De Ken­ne­dy sa­men­zwe­ring, of­wel: Voo­Doo His­to­ry

De­ze da­gen wor­den de ve­le me­ters ar­chief die zijn ge­schre­ven in het on­der­zoek naar de moord op J.F. Ken­ne­dy open­baar ge­maakt. Daar zit de hal­ve we­reld al heel erg lang op te wach­ten, om­dat de­ze moord waar­schijn­lijk een van de meest om­stre­den in de ge­schie­de­nis is. Wel­licht is slechts de ver­dwij­ning van Jim­my Hof­fa met meer mys­te­rie om­ge­ven, maar de moord op Ken­ne­dy, op dat ene mo­ment in 1963 in Dal­las, heeft al vijf-en-een-half de­cen­nia lang een enorm hoog sa­men­zwe­rings­pro­fiel. Waar­om? Om­dat veel men­sen zich niet kun­nen voor­stel­len dat een so­ci­aal ge­ï­so­leer­de min­ku­kel met een ge­weer­tje van 24 dol­lar een goed be­vei­ligd staats­hoofd van een mach­ti­ge na­tie van­af gro­te af­stand kan plat­schie­ten. Even­wel, dat is pre­cies wat er is ge­beurd.

In het boek “Voo­Doo His­to­ries” (2011 – Da­vid Aarono­vitch) komt het bo­ven­staan­de his­to­ri­sche “event” ook voor, waar het met recht tot op de grond wordt ge­lijk­ge­maakt… als sa­men­zwe­ring dan. Na het fa­ta­le schot op Ken­ne­dy, dat door ge­tui­gen zelfs is waar­ge­no­men, kwam Lee Har­vey Os­wald bui­ten­ge­woon schul­dig uit de cri­me-sce­ne ge­lo­pen en is hij te­recht als de da­der aan­ge­we­zen. Het is al­leen van­we­ge het on­voor­stel­ba­re ka­rak­ter van de­ze aan­slag dat men er al bij­na 55 jaar al­ler­lei sa­men­zwe­rin­gen aan ver­bindt. Of­wel, ik voor­spel dat er ook na de vol­le­di­ge open­ba­ring van al­le on­der­lig­gen­de stuk­ken geen nieu­we moor­de­naar (of op­dracht­ge­vers) uit de ho­ge hoed zul­len ko­men.

Even als il­lu­stra­tie: op het plaat­je hier­naast wordt de baan van een gek­ke ko­gel ge­schetst, die zo­wel Ken­ne­dy als zijn me­de­pas­sa­gier Con­nal­ly heeft ge­raakt. De eer­ste in zijn nek, de twee­de in zijn knie. De baan van de­ze ko­gel, zo­als be­schre­ven in de of­fi­ci­ë­le on­der­zoeks­rap­por­ta­ge, zou niet mo­ge­lijk zijn. Dat waag ik ech­ter te be­twij­fe­len. Vol­gens mij kan een ko­gel na­me­lijk wel de­ge­lijk een der­ge­lij­ke baan af­leg­gen, maar is het in­der­daad een bij­zon­de­re. Dat maakt hem ech­ter niet on­mo­ge­lijk en het geeft daar­om al he­le­maal geen goe­de re­den om een sa­men­zwe­ring te ver­moe­den. Die ko­gel kwam van ver en werd in­sta­biel zo­dra hij iets raak­te (Kennedy’s nek), waar­na hij door het lijf van Con­nal­ly nog ver­der werd af­ge­bo­gen en uit­ein­de­lijk in die knie te­recht is ge­ko­men. Zo sim­pel was het ge­woon.

Sa­men­zwe­rings­the­o­rie­ën zijn leuk maar vaak erg on­zin­nig. Laatst hoor­de ik er weer een: een rij­ke fa­mi­lie, die ver­der niet ge­noemd wordt, be­taalt de Ame­ri­kaan­se re­ge­ring al ja­ren­lang voor de steun aan Is­ra­ël. Daar­om zijn de V.S. al­tijd zo op die Jood­se Hand. Als je er­over na­denkt dan is het ou­de sa­men­zwe­rings­koek in nieu­we zak­ken. Wat zijn de fei­ten? Ame­ri­ka zit vol met jood­se men­sen, waar­van ve­len ook erg rijk zijn en waar­on­der ve­len zich ver­e­ni­gen in een he­le ster­ke jood­se lob­by. De­ze “fi­nan­ciert” in­der­daad veel Ame­ri­kaans be­leid, maar dat ge­beurt vol in het zicht en het strookt ge­heel met het de­mo­gra­fi­sche, so­ci­a­le en cul­tu­re­le ge­wicht dat de jo­den in Ame­ri­ka heb­ben. Of­wel, er wordt niets nieuws ver­teld; er wordt slechts iets “an­ders” ge­bracht, met een saus­je van mys­te­rie dus. In de gro­te-men­sen-we­reld is er ech­ter he­le­maal niets aan de hand.

Sa­men­zwe­rin­gen zijn als re­li­gies: ze lij­ken on­ver­mij­de­lijk in de zoek­tocht naar de zin van het le­ven. Maar er be­staat geen “zin” van het le­ven en het kan daar­om zo­maar zijn dat er din­gen ge­beu­ren die ook he­le­maal geen zin heb­ben. Dat be­te­kent ech­ter niet au­to­ma­tisch dat ze door ma­chi­na­ties tot stand zijn ge­ko­men. Het be­te­kent wel dat er ge­woon veel is dat geen en­ke­le zin heeft. En pre­cies dat is nu erg moei­lijk te slik­ken voor veel men­sen. God is uit pre­cies de­zelf­de be­hoef­te ge­bo­ren, zul­len we maar zeg­gen. In die zin is hij de groot­ste sa­men­zwe­ring waar­van ik­zelf ooit ge­hoord heb.