Ein­de­lijk: Zimbabwe’s Mu­ga­be naar de prul­len­bak

Ein­de­lijk is het zo ver. Gis­ter­avond werd Ro­bert Mu­ga­be, de Hit­ler van Afri­ka, door zijn strijd­krach­ten van het Zim­bab­waan­se machtspo­di­um ver­wij­derd. Het is een gei­nig toe­val dat ik gis­te­ren nog aan­te­ken­de dat Afri­kaan­se na­ties zwak en mach­te­loos zijn te­gen­over hun cri­mi­ne­le, uit­zui­gen­de dic­ta­tors en hun pa­ra­si­te­ren­de en­tou­ra­ges.

Ei­gen­lijk is Zim­bab­we geen uit­zon­de­ring. Het volk is slap, de op­po­si­tie vrij­wel af­we­zig en het land ver­keert in de ij­ze­ren greep van een club­je cri­mi­ne­len dat zo­wel het land als de be­vol­king ver­oor­deelt tot een le­ven in el­len­de, ar­moe­de en ver­ne­de­ring. Toch is er hoop, want het le­ger heeft zich ein­de­lijk van het staats­hoofd af­ge­keerd en dat is wel het al­ler­min­ste dat no­dig is voor een suc­ces­vol­le re­vo­lu­tie in een Afri­kaans land.

Zim­bab­we, ooit de graan­schuur van Afri­ka, is door Mu­ga­be ge­de­gra­deerd tot een so­ci­aal-eco­no­misch ni­veau waar het wel­licht nooit meer van af­komt. Om dat land weer enigs­zins op de rails te krij­gen is na­me­lijk een vol­le­di­ge nieu­we struc­tu­re­ring van al­le sec­to­ren in de eco­no­mie no­dig, iets wat zelfs voor een func­ti­o­ne­ren­de staat moei­lijk is. Voor een fa­len­de staat als Zim­bab­we is het mis­schien wel on­mo­ge­lijk. An­der­zijds, laat ik niet al te som­ber zijn. Ik had ook niet ge­dacht dat het le­ger ooit zou in­grij­pen, maar dat heb­ben ze toch maar mooi wel ge­daan. Het zou zo­maar kun­nen dat de Zim­bab­waan­se na­tie in staat is om haar land ver­re­gaand te cor­ri­ge­ren nu Mu­ga­be het veld ruimt. En zo niet, dan is er al­tijd nog de op­tie van her-ko­lo­ni­a­li­se­ren. Ik ver­moed dat de Chi­ne­zen daar al trap­pe­lend voor in de rij staan en an­ders moe­ten de blan­ke boe­ren, die in de laat­ste 10 jaar door Mu­ga­be on­der­drukt en ver­volgd zijn, maar weer te­rug­ko­men. Wie weet heb­ben ze daar nog zin in.

Of de­ze goe­de man een ver­be­te­ring is…?

Al­le Afri­ka-ge­mop­per daar­ge­la­ten (ik heb er al zo veel over ge­zegd en mijn pet over dat con­ti­nent kan nau­we­lijks la­ger); het zou mooi zijn als de­ze dic­ta­tor ook wer­ke­lijk fy­siek ge­straft wordt voor al­le el­len­de die hij heeft ver­oor­zaakt. Dat zou een hel­der sig­naal zijn naar die an­de­re mis­da­di­gers die mo­men­teel in an­de­re Afri­kaan­se lan­den de scep­ter zwaai­en.

Mu­ga­be leek bij­na 40 jaar on­aan­tast­baar en hij heeft uit­zon­der­lijk lang zijn gang kun­nen gaan, maar nu lijkt het er toch echt op dat ook hij door de ge­rech­tig­heid wordt in­ge­haald. Wat nog rest is zijn voor heel Afri­ka ma­ni­fes­te af­gang. Een pu­blie­ke op­han­ging, zo­als op ons con­ti­nent zo’n 80 jaar ge­le­den hip was, hoeft niet. Af­voe­ren naar Den Haag is vol­doen­de.


Aan­vul­ling 23-11-2017: Mi­lo­se­vic, de beul van Sre­bre­ni­ca, werd gis­te­ren in Den Haag tot le­vens­lan­ge op­slui­ting ver­oor­deeld. Die komt nooit meer bui­ten. Het is een over­win­ning voor de in­ter­na­ti­o­na­le ge­meen­schap en het ein­de van een tijd­perk. Nu de Afri­ka­nen nog…