Alex Jo­nes – de zin van on­zin

Gis­te­ren hoor­de ik voor het eerst van ene Alex Jo­nes, die in de V.S. een rij­ke scha­re van on­zin-aan­han­gers heeft met zijn po­pu­lai­re Bull­Shit plat­form In­fo­Wars. Na wat heen- en weer ge­klik be­gon me iets te da­gen: bij het laat­ste sei­zoen “Ho­m­e­land” dat ik heb ge­ke­ken kwam ook een der­ge­lij­ke Übert­roll voor, die in op­dracht van een CIA ope­ra­ti­ve al­ler­lei on­zin ver­spreid­de over een hoog­ge­plaatste po­li­ti­ca.

Het fe­no­meen in Ho­m­e­land leek me wat over­dre­ven, om­dat ik me niet goed kon voor­stel­len dat een pu­bliek van mi­ni­ma­le klas­se vat­baar zou zijn voor ka­mer­bre­de be­so­de­mie­te­rij van een wer­ke­lijk epi­sche pro­por­tie. On­der­tus­sen weet ik na bij­na twee jaar Trump dat het “pull-my-leg” ge­hal­te van het Ame­ri­kaan­se kloot­jes­volk aar­dig hoog ligt. Ster­ker nog: het ambt van pre­si­dent lijkt te zijn ver­wor­den tot show­mas­ter, een­tje die de be­schik­king heeft over het pers­ap­pa­raat van het Wit­te Huis en die door geen van de mij be­ken­de re­gu­lie­re me­dia nog se­ri­eus wordt ge­no­men. Zegt dat iets over de Ame­ri­ka­nen? Vol­gens mij wel. Wie niet of op Trump heeft ge­stemd is de­bet aan de ver­kie­zing van wat ge­rust “de slecht­ste pre­si­dent van de V.S. ooit” ge­noemd mag wor­den. Hij gooit per dag ve­le ton­nen non­sen­se de we­reld in, raakt daar­mee vaak kant nog wal, laat dui­de­lijk blij­ken dat hij bij­na ner­gens iets van­af weet, ge­bruikt vol­strekt on­be­grij­pe­lij­ke re­to­riek maar.…. Het Maakt He­le­maal Niets Uit Voor Die Ame­ri­ka­nen!

Of­wel, die Ame­ri­ka­nen la­ten zich graag in het ootje ne­men. Dat is te zien aan het gro­te pu­bliek dat Troll Alex Jo­nes heeft. Als ik het goed be­grijp loopt dat in de ve­le mil­joe­nen en dat lijkt nu al­leen nog maar te gaan toe­ne­men. De re­den daar­voor is de cen­suur die de gro­te so­ci­a­le plat­forms on­der­tus­sen heb­ben toe­ge­past op Jo­nes’ pro­fie­len. Na veel ge­trek en ge­duw van waar­heids­lief­heb­bers en an­ti-nep­nieuws­adep­ten & na zijn ont­ken­ning van de laat­ste school­schiet­pa­tij in de V.S., heb­ben Fa­ceBook, I-Tu­nes en You­Tu­be ein­de­lijk de stek­ker uit zijn haat­zaai­e­rij ge­trok­ken.

Even­wel heeft elk voor­deel zijn na­deel, zo­als dat Ne­der­land­se ora­kel met die even­eens vaak on­be­grij­pe­lij­ke re­to­riek ooit heeft ge­zegd. Cen­suur – ze­ker die door de main­stream op­ge­legd – maakt iets voor­al veel in­te­res­san­ter voor de recht­ge­snaar­de dwars­lig­ger. Laat Trumps aan­hang nou voor­al be­staan uit dat soort ele­men­ten… (wordt mij ge­rust­stel­lend me­de­ge­deeld door de hier­heen ge­vluch­te Ame­ri­ka­nen)…

Het werd klaar­blij­ke­lijk toch tijd voor een knoop in de pijp van Alex Jo­nes, wa­re het niet dat hij nu waar­schijn­lijk veel geld gaat ver­die­nen aan zijn spe­ci­aal voor de on­zin­ver­slaaf­de ont­wik­kel­de InfoWars.org app. De­ze zal ho­pe­lijk niet (lang) te down­lo­a­den zijn uit de I-Tu­nes of Goog­le sto­res, maar ik ver­moed dat dit Jo­nes niet zal ver­hin­de­ren om on­tie­ge­lijk rijk te wor­den. In die zin snijdt zijn ver­schij­ning toch hout en past hij in een lan­ge Ame­ri­kaan­se tra­di­tie. De televisie-dominee’s doen het al heel lang erg goed in de V.S.. Die ver­ko­pen ook sprook­jes en ven­ten ge­ïn­sti­tu­ti­o­na­li­seerd bij­ge­loof. Als ze er­voor in Rolls Roy­ces rij­den en in Gulf­streams vlie­gen wor­den ze daar­door nog voor vol­ler aan­ge­zien ook. Geld ver­die­nen over de rug­gen van on­no­ze­le volks­ge­no­ten is toch iets eer­baars in dat on­be­grij­pe­lij­ke land.

On­der­tus­sen fun­geert zo’n naam als Jo­nes als een ef­fec­tief fil­ter dat be­paalt wie je se­ri­eus kunt ne­men en wie niet. De eer­ste die op een ver­jaar­dags­feest­je zijn naam ge­bruikt is ge­lijk het aan­ge­we­zen af­zeik-tar­get. Mooi is dat toch.