Bit­Coin Bull­shit Bin­go

We had­den het kun­nen we­ten: de hip­pe cryp­to­munt Bit­Coin ver­ziekt op gro­te schaal ons mi­li­eu. Als we er al­le an­de­re nieu­we crypt­ova­lu­ta bij zou­den op­tel­len, dan wordt het beeld waar­schijn­lijk nog veel som­ber­der. De il­lu­sie dat de Bit­Coin een on­af­han­ke­lij­ke munt zou zijn, die los is van al­ler­lei spe­cu­la­tie­ve in­gre­pen door over­he­den, is nog gam­me­ler en suf­fer ge­wor­den dan hij al was.

Er is geen munt zo spe­cu­la­tie-ge­voe­lig als de cryp­to­munt in het al­ge­meen en de Bit­Coin in het bij­zon­der. On­der de laat­ste ligt geen en­ke­le eco­no­mi­sche en­ti­teit die de “munt” kop­pelt aan de fy­sie­ke gro­te-men­sen­we­reld, waar­door hij vol­le­dig vir­tu­eel, fic­tief en in­sta­biel is.*  De ge­luk­ki­ge ei­ge­naars van dit ka­pi­ta­lis­ti­sche mis­bak­sel zul­len dat waar­schijn­lijk te vuur en te zwaard be­strij­den, om­dat die – naar mijn ei­gen be­perk­te er­va­ring – meer waar­de hech­ten aan hun sa­men­zwe­rings­ge­voe­lig­heid dan aan (macro-)economisch in­zicht. Daar komt nu dus de bui­ten­pro­por­ti­o­ne­le be­las­ting van dat ding op on­ze leef­om­ge­ving bij en ik be­gin al heel erg be­nieuwd te wor­den naar de smoes­jes waar­mee de ge­mid­del­de Bit­Coi­n­er mij gaat uit­leg­gen hoe dat he­le­maal niet erg is.

Het zal wel een “kijk eerst maar naar die an­de­re”-ma­noeu­vre wor­den zo­als ge­woon­lijk. En de con­clu­sie die daar bij­hoort kan maar één ding in­hou­den: de Bit­Coin is zo fout als het maar zijn kan.

Er is nog iets. De Bit­Coin is zo in­ge­richt dat het een bui­ten­ge­woon in­ef­fi­cient be­taal­mid­del is. Het is af­han­ke­lijk van de block-chain­tech, die ver­eist dat el­ke trans­ac­tie met een Bit­Coin door al­le no­des in het block-chain net­werk moet wor­den ge­au­then­ti­ceerd. Dat werkt wel erg goed te­gen trans­ac­tie­frau­de, maar het is ook van een ont­wik­kel­ni­veau dat voor het laatst in de mid­del­eeu­wen – of in Duits­land, als het om di­gi­ta­le dienst­ver­le­ning gaat – nog ac­cep­ta­bel was. En dan is er na­tuur­lijk dat eeu­wi­ge stroomis­sue. Geen stroom, geen net­werk, geen net­werk, geen block-chain, geen block-chain, geen Bit­Coins (meer). Dat zal met mijn ou­der­wet­se, door de staat ge­ga­ran­deer­de Euro’s niet zo snel ge­beu­ren.

Een laat­ste aan­te­ke­ning bij al dit moois: ik ken ie­mand die naast Bit­Coins ook goud op voor­raad heeft, “voor het ge­val dat”… ter­wijl goud en Bit­Coins zo on­ge­veer el­kaars dia­me­tra­le te­gen­over­ge­stel­de zijn. Kan ik hem nog vol­gen? Neen, maar dat hoeft ook niet. Ik be­grijp in die­zelf­de lijn ook he­le­maal niets van die suf­fels die nog dur­ven te ko­men met dat dom­me sa­men­ge­zwo­ren maan­lan­dings­ver­haal.


*) Er zijn an­de­re cryp­to­mun­ten die zich ge­dra­gen als aan­de­len. De­ze wor­den ook als zo­da­nig uit­ge­ge­ven door be­drij­ven en zijn dus be­ter ver­an­kerd in ech­te eco­no­mi­sche ac­ti­vi­tei­ten.