Bau­det. Mie­tje.

Als het for­nuis te heet voor je is, blijf dan weg uit de keu­ken.” Dat is het sim­pe­le ad­vies uit het An­gel­sak­si­sche taal­ge­bied aan ie­der­een die niet ge­schikt is voor dat­ge­ne wat hij/zij op dat mo­ment on­der­neemt. Dit is in bre­de zin ge­steld, en ge­lie­ve door ie­de­re zeur­piet en klaag­graag in het veld ter har­te te ne­men.

Of­wel, hul­de aan al­le func­ti­o­na­ris­sen die niet mop­pe­ren en met rech­te rug op de koop toe­ne­men wat het werk­za­me le­ven hen toe­werpt. In het ex­tre­me ge­val zijn ze zelfs een heu­se par­keer­wach­ter en heb­ben ze op het door­snee ver­jaar­dags­feest­je geen le­ven. Even­wel weer­houdt ze dat niet van de noes­te plicht. On­ze pu­blie­ke die­na­ren, sport­hel­den, me­dia­ster­ren en on­der­wijs­pro­fes­si­o­nals hou­den even­eens stand, on­danks de bre­de, on­wel­rie­ken­de mod­der­stroom van be­le­di­gin­gen die de­ze men­sen da­ge­lijks via de nieu­we me­dia over zich heen krij­gen. Ze ne­men het als een vent/ventin en gaan niet zit­ten jam­me­ren.

Vrind Bau­det, die juist van­we­ge zijn bui­ten­ge­woon on­sma­ke­lij­ke voor­ko­men toch ge­wend zou moe­ten zijn aan enig hoon, is naar de po­li­tie ge­stapt om­dat hij ge­pest wordt. De Flin­ke, La­tijn­ver­krach­ten­de  Po­pu­lus-ver­te­gen­woor­di­ger met zijn Gro­te Waf­fel is hui­lend naar oom agent ge­lo­pen om­dat hij door mi­nis­ter Bi­Za Ol­long­ren pu­blie­ke­lijk rechts van Wil­ders is weg­ge­zet. “Ach jon­gen toch,” denk ik dan, “wordt het al­le­maal wat te­veel voor je? Had je mis­schien toch be­ter niet uit pu­re wan­hoop de po­li­tiek in moe­ten gaan en het lie­ver aan gro­te men­sen over­ge­la­ten? Ga lek­ker naar huis. Mam­ma heeft vis­jes voor je ge­bak­ken…

De an­de­re op­tie is dat Bau­det de rech­ter wil ge­brui­ken om een mi­nis­ter te dwars­bo­men. In dat ge­val is zijn ma­noeu­vre po­li­tiek en be­dient hij zich van tech­nie­ken die on­der de gor­del thuis­ho­ren, en wel diep aan de ach­ter­kant, bij hem, on­der as­sis­ten­tie van een paar he­le gro­te wel­wil­len­de me­de­rei­zi­gers… Het is een got­spe dat we door dit soort fi­gu­ren wor­den las­tig ge­val­len. Voor de vi­su­e­le hy­gi­ë­ne heb ik maar even een zak over zijn hoofd ge­trok­ken.