Ben ik een po­pu­list? Ge­luk­kig niet, maar…

Er zijn men­sen die mijn no­ti­ties le­zen en dan wil nog wel eens com­men­taar te­rug­ko­men dat hout snijdt. Zo­als nu bij­voor­beeld, met een le­zer die me wijst op iets dat ik heb aan­ge­te­kend en dat zo sterk naar po­pu­lis­me riekt dat het Fo­rum voor De­mo­cra­tie het op­ge­schre­ven had kun­nen heb­ben. Ge­zien mijn me­ning over po­pu­lis­me in het al­ge­meen en die over het Fo­rum in het bij­zon­der – resp. op­lo­pend in ne­ga­ti­vi­teit – moet ik dat recht­zet­ten.

He­laas. Ik heb mij in­der­daad be­diend van po­pu­lis­ti­sche re­to­riek. En daar ben ik niet blij mee, want ik dicht mij­zelf iets meer men­ta­le sou­ples­se toe dan ik bij de ge­mid­del­de FvD-er ver­wacht. Ze­ker die me­neer Bau­det is wat mij be­treft een ver­wer­pe­lijk su­jet, dat het volk een rad voor de ogen draait door in te spe­len op haar an­ti-gou­ver­ne­men­te­le sen­ti­men­ten. Hit­ler ge­bruik­te in de ja­ren 1930 pre­cies de­zelf­de tac­tiek om het elec­to­raat te win­nen. De staat en haar po­li­ti­ci zijn vol­gens Bau­det in prin­ci­pe slecht, net zo­als Hit­ler dat stel­de. Hij veinst ver­vol­gens het ver­on­acht­zaam­de elec­to­raat te die­nen, net zo­als Hit­ler dat deed en hij pre­ten­deert er voor de ge­wo­ne man te zijn ter­wijl hij geen en­ke­le bin­ding heeft met de klas­se die hij zegt te ver­te­gen­woor­di­gen, we­der­om net zo­als Hit­ler… Of­wel, de­ze Bau­det is fou­ter dan fout en hij mis­bruikt het volks­sen­ti­ment van on­vre­de, via Calimero’s le­gen­da­ri­sche  “zij zijn groot en ik is klein”, om kie­zers aan te trek­ken. Waar­om ei­gen­lijk? Is hij zijn baan of on­der­ne­ming kwijt­ge­raakt en moet hij daar­om de po­li­tiek in?

Het com­men­taar hier­bo­ven (in ka­der) le­zen­de denk ik in­der­daad dat er veel, mis­schien zelfs het mees­te, goed gaat. Al­les is men­sen­werk, ook de po­li­tiek en het be­stuur. En over­al zit­ten ego­ïs­ten en la­de­lich­ters. Dat be­te­kent niet dat een heel po­li­tiek of be­stuur­lijk sys­teem rot is, of dat er met al­le men­sen bin­nen die tak van sport iets mis is. Ik zie daar­naast ook dat er veel men­sen zijn die – in­di­vi­du­eel of van­uit be­lan­gen­or­ga­ni­sa­ties of an­de­re to­pic-clubs – wel de­ge­lijk pro­be­ren mis­stan­den aan de kaak te stel­len. Vaak zijn ze daar­in ook suc­ces­vol. Er be­staat in Ne­der­land een pro­test/­con­tro­le-po­ten­ti­eel dat ef­fec­tie­ver en slim­mer is dan wat de po­pu­lis­ti­sche par­tij­en ons wil­len doen ge­lo­ven en die de po­pu­lis­ti­sche par­tij­en ook ei­gen­lijk over­bo­dig ma­ken. De men­sen die de­ze stro­ming be­li­cha­men ver­die­nen be­ter dan mijn ge­scham­per, even­als de in­te­ge­re po­li­ti­ci en be­stuur­ders die hun werk uit­ste­kend doen.

Of­wel: ik moet niet zeu­ren, ze­ker niet zo­als hier­bo­ven. Dat is na­me­lijk niet te­recht. En ik zou me wat min­der kun­nen la­ten lei­den door het on­der­buik­sen­ti­ment, dat ei­gen­lijk meer iets is voor de men­taal min­der be­deel­de me­de­mens dan voor mij. Maar ik wil toch iets zeg­gen over het com­men­taar, waar­mee ik het niet he­le­maal eens kan zijn en wel hier­om: Ik denk niet dat het volk – door ge­brek aan scho­ling, af­we­zi­ge ide­o­lo­gi­sche vor­ming en Fa­ceBook als prin­ci­pa­le in­for­ma­tie­bron – in staat is om de de­mo­cra­tie goed te die­nen. Ze wordt dus wel de­ge­lijk ge­naaid, maar voor­al door zich­zelf te de­pri­ve­ren…