Che­mie-pack: Bho­pal aan het Hol­lands Diep

Nu het plaats­je Moer­dijk in de Zuid-Hol­land­se Drecht­streek is op­ge­schrikt door een in­du­stri­ë­le ramp val­len de schel­len van de bur­ger-ogen. In­eens wordt het al­ge­me­ne pu­bliek weer eens ge­we­zen op de risico’s die sa­men­han­gen met een hoog ge­tech­no­lo­gi­seer­de in­du­strie sa­men­le­ving van een schaal die wij in het da­ge­lijk­se le­ven nor­maal vin­den. Een goe­de ver­staan­der wist het al lang. We le­ven hier op een che­misch kruit­vat van bij­bel­se pro­por­ties.

We heb­ben eer­der ge­zien hoe een gif­wolk een heel dorp le­ven­loos heeft ge­maakt. Dat was in het In­di­a­se Bho­pal, dus lek­ker ver weg voor on­ze vei­lig­heids­be­le­ving. Het is ook on­ge­veer 26 jaar ge­le­den. Ik was het al bij­na ver­ge­ten… tot­dat Moer­dijk de lucht in ging. Het is bij­na zie­lig om te zien hoe de par­tij­en in de me­dia nu over el­kaar heen bui­te­len om dui­de­lijk­heid te krij­gen, te ge­ven of juist weg te ne­men, over wat er nu ei­gen­lijk aan ge­vaar­lij­ke stof­fen in de om­ge­ving te­recht is ge­ko­men. Af­ge­me­ten aan de li­cha­me­lij­ke klach­ten van hulp­ver­le­ners, om­wo­nen­den en ook het vee in de stal­len zal het niet fris ge­weest zijn. Maar wie had dat ook kun­nen ver­wach­ten?

Het is na­ïef om te den­ken dat er een brand bij een che­misch be­drijf kan uit­bre­ken zon­der dat daar iets ge­vaar­lijks bij vrij­komt. We zien nu ook hoe in­ge­wik­keld het wordt om het ver­vuil­de blus­wa­ter af te voe­ren. Wat gaan ze daar ei­gen­lijk mee doen? En wat de lucht­me­tin­gen be­treft: veel heb je daar niet aan want lucht laat zich nau­we­lijks me­ten. Het is goed om Per­row nog eens te le­zen. Al­leen zo wor­den we ons echt be­wust van de ge­va­ren om ons heen…