Ahed Ta­mi­mi – Pa­les­tijn­se Se­miet

Ahed Ta­mi­mi, het is een hoog ge­pro­fi­leer­de naam sinds dit kind een Is­ra­ë­li­sche sol­daat op zijn bak­kes heeft ge­sla­gen. Ze staat een de­zer da­gen te­recht. Te­recht, denk ik dan, want wat moet Is­ra­ël an­ders doen met een bur­ger die het ge­welds­mo­no­po­lie van de staat te­gen een staats­func­ti­o­na­ris door­breekt? Niet ver­vol­gen is geen op­tie, want dat zou de au­to­ri­teit van de Is­ra­ë­li­sche strijd­krach­ten – voor zo­ver ze die nog heb­ben – ern­sti­ge af­breuk doen. Dat kan na­tuur­lijk niet. Geen en­kel land zou dat to­le­re­ren en een land als Is­ra­ël, dat per­ma­nent in staat van oor­log ver­keert, kan zich dat al he­le­maal niet per­mit­te­ren.

Maar daar­over gaat het hier nu even niet. Ik wil iets heel pro­faans no­te­ren van een ge­heel an­de­re or­de: Als ik kijk naar het ge­zicht van de­ze Ta­mi­mi, dan valt me op dat ze er als een ech­te Jood­se da­me uit­ziet, van het soort dat je over­al in het hard­wer­ken­de Tel Aviv, het vroom­bid­den­de Je­rusa­lem, maar voor­al in het feest­vie­ren­de Jaf­fa op straat ziet. Ze is ech­ter Pa­les­tijn­se. Ra ra hoe kan dat? Heel sim­pel. Zo­wel de Jo­den als de Pa­les­tij­nen ko­men van oor­sprong van de berg Sem* bij Je­rusa­lem. Van­daar het pre­di­caat “Se­mi­tisch” voor de Jo­den, dat voor de Pa­les­tij­nen even­goed ge­bruikt zou kun­nen wor­den. Jo­den en Pa­les­tij­nen zijn ei­gen­lijk de­zelf­de men­sen, qua her­komst en qua ge­ne­ti­sche op­maak, en het on­der­scheid dat tus­sen die twee aarts­vij­an­den wordt ge­maakt is ei­gen­lijk vol­le­dig so­ci­aal-re­li­gi­eus en daar­mee on­zin­nig. Het geeft ook een bij­zon­der iro­ni­sche la­ding aan het woord “an­ti­se­mi­tisch”.

Over so­ci­aal ge­spro­ken: de il­le­ga­le en zwaar be­voch­ten Is­ra­ë­li­sche ne­der­zet­tin­gen in Pa­les­tijns ge­bied wor­den keu­rig mooi en splin­ter­nieuw door Pa­les­tijn­se aan­ne­mers en bouw­vak­kers neer­ge­zet. Dat vind ik dan toch gek. Waar­om doen die lui dat? Ik kan me in­den­ken dat de ver­hou­din­gen in dat land dras­tisch zou­den ver­an­de­ren als al­le Pa­les­tij­nen una­niem zou­den be­slui­ten om geen poot meer voor de Is­ra­ë­li uit te ste­ken; op de bouw­plaats, op de markt of in de ser­vi­ce-in­du­strie. Dan zou een groot deel van de Is­ra­ë­li­sche eco­no­mie op zijn gat lig­gen. Het zal ech­ter niet snel ge­beu­ren. In de laat­ste 2.000 jaar is er vol­gens mij nau­we­lijks der­ge­lij­ke ac­tie ge­voerd. He­laas is brood op de plank ook voor Pa­les­tij­nen be­lang­rij­ker dan het po­li­tie­ke ge­baar, dus een ge­co­ör­di­neer­de na­ti­o­na­le sta­king zit er niet in. Ik vraag me zelfs af of die gas­ten – die tot op het bot ver­deeld en po­li­tiek ge­frag­men­teerd zijn, zon­der uit­zicht op een gro­te-men­sen front dat vol­le­dig ge­slo­ten is – wel in staat zijn tot zo­iets. Ik schat die Pa­les­tij­nen niet erg prin­ci­pi­eel in als het gaat om het hand­ha­ven van een der­ge­lij­ke sanc­tie te­gen Is­ra­ël.

On­der­tus­sen heb ik voor die zand­bak aan de Mid­del­land­se Zee per­soon­lijk geen en­ke­le hoop op iets dat in de verste ver­te naar een op­los­sing riekt . Ze wil­len niet, om­dat ze uit de lucht ge­gre­pen re­li­gi­eu­ze ver­schil­len, die dui­zen­den ja­ren ge­le­den zijn ver­zon­nen door een paar zwe­vers, be­lang­rij­ker vin­den dan een men­se­lijk be­staan voor ie­de­re in­wo­ner van Is­ra­ël (en de haar om­rin­gen­de ge­bie­den). Bei­de groe­pen hou­den el­kaar en zich­zelf al eeu­wen­lang in gij­ze­ling, dus kan ik mij te­recht af­vra­gen of ze de vre­de wel ver­die­nen. Je zou het de­ze ge­ne­ra­ties toch van har­te gun­nen, maar als ik diep in de ogen van Ahed Ta­mi­mi kijk, dan zie ik het voor­lo­pig niet ge­beu­ren.


*) Ze heb­ben daar dus ook de­zelf­de “et­ni­sche rech­ten”, voor zo­ver je daar­van kunt spre­ken. Als hier ie­mand op­duikt die mij komt ver­tel­len dat dit land 2.000 jaar ge­le­den van “hen” was en dat hij daar­om na­mens zijn “door god uit­ver­ko­ren volk” een claim op mijn ach­ter­tuin legt, dan kan hij een gro­te schop voor zijn ach­ter­ste krij­gen en wordt hij door ie­der­een uit­ge­la­chen. Toch is dit pre­cies wat de Zi­o­nis­ten in Pa­les­ti­na heb­ben ge­daan en nog steeds doen, met de on­af­la­ten­de steun van de Ver­e­nig­de Sta­ten van Ame­ri­ka…