Het boer­ka-ver­bod als fan­ta­sy kil­ler (18+!)

burkaAf­ge­lo­pen maan­dag stuur­de het ka­bi­net een wets­voor­stel voor een boer­ka­ver­bod rich­ting Twee­de Ka­mer. Dit voor­stel was al door de Raad van Sta­te af­ge­brand als be­per­kend voor de gods­dienst­vrij­heid  – de om­ge­keer­de re­de­ne­ring dus. Vrij­heid van gods­dienst le­gi­ti­meert het boer­ka voor­schrift. Die gods­dienst­vrij­heid doet het niet slecht wat dat be­treft. Het wordt als goed­pra­ter­tje voor veel din­gen in­ge­zet die zo krom zijn als een hoe­pel.

Mij ma­ken ze nix wijs. Een boer­ka­ver­bod is echt niet be­doeld om de re­li­gi­eus on­der­druk­te vrouw te be­scher­men te­gen haar al te fa­na­tie­ke on­der­druk­ker. Vol­gens mij zijn er heel an­de­re sen­ti­men­ten in het spel.

Hoe zat het ook al­weer..? De mos­lim vrouw die een vol­le­di­ge be­dek­king draagt doet dat om haar god te eren of zo? Als ik het een beet­je pro­beer te vol­gen in de Goog­leSp­he­re, dan kom ik daar on­ge­veer op uit. Ook als ik het die da­mes zelf vraag trou­wens, want dat heb ik na­me­lijk ook wel eens ge­daan.

De man­nen om de boer­ka-vrou­wen heen heb­ben een an­de­re in­steek. Die vin­den dat de boer­ka ge­dra­gen moet wor­den om­dat de vor­men van de vrouw on­zicht­baar moe­ten zijn, zo­dat ze geen aan­stoot kun­nen ge­ven aan de hul­pe­lo­ze vreem­de man van de straat, die toch maar een wil­loos slacht­of­fer van zijn sek­su­e­le drif­ten is. Een da­me in vorm-ver­ra­den­de kle­ding pro­vo­ceert zo’n zie­len­poot na­tuur­lijk di­rect tot sek­su­eel ge­la­den ge­dach­ten, com­pleet met de aan­pa­len­de zwa­re zak – waar hij dan weer iets aan moet doen. En dat wil je na­tuur­lijk niet als stich­te­lij­ke man. Bui­ten op straat is de tijd van god en voor het ver­keer en ze­ker niet voor fan­ta­sie­ën over los­lo­pend vrou­wen-schoon. Zeg­gen ze.

Update 24-11-2016: het beperkte boerkaverbod is door de kamer...
Up­da­te 24-11-2016: het be­perk­te boer­ka­ver­bod is door de ka­mer…

Tuur­lijk. Het is con­sis­tent met dat an­de­re ding dat ik toe­val­lig weet over die da­mes daar on­der die boer­ka’s. Thuis dra­gen ze na­me­lijk iets heel an­ders. Ik heb in de na­tuur­lij­ke ha­bi­tat van die men­sen – Am­man, hoofd­stad van Jor­da­nië – da­mes­kle­ding in de eta­la­ge ge­zien die mijn vrouw niet eens zou dur­ven dra­gen, zo uit­da­gend was het. Dat was kle­ding die ex­clu­sief voor het ge­noe­gen van de man des hui­zes werd ge­kocht. En ik be­greep van de ver­ko­pers dat het een nor­ma­le hui­se­lij­ke dracht voor de Jor­daan­se vrou­wen is. Maar op straat zag je ze niet, of al­leen weg­ge­stopt on­der een boer­ka.

Toen be­gon het me te da­gen. Er ge­beu­ren span­nen­de din­gen bij die Ara­bi­sche da­mes thuis, dat werd me lang­zaam maar ze­ker dui­de­lijk. Maar ook op straat, on­der die boer­ka. In Koe­weit zijn laatst wat meis­jes ge­ar­res­teerd om­dat ze he­le­maal niets aan had­den on­der hun slui­er. En het zou me niets ver­ba­zen als dat veel va­ker ge­beurt dan wij (- of ik zou wil­len -) den­ken… Die mos­lim gas­ten we­ten dat na­tuur­lijk ook, dus die wil­len die boer­ka wel. Dat is ge­woon hun ver­bor­gen agen­da, waar wij wes­ter­se suk­kels nog nooit op­ge­ko­men zijn. Hoe lan­ger ik er over na­denk, hoe meer dat he­le boer­ka-per­spec­tief ver­an­dert in iets heel op­win­dends. Het is wat. Zou ik het ge­heim van de boer­ka hier­mee ont­slui­erd heb­ben? Het joods-chris­te­lij­ke ver­bod op de boer­ka zou daar­mee wel eens een ver­dek­te ze­den-kwes­tie kun­nen zijn. Die stij­ve har­ken hier in het wes­ten wil­len geen naak­te da­mes over straat heb­ben en de eni­ge ma­nier om dat echt af te dwin­gen is door de boer­ka te ver­bie­den. Ik vraag me ook in­eens af waar­om die Wil­ders dat al­le­maal zo goed weet. Zou de beeld­stel­ling in de film Fit­na dan toch een ge­hei­me bood­schap zijn?

Ik ben te­gen een boer­ka ver­bod. Ik re­a­li­seer me ook dat ik daar wel eens iets heel an­ders over ge­roe­pen heb op de­ze plek.  Ge­luk­kig ben ik flexi­bel en leer ik wel eens wat. Ik vind dat die da­mes he­le­maal zelf moe­ten we­ten wat ze aan­trek­ken; ook al is het zo’n su­per ero­ti­se­ren­de boer­ka. Ik gun de mos­lims hun be­dek­te sek­su­a­li­teit. En me­zelf ook na­tuur­lijk…