Bes­te Cre­a­ti­o­nis­ten: het is min­stens 9 mil­jard jaar!

Gro­te-men­sen-we­ten­schap in ac­tie

Als kat­te­bel­le­tje voor de ge­mid­del­de cre­a­ti­o­nist no­teer ik twee fei­ten die hun zou­den moe­ten over­tui­gen van de on­houd­baar­heid van de stel­ling dat de we­reld in on­ge­veer 4.000 jaar door een om­ni­po­ten­te schep­per in el­kaar werd ge­flanst. Ik noem het maar even zo, want als je kijkt naar het uit­ein­de­lij­ke re­sul­taat tot nu toe dan moet je toch con­clu­de­ren dat er erg veel fou­ten in het ont­werp van moe­der na­tuur zit­ten. On­ze knie­ën bij­voor­beeld, die had­den een stuk be­ter ge­kund. Zo zijn er aar­dig wat voor­beel­den aan te wij­zen.

Het ze­ke­re voor het on­ze­ke­re ne­mend ga ik er daar­om toch maar van uit dat evo­lu­tie de eni­ge schep­pen­de kracht is ge­weest. Ik ben we­ten­schap­po­fiel, dus ik ge­loof pas in het be­staan van iets als het is aan­ge­toond of als er op ba­sis van waar­ne­min­gen ster­ke aan­wij­zin­gen zijn dat iets be­staat en er ex­pe­ri­men­ten mo­ge­lijk zijn om het aan te to­nen. Wat de evo­lu­tie be­tref is on­der­tus­sen ruim­schoots be­we­zen dat het echt is, maar wat god aan­gaat moe­ten we voor­als­nog stel­len dat het om een hard­nek­kig ver­zin­sel gaat, want er is nog nooit een se­ri­eus ve­ri­fi­eer­ba­re waar­ne­ming ge­daan.

Gei­nig in­ter­mez­zo: voor zo­ver ik weet zijn de hui­di­ge chris­te­lij­ke be­de­vaart­plaat­sen voor­al ge­le­gen in ge­bie­den waar ooit een moe­der­koorn-in­fec­tie heeft ge­heerst. De ve­le Ma­ria­ver­schij­nin­gen op on­ze pla­neet zijn voor­al goed­ge­luk­te psy­cho-trips ge­weest, ver­oor­zaakt door die lek­ke­re schim­mel die van­daag de dag niet slecht zou val­len op de smart­shop-markt.

Ik zou graag zien dat de per­sis­ten­te gods­aan­han­ger mij ant­woord geeft op de vol­gen­de twee vra­gen: 1 – Als de we­reld slechts 4duizend jaar oud is, hoe kan het dan dat er op een strand in Ca­na­da voet­stap­pen van Ho­mo Sapiens zijn ge­von­den die 13.000 jaar oud zijn? En 2 – Als de we­reld.…. <idem, snip>, waar­om zien wij dan ster­ren die 9 mil­jard licht­jaar van ons af staan? Als het uni­ver­sum slechts 4.000 jaar be­staat, dan kun­nen we niet ver­der dan 4duizend licht­jaar te­rug (sterren-)kijken en dan staat de oud­ste ster die we kun­nen zien ook 4duizend licht­jaar van ons ver­wij­derd. Klaar­blij­ke­lijk is dat niet het ge­val.

Mag ik de god­vre­zen­de sprook­jes­ver­tel­lers hier­bij uit­no­di­gen om een en an­der uit te leg­gen? Ik weet het, de­ze vraag stel ik te­gen be­ter we­ten in, want het zal niet ge­beu­ren dat zo’n fi­guur zich zal la­ten ver­lei­den om zich met de wer­ke­lij­ke we­reld om ons heen be­zig te hou­den. Hun droom­we­reld zal toch be­lang­rij­ker zijn.

On­der­tus­sen komt er nog een leu­ke link bin­nen van een ka­me­raad: re­li­gi­eus fun­da­men­ta­lis­me lijkt te wor­den ver­oor­zaakt door een de­fect in de pre­fron­ta­le cor­tex. Waar­om ver­baast me dat ei­gen­lijk niet? Lees hier ver­der…