Exit Trump­ca­re. De eer­ste gro­te ne­der­laag…

Vo­ri­ge week was ik er vast van over­tuigd dat Trump het ein­de van Obam­a­Ca­re zou in­lei­den bij zijn met Re­pu­bli­kei­nen ver­ge­ven con­gres. Het was zijn eer­ste gro­te kracht­me­ting met de Ame­ri­kaan­se po­li­tie­ke machts­ma­chi­ne. Zijn tal­rij­ke dienst­be­ve­len gin­gen er aan voor­af, waar­van we on­der­tus­sen we­ten dat ze niet al­tijd in vrucht­ba­re aar­de zijn ge­val­len. Het door de ver­schil­len­de rech­ters af­ge­scho­ten in­reis­ver­bod voor mos­lims haal­de twee keer bak­zeil en ge­luk­kig is af­ge­lo­pen week het­zelf­de ge­beurd met Trump­ca­re.

Het bij­zon­de­re aan de on­der­gang van Trump­ca­re is het feit dat het de Re­pu­bli­kei­nen het in Ame­ri­ka voor het zeg­gen heb­ben, om­dat ze in de par­le­men­tai­re gre­mia de meer­der­heid vor­men. Des­on­danks is het ze niet ge­lukt om hun groot­ste ir­ri­ta­tie van de af­ge­lo­pen ze­ven jaar – Obam­a­Ca­re –  suc­ces­vol te tor­pe­de­ren. Ook Trump heeft met de­ze exer­ci­tie ge­faald om zijn meest ra­bi­a­te cam­pag­ne­be­lof­te in te los­sen.

On­der­tus­sen heeft de con­ser­va­tie­ve pers door dat Trump waar­schijn­lijk geen goed idee was voor het lands­be­stuur. Hun kri­tiek­lo­ze steun be­gint om te slaan in een on­ver­ho­len af­kra­ken. Trump is vol­gens hun nieu­we in­zich­ten te licht­zin­nig en hij heeft te wei­nig ver­mo­gen tot zelf­re­flec­tie. Daar­door zal hij waar­schijn­lijk naast de pot blij­ven pie­sen. Om maar wat leu­ke pas­sa­ges te ci­te­ren uit de Wall Street Jour­nal:

The pre­si­dent clings li­ke a drunk to an emp­ty gin bott­le!”

Het voor­gaan­de is een ob­ser­va­tie over Trumps cha­o­ti­sche ma­nier van re­ge­ren. Over de kans van de Re­pu­bli­kei­nen om Obam­a­Ca­re ooit nog eens af te kun­nen schie­ten stelt de krant:

The­re will be no such re­peal in this Con­gress, and pro­ba­bly not in any other. Re­pu­bli­cans run the govern­ment and that means they are res­pon­si­ble for what hap­pens in he­alth ca­re. Re­pu­bli­cans can try to bla­me De­mo­crats, but they’re in char­ge.”

Of­wel, de Reps kun­nen nu de zwar­te piet pro­be­ren weg te schui­ven tot­dat ze groen en geel zien, maar ze zijn nu vol­le­dig aan de macht. Des­on­danks is de coup te­gen het volk, waar­van 15 mil­joen men­sen met Trump­ca­re dreig­den bui­ten de ver­ze­ke­rings­boot te val­len, mis­luk. Ik zeg “Eat That!” Ken­ne­lijk zit er toch een cor­rec­tie­me­cha­nis­me in die Ame­ri­kaan­se po­li­tiek. Om die re­den gaan zo­wel in het klein als in het groot de vui­ge ma­noeu­vres van Trump met een aan­ge­na­me re­gel­maat fout.

Wat denkt Trump zelf op dit mo­ment? Het ant­woord is sim­pel: hij zal zeg­gen dat hij het heeft ge­pro­beerd en dat het mis­luk­ken van zijn be­leids­voor­ne­mens, wets­voor­stel­len en dienst­be­ve­len niet aan hem maar aan de niet-co­ö­pe­ra­tie­ve Was­hing­ton­se slan­gen­kuil ligt. Mocht hij zijn ter­mijn om een of an­de­re re­den – bij­voor­beeld een af­zet­tings­pro­ce­du­re – niet af­ma­ken, dan zal hij er nog als een win­naar uit­ko­men. Trump zal een vol­strekt mis­lukt pre­si­dent­schap net zo glans­rijk over­le­ven als zijn ve­le za­ke­lij­ke de­ba­cles, met meer con­nec­ties, meer geld en nog meer bra­vou­re dan hij nu al heeft.

Meer sma­ke­lijks over het mis­luk­ken van de Trum­ca­re deal staat in The Was­hing­ton Post. Dat is nooit een Trump­ge­zin­de krant ge­weest, maar toch…