Far­ma­ceu­ten: rijk wor­den over de rug van het (zie­ke) volk

Ik weet het na­tuur­lijk al veel lan­ger: de far­ma­ceu­ti­sche in­du­strie en de rest van de me­di­sche stand zit­ten niet in de bu­si­ness van­we­ge hun ver­ge­vor­der­de staat van al­tru­ïs­me. Dat hoeft ook niet, maar een beet­je zou niet slecht zijn. Van­daag wijst ie­mand me op de no­tie dat er weer meer mil­jo­nairs in Ne­der­land zijn, on­der an­de­re in de zorg, waar­bin­nen de tand­art­sen en de me­disch spe­ci­a­lis­ten het bes­te boe­ren. Kun­nen we dat nog wel uit­leg­gen aan ge­zin­nen die elk dub­bel­tje moe­ten om­draai­en?

Zo was er niet zo lang ge­le­den ook nog dat ver­haal van die CEO van een me­di­cijn­pro­du­cent die een es­sen­ti­eel me­di­cijn in­eens eni­ge hon­der­den ma­len duur­der maak­te dan het voor­heen was; ge­woon, om­dat het kon. Ge­luk­kig is die man niet al­leen vol­le­dig uit­ge­sche­ten door de he­le we­reld, maar hij zit nu ook in de bak we­gens mal­ver­sa­ties. Zou er dan toch ge­rech­tig­heid be­staan?

Waar­schijn­lijk niet. Als ik naar het bij­ge­le­ver­de staat­je kijk dan lijkt het er­op dat de far­ma­ceu­ti­sche in­du­strie voor­al wordt be­volkt door winst-be­ja­gen­de haai­en, die schaam­te­loos rijk wil­len wor­den over de rug van het (zie­ke) volk. Ik ci­teer De Volks­krant van van­daag:

De kos­ten om een nieuw me­di­cijn op de markt te bren­gen zijn veel la­ger dan de far­ma­ceu­ti­sche be­drij­ven zelf be­we­ren. De in­du­strie is ge­mid­deld 540 mil­joen €uro kwijt aan on­der­zoek en ont­wik­ke­ling, ter­wijl de op­breng­sten in een paar jaar tijd soms het tien-vou­di­ge be­dra­gen, een mar­ge die in geen en­ke­le an­de­re sec­tor van de eco­no­mie wordt ge­haald.”

Dus: al­tru­ïs­tisch, aan mijn kont! Ver­re van dat zelfs. Ik moet he­laas con­sta­te­ren dat far­ma­ceu­ten van een­zelf­de al­looi lij­ken te zijn als ban­kiers. Daar­van we­ten we sinds de cri­sis van 2008 dat het een stel­le­tje cri­mi­ne­len is, dat zon­der blik­ken of blo­zen pro­duc­ten ver­koopt die al­leen winst voor de bank (en daar­mee voor zich­zelf) ge­ne­re­ren en ver­der geen en­kel doel voor de con­su­ment die­nen. Woe­ker­po­lis­sen, ren­te­de­ri­va­ten en swaps, het is al­le­maal pu­re geld­klop­pe­rij, en wel van het al­ler­zui­verste wa­ter. Mijn so­ci­aal-an­ar­chis­ti­sche bloed be­gint er op­nieuw van te ko­ken en ik voel steeds meer – te­gen be­ter we­ten in ove­ri­gens – voor een ver­re­gaan­de na­ti­o­na­li­sa­tie van die he­le drugs-pro­du­ce­ren­de we­reld.*

Ten­slot­te een op­mer­king voor de ver­dwaal­de hip­pie die dit leest: de re­ac­to­ren en la­bo­ra­to­ria waar­uit al die mooie en du­re me­di­cij­nen ko­men, wor­den ook ge­bruikt voor het fa­bri­ce­ren van al die hip­pe wel­l­ness-pro­duc­ten die we bij de dro­gist ko­pen. Vi­ta­mi­ne­pre­pa­ra­ten, ener­gie­poe­ders, mi­ne­raal­pil­len en al die an­de­re ge­zond­heids­troep, het is al­le­maal vet­te kas­sa voor de far­ma­ceu­ten. En voor veel van die pro­duc­ten en pre­pa­ra­ten be­staat het zeer don­ker­brui­ne ver­moe­den dat ze net zo zin­vol zijn als de ge­mid­del­de woe­ker­po­lis.


*) .…en dan be­doel ik ook “de he­le drugs-pro­du­ce­ren­de we­reld”, dus in­clu­sief de wiet­kweek en de pro­duc­tie van on­ze va­der­land­se, hoog-kwa­li­ta­tie­ve syn­the­ti­sche pret­mid­de­len zo­als MDMA. De al­dus ver­kre­gen in­kom­sten zou­den tot ver in de vol­gen­de eeuw ra­di­caal met on­ze be­gro­tings­te­kor­ten af­re­ke­nen, waar­bij het prijs­ni­veau toch al­les­zins re­de­lijk zou zijn.