007 in Is­fahan

Kor­te aan­te­ke­ning. Voor de twee­de keer in een kor­te tijd is Iran op­ge­schrikt door een ex­plo­sie op een nu­cle­ai­re si­te. Dit keer was een op­wer­kings­fa­briek in Is­fahan het ge­luk­ki­ge doel­wit.*

Het wordt wat on­rus­tig rond dat Iran. En het on­ver­ho­len ge­scham­per van Is­ra­ël is een aar­di­ge in­kijk in hun be­leid rond de be­drei­ging die zij van­uit Ay­a­tol­lah-land op zich af zien ko­men. Is­ra­ël heeft zelf na­tuur­lijk kern­wa­pens, dus die we­ten heel goed hoe ge­vaar­lijk die din­gen zijn – en hoe je ze moet ma­ken. Daar­om ple­gen ze nu ge­richt sa­bo­ta­ge op de voor het Iraan­se kern­pro­gram­ma kri­tie­ke in­stal­la­ties. En het leu­ke is: ze doen daar ook heel open over.

Het plaat­je hier­naast zegt ge­noeg. Het komt van de si­te El­der­Of­Ziy­on, een pro-Is­ra­ë­li­sche we­Blog die zich com­mit­teert aan het jood­se im­pe­ri­a­lis­me dat de mid­den oos­te­lij­ke re­gio in een wurg­greep houdt. Ze zul­len best kor­te lij­nen heb­ben met hun vriend­jes bij de Mos­sad, die bij­na met trots in de me­dia naar bui­ten ko­men om te ver­tel­len hoe fijn ze de bom­ex­plo­sies vin­den. En de VS doen ac­tief mee. Die leg­gen tra­di­tie­ge­trouw een paar han­den ex­tra op de Is­ra­ë­li­sche buik. Het is op zich een in­te­res­san­te vraag in hoe­ver­re de bom­men­leg­gers van de CIA en de Mos­sad el­kaar in de weg lo­pen in die Iraan­se hot-zo­nes. Je krijgt er bij­na het be­te­re “Li­fe of Bri­an” (Mon­ty Py­thon, 1979) ge­voel bij.

De bom­men zijn niet de eni­ge hands-on ac­tie van de clo­ak-and-dag­ger broe­ders. He­laas wor­den er ook be­lang­rij­ke we­ten­schap­pers om zeep ge­hol­pen. De tel­ler staat sinds een week of drie op 5 per­so­nen die in Iran op een ge­weld­da­di­ge wij­ze aan hun ein­de zijn ge­ko­men. Het nu­cle­ai­re feuil­le­ton be­gint zich zo tot een waar 007 ver­haal te ont­wik­ke­len. Mis­schien kun­nen we hier­mee de hoop op­vat­ten dat er geen groot­scha­li­ge mi­li­tai­re aan­val zal ko­men? Ik zou het niet slecht vin­den. Het stie­ke­me ge­doe van nu kost toch veel min­der men­sen­le­vens.


*) Dit wordt ove­ri­gens ont­kend door Iran. Vol­gens de Re­vo­lu­ti­o­nai­re Gar­de ging het om een ex­plo­sie op een lucht­macht­ba­sis, waar een ra­ket voor de mid­del­lan­ge af­stand ge­test werd. (Het soort dat Is­ra­ël kan be­rei­ken…)