Bo­no­bo Sapiens

Het Hol­ly­wood-ge­hal­te van de dier­lij­ke seks­we­reld is ho­ger dan je denkt, denk ik wel eens. Maar zeer als een ver­ras­sing komt het niet dat Bo­no­bo­vrouw­tjes het vo­lu­me van hun ge­gil aan­pas­sen als ze seks heb­ben met hoog­ge­plaatste soort­ge­no­ten. De vrouw­t­jes­apen gil­len hef­ti­ger als hun spon­de­ge­noot een ho­ge­re rang heeft bin­nen hun groep dan zij zelf.

Zie je het voor je? Maar het wordt be­ter: dit blijkt zo­wel te gel­den voor hun con­tac­ten met man­ne­tjes als voor hun ‘vriend­schap­pe­lij­ke’ vrij­par­tij­en met an­de­re vrouw­tjes.

In­te­res­sant hier is dat die Bonobo’s ook bi­sek­su­eel zijn en dat ho­mo­sek­su­a­li­teit dus niet on­na­tuur­lijk is. Voor ve­len zal dit een ey­e­o­pe­ner zijn. Voor mij niet. Ik zie on­ze ei­gen drif­ten en de draai die we er­aan ge­ven in al die ex­pli­cie­te (kunst)uitingen als een di­rect ge­volg van on­ze “na­tuur­lijk­heid” – of zo­iets. Het kan geen toe­val zijn dat we twee din­gen ver­schrik­ke­lijk graag doen en dat die er spe­ci­aal voor zijn om ons­zelf als soort te be­hou­den: eten en seks.En als we daar­bij nog een so­ci­aal struc­tuur­tje kun­nen op­zet­ten is dat mooi mee­ge­no­men. Dat is han­dig als je met meer­de­re in­di­vi­du­en moet samen(over)leven. Bonobo’s we­ten dat ken­ne­lijk ook. Die zijn een soort van “sapiens”, net zo­als wij.

Nu is het wach­ten op de so­ci­aal­we­ten­schap­pe­lij­ke meet­lat die kan la­ten zien wat het men­se­lij­ke ge­gil ei­gen­lijk te be­te­ke­nen heeft in het licht van die rang-in­di­ca­tie. Dat mag dan ook best gron­dig wor­den uit­ge­plo­zen, vind ik. En ik maak me sterk dat die ob­ser­va­ties in­te­res­san­ter zijn dan bij Bonobo’s – maar ik ben dan ook eer­der so­ci­aal­we­ten­schap­pe­lijk ge­li­eerd, en ze­ker geen bi­o­loog.

Ik zocht, nu ik er toch over na­denk, nog een goed on­der­werp voor een pro­mo­tie.….