An­ti­Rook­Rid­der Ficq’s kruis­tocht te­gen Big­To­bac­co

He­le­maal ge­rust ben ik er niet op, maar ei­gen­lijk hoop ik dat ad­vo­ca­te en ex-ro­ker Bé­né­di­c­te Ficq door de rech­ter ont­van­ke­lijk wordt ver­klaard bij haar strijd te­gen de ta­baks­in­du­strie. Haar ge­dach­te is sim­pel en recht­lij­nig: Big­To­bac­co (BT) ver­koopt pro­duc­ten waar­van de ge­brui­kers ziek wor­den en zelfs kun­nen ster­ven. Dat zou ver­bo­den moe­ten wor­den.

Als je er lan­ger dan een mi­nuut over na­denkt dan is de lo­gi­ca van Ficq’s aan­tij­ging on­ont­koom­baar. Ro­ken is su­per on­ge­zond en toch wordt BT niets in de weg ge­legd om haar on­deug­za­me waar op de markt te bren­gen. Met de ein­de­lo­ze re­gu­le­ring van voed­sel en drank bin­nen ons soms re­gel­zie­ke Eu­ro­pa – dat zelfs krom­me kom­kom­mers in de win­kel­schap­pen ver­biedt – is het heel ei­gen­aar­dig dat ta­bak niet met mi­li­tai­re pre­ci­sie wordt ge­con­tro­leerd. Het eni­ge wat je met veel goe­de wil een (ru­di­men­tai­re) vorm van “scha­dema­na­ge­ment” zou kun­nen noe­men, is de to­ren­ho­ge ac­cijns op dat spul en het ver­koop­ver­bod aan per­so­nen on­der de 18 jaar. Dat is geen in­greep die hout snijdt. De ver­ant­woor­de­lijk­heid om geen ta­bak te ko­pen wordt zo vol­le­dig bij de con­su­ment neer­ge­legd. Ik laat hier de zeer ver­lei­de­lij­ke staats­in­kom­sten van 3,2 mil­jard €uri per jaar bui­ten be­schou­wing, maar dat zal niet tri­vi­aal zijn voor bv-Ne­der­land. Voor dat geld kan heel Gro­nin­gen aard­be­vings­be­sten­dig wor­den her­bouwd. Ik kan me er niet aan ont­trek­ken dat de BT-lob­by dit punt re­gel­ma­tig bij be­leids­ma­kers en be­stuur­ders on­der de aan­dacht brengt.

Ficq be­gint haar straf­klacht te­gen BT om­dat zij te­recht stelt dat ze­ker ro­kers die ver­ant­woor­de­lijk­heid ei­gen­lijk niet kun­nen ne­men. Ta­bak is ui­terst ver­sla­vend; voor­al de ni­co­ti­ne die er in zit. Het is zelfs een pu­bliek ge­heim dat BT het ni­co­ti­ne­ge­hal­te van ta­bak ver­hoogt, om zo van haar klan­di­zie ver­ze­kerd te zijn. Of­wel: de ro­ker wordt ac­tief ge­ma­ni­pu­leerd om te blij­ven ro­ken en blijft – als een jun­kie aan zijn he­ro­ï­ne – ge­zel­lig ver­slaafd en daar­om af­ne­mer van een of an­der ni­co­ti­ne-ve­hi­kel. Door de ta­baks­in­du­strie aan te kla­gen denkt Ficq ta­bak in de rich­ting van de opi­um­lijst te du­wen. Ik wens haar veel suc­ces en ik hoop van har­te dat ze ge­lijk krijgt.

Klein min­punt­je: ik ben een fer­vent roes­zoe­ken­de con­su­ment. Ik drink wel eens een glaas­je. Ik vraag me af of een ta­baks­ver­bod niet gaat lei­den tot een vrij lo­gisch ver­volg, na­me­lijk een al­co­hol­ver­bod. En als dát schaap een­maal over de dam is, dan vol­gen er ge­heid meer. Sui­ker, ca­fe­ï­ne, be­paal­de vet­ten, ener­gy-drank­jes, het zijn al­le­maal din­gen die we be­ter zou­den ver­bie­den als de volks­ge­zond­heid ons lief is. Het geeft maar aan dat wet- en re­gel­ge­ving in de­ze tak van sport erg in­ge­wik­keld kan wor­den.

Er is trou­wens een an­de­re op­los­sing, en dat is na­tie­breed mos­lim wor­den. Want ie­der­een weet dat de pro­feet het ge­bruik van ge­nots­mid­de­len ver­biedt. Daar hou­den al­le mos­lims zich net­jes aan, ook dat weet ie­der­een. Dus wel­licht wordt dit pro­bleem over een paar de­cen­nia, als de groot­ste gods­dienst in Ne­der­land de is­lam is, van­zelf een non-is­sue. Op zich kan ik daar­mee le­ven, maar dan moet er wel iets ge­daan wor­den voor die ar­me jon­ge meis­jes die wor­den uit­ge­hu­we­lijkt aan man­nen van vier maal hun leef­tijd. Eer­lijk ge­zegd vind ik dat nog veel sme­ri­ger dan ro­ken en ge­luk­kig is de wet die dat re­gelt al lang “in pla­ce”. Het wordt pas echt ge­vaar­lijk als de mos­lim-meer­der­heid hier ook groot ge­noeg wordt om dat af te schaf­fen.


Aan­vul­ling 28-9-2018: aan dit ar­ti­kel in De Volks­krant te zien zal het moei­lijk wor­den een ge­ne­rie­ke wets­ba­sis te cre­ë­ren voor een al­ge­meen ver­bod op roes­mid­de­len waar­on­der al­co­hol en ca­fe­ï­ne bui­ten schot blij­ven. Wel is er een stre­ven om een der­ge­lij­ke ver­bod ge­re­geld te krij­gen om de pro­duc­tie van nieu­we “de­sig­ner drugs” te­gen te gaan.

⇤ Klik op het ar­ti­kel voor een ver­gro­ting.