Contact

Scrol naar be­ne­den voor in- of uit­schrij­ving nieuws­brief .….

Con­tact…

Formulier…

Met het for­mu­lier hier­on­der kun je con­tact met me op­ne­men. Blijf aar­dig als je kans wilt ma­ken op een ant­woord.


Nieuws­brief

In-/Uitschrijven…

Je kunt je in­schrij­ven voor de Car­li­to, er­go SUM nieuws­brief. Je krijgt dan eens per maand een over­zicht­je van wat er is ge­pu­bli­ceerd, ALS er iets is ge­pu­bli­ceerd. Je kunt je er ook weer voor uit­schrij­ven. Vul je adres in en klik op de re­le­van­te knop.

Door je in te schrij­ven ver­leen je mij toe­stem­ming om jouw e-mail adres op te slaan. Ik mag daar niets an­ders mee doen dan er een nieuws­brief naar­toe stu­ren. Bij uit­schrij­ving wordt je e-mail adres weg­ge­gooid.


 

Heb je een fout­je ge­von­den? Meld het me dan. Fout­jes zijn geen ge­zicht en ze sto­ren tij­dens het le­zen. Als je er een­tje bent te­gen­ge­ko­men dan ben je zeer wel­kom om me daar­op te wij­zen. Geef me de ti­tel van de aan­te­ke­ning en de ali­nea waar­in de fout staat. Ik zorg er dan voor dat de­ze zo snel mo­ge­lijk wordt ver­be­terd.