Een Trump-ef­fect: VS wa­pen­smid Re­ming­ton fail­liet?

Klik voor het ar­ti­kel van Mi­chael Pers­son in De Volks­krant van 16-2-2018: In de VS blij­ven ko­gels hei­lig,

Zo had ik er nog niet naar ge­ke­ken, maar het aan­tre­den van Trump als pre­si­dent heeft zo ook zijn voor­de­len. Na meer dan een jaar van walg­op­wek­ken­de be­rich­ten in de me­dia zie ik in­eens dat ene be­richt staan: de Ame­ri­kaan­se wa­pen­fa­bri­kant Re­ming­ton staat op om­val­len. Het heeft in ver­hou­ding tot de om­zet on­be­taal­ba­re schul­den en het be­drijf is door Moody’s in­ge­schaald als een “ri­si­co­vol­le in­ves­te­ring”.

De vuur­wa­pen­ver­koop in Ame­ri­ka is in­ge­zakt, om­dat men­sen die de aan­schaf van zo’n on­ding over­we­gen dit nu voor zich uit­schui­ven. Het is cri­sis, en vuur­wa­pens zijn duur. Sinds Trump aan de macht is en hij er geen ge­heim van maakt dat hij niet van zins is om de wa­pen­ver­koop ver­der te re­gu­le­ren, is de haast er ook van­af. De ko­men­de drie jaar van Trumps be­wind – die hij naar mijn voor­spel­ling ge­woon gaat af­ma­ken* – bie­den aan el­ke freak nog ruim de ge­le­gen­heid om dat pi­stool te ko­pen. Of­wel-1: er komt geen bloed meer uit; de aan­schaf van een snaz­zy nieu­we gun door die laag­ge­for­tu­neer­de red­neck uit het trai­ler­park kan nog even wach­ten tot­dat de suk­kel in kwes­tie weer wat bij el­kaar ge­ploe­terd heeft.

Of­wel-2: “The­re ‘aint no such thing as a free mar­ket.” Ik wil het maar ge­zegd heb­ben.

Het is niet al­leen Re­ming­ton dat klaagt. Smith & Wes­son con­sta­teert ook een da­ling in de kwar­taal­winst van 90%, wat dat dan ook mo­ge zijn. Het geeft in ie­der ge­val aan dat ook zij min­der ver­ko­pen dan voor­heen. Er is een par­ti­cu­lie­re fi­nan­ci­eel ge­ïn­du­ceer­de “dé­tan­te” gaan­de in Ame­ri­ka, die wel eens de le­vens­red­ding van ve­le school­kin­de­ren zou kun­nen zijn. El­ke po­ten­ti­eel ge­vaar­lij­ke gek die nu geen vuur­wa­pen koopt om­dat hij het niet kan be­ta­len, is toch mooi mee­ge­no­men.

Ik ben nu wel be­nieuwd naar wat de wa­pen­lob­by gaat doen. Als ik hun was, dan zou ik het ge­rucht gaan ver­sprei­den dat er toch ver­gaan­de re­gu­le­ring aan zit te ko­men, on­danks het fail­liet van de De­mo­cra­ten op vrij­wel de ge­he­le po­li­tie­ke lijn. De ver­wach­ting dat Clin­ton de ver­kie­zin­gen zou win­nen zorg­de er an­der­half jaar ge­le­den voor dat de ver­ko­pen “through the roof” gin­gen. Zij en Oba­ma sa­men wer­den al “de bes­te wa­pen­ver­ko­pers ooit” ge­noemd. Die tijd is met Trumps aan­tre­den wel voor­bij; een ge­luk bij een (enorm) on­ge­luk.


*) Trump blijft aan als je het mij vraagt. Hij ver­te­gen­woor­digt de be­lan­gen van rechts en recht­ser te goed om te wor­den ge­wipt. Daar zul­len de Reps wel voor wa­ken.

UPDATE 15-2-2018: We kun­nen niet te vroeg jui­chen. Bij de schiet­par­tij van van­daag is ook die su­per­po­pu­lai­re AR-15 weer ge­bruikt, hét fa­vo­rie­te en best verkochte/verkrijgbare se­mi-au­to­ma­ti­sche aan­vals­ge­weer voor de op­let­ten­de bur­ger…