Luyendijk spreekt – VPRO’s Tegenlicht

Voor hen die wil­len begrij­pen waar­om Euro­pa niet erg enthou­si­ast de vlag uithing toen een maand of twee gele­den de Ara­bi­sche Len­te begon in Tune­sië en Egyp­te, is er een bui­ten­ge­woon ver­hel­de­ren­de afle­ve­ring van “Tegen­licht” te bekij­ken van de ten ene male opnieuw bewe­zen bes­te publie­ke omroep van dit land, de VPRO.

Kijk mee met Jor­is Luy­en­dijk naar een aan­tal com­men­ta­ren op de recen­te poli­tie­ke ont­wik­ke­lin­gen in Noord-Afri­ka. De docu­men­tai­re heet “Onze dier­ba­re dic­ta­tors” en ze is zeer – maar dan ook zeer – de moei­te waard.

Een bij de ana­ly­ses gra­tis bij­ge­le­ver­de “frin­ge-bene­fit” is het niveau van Jor­is Luy­en­dijk, de com­men­ta­tor op de ver­schil­len­de inter­view-snip­pets die met een aan­tal experts wer­den gehou­den en die Tegen­licht toont. Ik had wel eens van hem gehoord maar ik heb te wei­nig media-bloot­stel­ling om hem echt goed op het net­vlies gehad te heb­ben. Het niveau van deze man is hoog; erg hoog zelfs. Ik wist hele­maal niet dat we in Neder­land men­sen van dat kali­ber had­den rond­lo­pen. Maar dat ligt eer­der aan mijn onbe­kend­heid met de vader­land­se opi­nie­lei­ders dan aan deze men­sen zelf. Ik hoop althans dat Luy­en­dijk een opi­nie­lei­der is, met veel invloed. Ik ben wel gechar­meerd van zijn kijk op de din­gen, zijn hel­de­re ana­ly­se en zijn recht-door-zee taal.

Na het zien van deze afle­ve­ring van Tegen­licht moet ik mijn bakens toch gaan ver­zet­ten om weer een hel­der­der en accu­ra­ter beeld van de hui­di­ge ont­wik­ke­lin­gen in Noord-Afri­ka te krij­gen. Ik had een ver­moe­den hoe de ver­kno­pin­gen van die Afri­kaan­se dic­ta­to­ri­a­le onder­we­reld met onze west-Euro­pe­se boven­we­reld in elkaar zou kun­nen ste­ken, maar ik weet nu echt hoe het zit – althans, beter dan vóór deze Tegen­licht. Heer­lijk, weer iets nieuws.….. En @ Jor­is: ThanX.