Trump’s Ame­ri­ka – Das Vier­te Reich

We kun­nen er heel kort over zijn: het wordt on­der Trump nog slech­ter dan wie dan ook had kun­nen den­ken. En met zo’n enorm land ach­ter zich, met de mi­li­tai­re slag­kracht die het heeft, kun­nen we ge­rust gaan spre­ken van de op­komst van een nieuw na­ti­o­na­lis­tisch en to­ta­li­tair rijk, ge­schoeid op fas­cis­ti­sche leest: Das Vier­te Reich!

Het schijnt niet erg “bon ton” te zijn om wie dan ook met Hit­ler te ver­ge­lij­ken en als ik som­mi­ge com­men­ta­to­ren goed be­grijp le­vert dat ge­lijk een dis­kwa­li­fi­ca­tie in el­ke dis­cus­sie op. Ik heb daar lek­ker bips aan. Trump is ge­vaar­lijk, wis­pel­tu­rig, emo­ti­o­neel, au­to­cra­tisch, re­pres­sief en hij lijdt aan het­zelf­de ge­brek aan zelf­in­zicht als zijn erf­la­ter Adolf De Ver­schrik­ke­lij­ke. Met een beet­je pech heeft Trump ach­ter­af het­zelf­de de­sa­streu­ze ef­fect op de ge­schie­de­nis.

De lijst van Trumps mal­ver­sa­ties wordt met de dag lan­ger. Wel goed nieuws: ik zie van­daag dat Duits­land het wets­ar­ti­kel te­gen be­le­di­ging van een be­vriend staats­hoofd schrapt. Voor het mooie denk ik daar het mij­ne van: Duits­land wil haar bur­gers be­scher­men te­gen even­tu­e­le Er­do­gan-ma­noeu­vres van Trump – waar­bij hij Duit­se bur­gers we­gens be­le­di­ging aan­ge­klaagt – en zo de weg vrij­ma­ken voor het pu­blie­ke­lijk aan­pak­ken van de­ze wel­haast na­ti­o­naal­so­ci­a­lis­ti­sche erf­gooi­er.

Een greep uit de dic­ta­to­ri­a­le fa­bri­ka­ties van de ver­se Ame­ri­kaan­se Führer, waar­van je met geen mo­ge­lijk­heid vro­lijk kunt wor­den:

  • Pre­si­den­ti­eel be­vel om de Mexi­caan­se muur te bou­wen.
  • Pre­si­den­ti­eel be­vel om om­stre­den olie­pijp­lei­din­gen te bou­wen.
  • Pre­si­den­ti­eel be­vel om hulp aan vrou­wen die abor­tus no­dig heb­ben stop te zet­ten.
  • De­creet dat be­paalt dat amb­te­na­ren niet meer on­ge­cen­su­reerd met de pers mo­gen pra­ten over het kli­maat.
  • Cen­suur op we­ten­schap­pe­lij­ke stu­dies over (om te be­gin­nen) kli­maat­ver­an­de­rin­gen.
  • Ar­res­ta­tie van jour­na­lis­ten die pro­test­bij­een­kom­sten bij in­au­gu­ra­tie ver­sloe­gen.
  • Twit­ter­ver­bod voor amb­te­na­ren.
  • Her­in­voe­ring van mar­tel­me­tho­de “wa­ter­boar­ding”.
  • Re­vi­ta­li­se­ring Gu­ant­a­na­mo Bay ge­van­ge­nis.
  • … sor­ry, nu word ik te on­pas­se­lijk…

Eerst dacht ik dat het bo­ven­staan­de erg on-Ame­ri­kaans zou over­ko­men en dat het volk zich wel zou gaan roe­ren. Wat de pers be­treft weet ik het nog niet, want die zou wel eens de red­ding van Ame­ri­ka kun­nen zijn, maar het volk gaat zich niet ver­zet­ten te­gen Trump. Dat heeft hem aan de macht ge­bracht en moet nu op de bla­ren zit­ten. Het­zelf­de gold voor het Duit­se volk bij het aan­tre­den van Hit­ler in 1933.

Het is te ho­pen dat er ie­mand is die een im­pe­ach­ment-pro­ce­du­re start voor het on­der­gra­ven van de vrij­heid van me­nings­ui­ting en het in­per­ken van de vrije pers en de on­af­han­ke­lij­ke we­ten­schap. Dat is al eer­der ge­beurd met een half­ga­re pre­si­dent. De vraag is hoe lang de Ame­ri­ka­nen de­ze ge­vaar­lij­ke gek zijn gang la­ten gaan. Ik zie wel tot mijn vreug­de dat er niet-Ame­ri­kaan­se krach­ten zijn die Trumps de­struc­tie enigs­zins pro­be­ren te com­pen­se­ren. On­ze ei­gen mi­nis­ter Plou­men is er daar één van.

Het wordt eerst veel slech­ter en dan mis­schien een klein beet­je be­ter. On­der­tus­sen zal de scha­de aan­zien­lijk zijn. Veel men­sen zul­len zich nu gaan af­vra­gen waar­om Ken­ne­dy wel dat ex­tra kont­gat in zijn ach­ter­hoofd kreeg en de­ze Trump al­tijd nog vro­lijk rond­stapt. Wel­licht heb­ben ook de ra­di­ca­le­re ele­men­ten de tijd no­dig om hun plan te trek­ken. Som­mi­gen zul­len den­ken dat het voor de pla­neet be­ter is als ze niet al te lang dra­len. Ik be­moei me er be­ter even niet mee en wacht ge­dul­dig af tot in Ame­ri­ka de bui­ten­par­le­men­tai­re vei­lig­heids­klep­pen dicht­slaan. Het was pre­cies hier­om dat het zo zwaar be­voch­ten twee­de amen­de­ment – dat van die vrije vuur­wa­pens – ooit werd aan­ge­no­men. Het zal Trump nog be­rou­wen dat hij er zo’n voor­stan­der van is.

 

VK 26-1-2017