An­til­les Li­bres!

Als ik het goed hoor dan is Rut­te het zat met de An­til­len. “Ze hoe­ven al­leen maar even te bel­len om zich voor­goed van Ne­der­land los te ma­ken. En Rut­te heeft nog ge­lijk ook. Al­leen denk ik niet dat hij daar­voor de­zelf­de be­weeg­re­den heeft als ik bij­voor­beeld. Ik denk dat het ‘ver aan die tijd voor­bij ge­gaan is’ om nog een ko­lo­nie te heb­ben en dat het nog suf­fer is om als im­pe­ri­a­lis­ti­sche groot­macht van wel­eer met een ru­di­men­tai­re na­vel­streng ver­bon­den te blij­ven aan een stel waar­de­lo­ze ei­lan­den. Dus ik zeg: weg­we­zen met die on­zin.

Las Is­las In­u­ti­les. Zo­iets was het dacht ik dat de naam­ge­ver is ge­weest van de An­til­len. Vrij ver­taald: De Waar­de­lo­ze Ei­lan­den. Je kunt vin­den van die Spaan­se con­quis­ta­do­res wat je wilt, maar een ge­voel voor hu­mor had­den ze ken­ne­lijk wel. Ik heb het dus niet ver­zon­nen. Vol­gens de over­le­ve­rin­gen is er op de An­til­len he­le­maal niets van eco­no­mi­sche waar­de te vin­den. Rot­sen in de oce­aan, dat zijn het. En ik heb wer­ke­lijk geen idee wat die nog in ons ko­nink­rijk moe­ten.

Rut­te heeft dat idee na­tuur­lijk wel, want die heeft geen zin meer om daar kar­ren­vrach­ten geld en ver­ant­woor­de­lijk­heid heen te bren­gen. Ik heb niet scherp hoe­veel die bui­ten­ge­bie­den ons ei­gen­lijk kos­ten, maar het zal best een aar­di­ge kluit be­las­ting­geld zijn. Dus als het aan on­ze pre­mier van van­daag ligt hoef er maar één te­le­foon­tje naar Den Haag en de An­til­len zijn de vol­gen­de och­tend on­af­han­ke­lijk. Su­per­doei! Ik zou er eer­lijk ge­zegd ook geen se­con­de om rou­wen.

An­ti-Im­pe­ri­a­lis­me kruist zich hier met het Neo-Li­be­ra­le ge­dach­te­goed. Ik weet nog niet of ik daar wel blij van moet wor­den. Want als zelfs de ge­bieds-in­te­gri­teit wordt op­ge­of­ferd van­we­ge de cen­ten, dan weet je maar nooit wat er als vol­gen­de staat op­ge­lijnd om weg­be­zui­nigd te wor­den. Het is zo toch een aar­di­ge in­di­ca­tor voor de cri­sis waar we in zit­ten. Des­on­danks ben ik wel he­le­maal voor de exit van de An­til­len uit het rijk, want wij heb­ben als over­heid niets te zoe­ken in de tro­pen. Ne­der­land kan zich be­ter con­cen­tre­ren op de ei­gen pol­der en dat wat daar di­rect om­heen ligt in plaats van een paar va­kan­tie-ei­lan­den drij­ven­de te hou­den. Want dat is al met al een vol­strekt zin­lo­ze exer­ci­tie.

Nu maar ho­pen dat ze op de An­til­len een te­le­foon en het num­mer van Rut­te kun­nen vin­den. Ze mo­gen wat mij be­treft van­daag nog bel­len.