De PVV stemt NIET met u mee…

Ik tref een gei­ni­ge poin­ter op Fa­ceBook van een van mijn po­li­tiek na­de­re ka­me­ra­den, die eens heeft uit­ge­zocht en op­ge­schre­ven hoe de PVV – zo­ge­naamd die no­toi­re ver­zor­gings­voor­vech­ter voor de on­te­vre­den, kla­gen­de, niet-ge­hoor­de bur­ger – in het par­le­ment stemt en be­sluit om het net die paar ex­tra by­tes aan In­ter­net-trac­tie te ge­ven door het hier over te ne­men.

Dank je wel, T.H. te D., voor de­ze oog­ope­nen­de lijst van aper­te aars­stam­pe­rij door on­ze vrind Wil­ders en kor­nui­ten, die in de Twee­de Ka­mer het volk net zo hard naai­en als de li­be­ra­len van rechts. Ik had er graag zelf op­ge­ko­men om eens naar het par­le­men­tai­re stem­ge­drag van Geert met de slap­pe -G. te kij­ken, maar daar ben ik toch net­jes ge­pas­seerd.

Het on­der­staan­de is on­ge­kuisd en zon­der re­dac­tie. En ik weet ook dat al­les met één en­ke­le ty­pe-vin­ger is over­ge­no­men, dus de­ze lap tekst be­te­kent dat het de­ze kom­paan hoog zit. Dat moet je kun­nen waar­de­ren…


Al­le ech­te so­ci­a­le en so­li­dai­re men­sen van en voor de Pv­dA zou­den toch naar de SP zijn ge­gaan zou je ver­wach­ten. Maar vol­gens mij zijn er heel veel naar de PVV ge­gaan. Ik kan dat echt niet be­grij­pen, wie wel? Geert de PVV zegt het een en Geert de PVV doet het ach­ter uw rug om toch an­ders!

Leest u even mee?

PVV is niet voor het volk, lees maar even wat Geert roept en wat de PVV in de twee­de ka­mer doet! PVV komt voor 95% over­een met de VVD. Kunt u con­tro­le­ren op www.partijgedrag.nl en op www.tweedekamer.nl.

Even re­ca­pi­tu­le­ren waar de PVV te­gen stem­de en de be­lof­tes die niet ge­hou­den wer­den:

In strijd met de ge­wek­te ver­wach­tin­gen stem­de de PVV te­gen het op­stel­len van een ar­moe­de­be­leid en te­gen ge­lij­ke rech­ten op WW en ziek­te­wet voor flex­wer­kers.

 1. De PVV stem­de voor be­zui­ni­gin­gen op jong­ge­han­di­cap­ten en so­ci­a­le werk­plaat­sen voor het af­schaf­fen van de al­leen­staan­de ou­der­kor­ting en voor het kor­ten van de huurtoeslag.Dat laat­ste kost huur­ders met een laag in­ko­men zo’n 180 eu­ro per jaar.
 2. De be­lof­te van de PVV om te­gen ‘graai­ers en pro­fi­teurs’ in ac­tie te ko­men blijkt even­eens loos te zijn. De par­tij stem­de te­gen het in­voe­ren van een Bal­ke­n­en­de­n­orm in de cul­tuur­sec­tor en in de zorg. En voor de be­las­ting­voor­de­len van het Ko­nings­huis.
 3. Ge­zin­nen met een maand­in­ko­men van­af 1.950 eu­ro mo­gen van de PVV niet meer in een so­ci­a­le huur­wo­ning gaan wo­nen.
  Lo­nen in de pu­blie­ke sec­tor wil­len ze be­vrie­zen.
 4. Voor de ver­kie­zin­gen (2010) eis­te de PVV ‘ab­so­lu­te trans­pa­ran­tie’ over de ont­wik­ke­ling van de koop­kracht in Ne­der­land, nu vindt de par­tij het niet meer no­dig dat de­ze cij­fers in de rijks­be­gro­ting wor­den ge­pu­bli­ceerd.
 5. De PVV be­loof­de dat de zorg be­ter en be­taal­baar zou wor­den en ou­de­ren meer rech­ten en voor­zie­nin­gen zou­den krij­gen. In wer­ke­lijk­heid stem­de de PVV in de Twee­de Ka­mer voor ho­ge­re ei­gen bij­dra­gen en voor be­zui­ni­gin­gen op het per­soons­ge­bon­den bud­get (pgb) en de be­ge­lei­ding van ou­de­ren in de dag­op­vang met een IQ bo­ven de 70. Wil­ders zegt te­gen markt­wer­king in de zorg te zijn, maar stem­de voor par­ti­cu­lie­re in­ves­te­rin­gen en winst­uit­ke­rin­gen in zie­ken­hui­zen en voor be­taal­de voor­rangs­zorg via zo­ge­naam­de SOS-art­sen.
 6. De PVV stem­de te­gen een meer in­ko­mens­af­han­ke­lij­ke pre­mie (zie­ken­fonds!), te­gen maat­re­ge­len om wacht­lijs­ten in de jeugd­zorg te ver­min­de­ren en zelfs te­gen het in stand hou­den van het wet­te­lijk recht op jeugd­zorg.
 7. De PVV stem­de ook te­gen een pas­sen­de in­di­ca­tie­stel­ling voor AWBZ-ver­ze­ker­den, waar­door meer­vou­dig ge­han­di­cap­ten en men­sen met een in­ten­sie­ve zorg­vraag nu geen ge­bruik kun­nen ma­ken van een pgb.
 8. Ook agen­ten in spe moe­ten het ont­gel­den: de PVV stemt in met be­zui­ni­gin­gen op de po­li­tie­op­lei­ding en be­taalt as­pi­rant-agen­ten geen ver­goe­ding meer.Voor zij-in­stro­mers wordt het zo on­mo­ge­lijk om po­li­tie-agent te wor­den. De PVV stem­de in met het af­schaf­fen van de zo­ge­naam­de ‘Mont­frans-mid­de­len’, geld dat ge­meen­ten ge­brui­ken voor hun vei­lig­heids­be­leid.
 9. De PVV wei­gert ook al­co­hol­ver­slaaf­den in het ver­keer ex­tra aan te pak­ken en is te­gen con­cre­te voor­stel­len om de over­ver­te­gen­woor­di­ging van niet-wes­ter­se jon­ge­ren in de cri­mi­na­li­teit te­rug te drin­gen.
 10. Re­ci­di­ve wil de PVV wel te­rug­drin­gen, maar door te be­zui­ni­gen op re­clas­se­ring en een snel­le re-in­te­gra­tie van ex-ge­de­ti­neer­den af te wij­zen, blijft ook dit een lo­ze be­lof­te.
 11. De PVV laat ge­wo­ne men­sen in de fi­le staan, maar laat de rij­ken rij­den. De par­tij stem­de in met be­taal­de eli­te-tol­rij­ba­nen, waar­op men­sen met geld de fi­les kun­nen pas­se­ren, te­gen mo­bi­li­teits­ma­na­ge­ment voor werk­ge­vers en werk­ne­mers, te­gen geld voor snel­ler on­der­houd van be­staan­de we­gen en te­gen maxi­ma­le slui­tings­tij­den van spoor­weg­over­gan­gen.
  De spoor­we­gen hoe­ven van de PVV niet weer­be­sten­dig te wor­den ge­maak­ten de prijs voor een trein- of bus­kaart­je mag snel­ler stij­gen dan de kos­ten voor een au­to.
 12. De PVV stem­de te­gen een voor­stel om het te­kort aan fiet­sen­stal­lin­gen bij sta­ti­ons op te los­sen en te­gen een mi­ni­mum-voor­zie­nin­gen­ni­veau voor open­baar ver­voer in het lan­de­lij­ke ge­bied.
 13. De PVV ver­klaar­de zich ook te­gen het ver­be­te­ren van de ver­keers­lei­ding bij Pro­Rail te­gen een in­ven­ta­ri­sa­tie van knel­pun­ten op het spoor en te­gen een on­af­han­ke­lij­ke klach­ten­in­stel­ling voor het open­baar ver­voer. De reis­in­for­ma­tie en com­mu­ni­ca­tie met rei­zi­gers bij een on­ge­luk op het spoor hoeft van de PVV niet te wor­den ver­be­terd.
 14. De PVV was in de ver­kie­zings­tijd kam­pi­oen die­ren­rech­ten. Na de ver­kie­zin­gen ver­an­der­de dat snel. De frac­tie stem­de te­gen ver­plich­te brand­be­strij­dings­mid­de­len in stal­len – waar de laat­ste vijf jaar ruim 700.000 die­ren le­vend zijn verbrand.De par­tij stem­de te­gen be­te­re con­tro­le op de in­ten­sie­ve vee­hou­de­rij, te­gen een voor­stel om de die­ren­wel­zijns­re­gels aan te scher­pen, te­gen plan­nen om gaan­de­weg een ein­de te ma­ken aan de bio-in­du­strie, te­gen een ver­koop­ver­bod voor de be­dreig­de blauw­vin­to­nijn, te­gen het in stand hou­den van het sys­teem van die­ren­rech­ten na 2015, maar voor de ple­zier­jacht op wil­de zwij­nen op de Kroon­do­mei­nen.
 15. De PVV stem­de ook te­gen een ver­gun­nin­gen­stop voor me­ga­stal­len. Bo­ven­dien was de par­tij te­gen het voor­stel om ver­vui­len­de be­drij­ven te la­ten mee­be­ta­len aan het op­rui­men van di­oxi­ne in on­ze ri­vier­bo­dems, te­gen een ac­tie­plan om zwerf­af­val aan te pak­ken, te­gen ge­sprek­ken met Bel­gië om te voor­ko­men dat de Wes­ter­schel­de ver­der zou moe­ten wor­den uit­ge­diept, te­gen het voor­stel om meer open­heid te ge­ven over de plan­nen voor nieu­we kern­cen­tra­les en voor de bouw van nieu­we ko­len­cen­tra­les.
 16. Het woord ‘de­mo­cra­tie’ valt vijf­tien keer in het PVV ver­kie­zings­pro­gram­ma, het be­grip ‘vrij­heid’ nog va­ker. Na de ver­kie­zin­gen stem­de de par­tij ech­ter te­gen de ver­be­te­ring van de in­for­ma­tie­voor­zie­ning van de re­ge­ring aan de Ka­mer over Eu­ro­pe­se be­sluit­vor­ming en de in­vloed van Ne­der­land daar­op. In strijd met haar be­lof­ten stem­de de PVV te­gen een nieu­we wet die de fi­nan­cie­ring van po­li­tie­ke par­tij­en in­zich­te­lij­ker moet ma­ken.
 17. Ook de be­lof­te voor meer open­heid werd ge­bro­ken: de par­tij stem­de te­gen open­baar­ma­king van de za­ke­lij­ke be­lan­gen van mi­nis­ters en hoe zij met die be­lan­gen zijn om­ge­gaan. De be­loof­de on­af­han­ke­lijk­heid van ‘Brus­sel’ leid­de niet tot steun voor voor­stel­len om meer zeg­gen­schap te krij­gen over on­ze land- en tuin­bouw.
 18. De PVV ver­zet zich ook niet te­gen de groei­en­de Eu­ro­pe­se be­moei­e­nis met on­ze wo­ning­cor­po­ra­ties.
 19. De par­tij stem­de voor meer in­vloed van ‘Brus­sel’ op de Ne­der­land­se be­gro­ting.
 20. De ‘fa­len­de ma­gi­stra­tuur’ is vol­gens de PVV een be­drei­ging voor on­ze de­mo­cra­tie, maar de par­tij stem­de te­gen een on­der­zoek naar de in­vloed van de ma­nier van fi­nan­cie­ren van de rech­ter­lij­ke macht op de kwa­li­teit van de von­nis­sen.
  Een paar maan­den ge­le­den stem­den ze te­gen af­schaf­fing ei­gen ri­si­co voor men­sen met chro­ni­sche aan­doe­ning en ou­de­ren….
 21. PVV is voor ver­de­re li­be­ra­li­se­ring van de so­ci­a­le huur­sec­tor, dus voor ho­ge­re hu­ren.
 22. De PVV is voor TTIP, het trans-At­lan­ti­sche ver­drag waar­mee macht van po­li­tiek en rechts­staat wordt over­ge­he­veld naar mul­ti­na­ti­o­nals.
 23. De PVV stem­de pas nog te­gen de mil­jo­nairs­be­las­ting waar­mee het gat tus­sen arm en rijk had kun­nen slin­ken.

Was ge­te­kend, T.H. te D.

Zo, als Jan met de Pet nu nog Wil­ders wil stem­men dan is hij ge­woon niet goed wijs en is hij ook niet meer te red­den. Be­waar de­ze pa­gi­na voor­al op je te­le­foon om hem ie­mand goed in zijn ge­zicht te kun­nen sme­ren.