De zo­mer­tijd heeft zin!

Aan­staan­de don­der­dag gaat de ac­tie­groep “Stop De Zo­mer­tijd” in Brus­sel een pe­ti­tie aan­bie­den. Haar doel is om de zo­mer­tijd af te schaf­fen om­dat de­ze geen aan­toon­ba­re ener­gie­be­spa­ring zou op­le­ve­ren. Ik heb dat ver­haal wel va­ker ge­hoord. Het is een he­le dom­me en kort­zich­ti­ge op­mer­king van het ka­li­ber “we hoe­ven de CO2 uit­stoot niet te be­per­ken want we we­ten niet of de kli­maat-op­war­ming wel door de men­sen is ver­oor­zaakt”.

Voor zo­wel de zo­mer­tijd als de ri­gou­reu­ze be­per­king van on­ze broei­kas­gas-emis­sies is een goe­de bu­si­ness ca­se te ma­ken: ze le­ve­ren bei­de iets op. Voor de zo­mer­tijd is dat een he­le sim­pe­le, na­me­lijk dat je in de be­tref­fen­de pe­ri­o­de een uur lan­ger dag­licht hebt. Dat is op zich al re­den ge­noeg om een der­ge­lij­ke tijd in te stel­len. Dag­licht is goed voor het ge­moed, iets wat ie­der­een die last heeft van sei­zoens­ge­bon­den som­ber­heid kan be­a­men. In Zwe­den, waar een groot deel van het land jaar­lijks lang in het half­don­ker zit, ple­gen meer men­sen zelf­moord dan waar dan ook. De Zweed­se ac­tri­ce So­fia Ha­lin, ge­ïn­ter­viewd door Di­mi­tri Ver­hulst voor het VPRO pro­gram­ma “Ma­de in Eu­ro­pa”, legt de oor­zaak voor het ho­ge zelf­moord­cij­fer bij het ge­brek aan dag­licht. Het ligt dus voor de hand om te ver­on­der­stel­len dat de zo­mer­tijd men­sen­le­vens redt. Niet al­leen in Zwe­den maar ook in ons land. Heeft de ac­tie­groep daar wel een over na­ge­dacht?

Het zal wel niet. Ik zie in het ar­ti­kel­tje van NU.nl dat de CDA-er Schreij­er-Pie­rik, die het ini­ti­a­tief tot af­schaf­fing on­der­steunt, aan­voert:

De re­ge­ling voor de zo­mer­tijd geeft een hoop ge­doe voor de ruim 500 mil­joen EU-bur­gers en be­drij­ven en de be­oog­de ener­gie­be­spa­ring is nooit echt be­we­zen.

Wat ik de­ze me­neer toch met klem dui­de­lijk zou wil­len ma­ken, is dat hij zelf zijn po­li­tiek ba­seert op een en­ti­teit die ook nog nooit is aan­ge­toond, na­me­lijk die va­ge, on­be­staan­de, vol­gens de ge­schrif­ten bij­zon­der sa­che­rij­ni­ge en vol­le­dig bij el­kaar ge­fan­ta­seer­de god van hem. Zul­len we het daar dan ook eens over heb­ben? Wel­licht moe­ten we dan ge­lijk maar na­gaan hoe vaak re­li­gie de ver­oor­za­ker van ge­weld, on­ge­mak, dood en ver­derf is, want dat le­gi­ti­meert mis­schien ook wel een pe­ti­tie rich­ting Brus­sel. Schaf maar af die god; hoe snel­ler hoe be­ter. Mijn han­den jeu­ken…

De ac­tie­groep “Stop de Zo­mer­tijd” maakt zich sap­pel over het feit dat twee maal per jaar de klok wordt bij­ge­steld. Daar heb­ben ze na­me­lijk last van, stel­len ze. Ik denk dat ze zich voor hun kort­zich­ti­ge suf­heid de ogen uit hun hoofd moe­ten scha­men en hun tijd be­ter in zin­ni­ge za­ken kun­nen ste­ken, zo­als het te­rug­drin­gen van de on­ge­lijk­heid, ar­moe­de, het ge­weld te­gen vrou­wen en ga zo maar door. In plaats daar­van gaan ze Brus­sel las­tig val­len met een vol­strekt fri­vo­le, licht­zin­ni­ge en over­bo­di­ge pe­ti­tie. Als ze zo veel last heb­ben van het om­scha­ke­len van de klok, waar­om vra­gen ze dan niet om de af­schaf­fing van de win­ter­tijd? Ik hoop dat ze trots op zich­zelf en hun kort­zich­ti­ge bet­we­te­rij zijn.