Gasten- / commentarenboek

Gasten- / commentarenboek

Nu je de­ze pa­gi­na ge­von­den hebt kun je net zo goed iets zeg­gen over dit no­ti­tie­boek. Het zou kun­nen dat jouw com­men­taar op de­ze si­te ge­pu­bli­ceerd wordt. Hoe lang iets blijft staan is vol­strekt af­han­ke­lijk van wil­le­keur. Al­les wat bin­nen­komt wordt ge­mo­de­reerd, want ik heb geen zin in bag­ger op de­ze plek. Even­wel, kri­tisch zijn mag en is zelfs prij­zens­waar­dig, maar aan grof­ge­bek­te reag­luur­ders heb ik ge­voe­ge­lijk bips. Die laat ik hier dan ook niet toe. Ik vind veel din­gen leuk maar on­ge­ci­vi­li­seerd ge­klie­der op mijn blog hoort daar niet bij.

Zo, nog zin? Ga je gang.…

Met Cor­di­a­le Groet van Car­li­to, er­go SUM!

Ondertussen staan hier 27 berichten...

Pagina 1 van 2 Volgende →
 1. Dreekes

  Over “Boer­ki­ni? Yum­mie!”:

  Ik vind het al­tijd wel in­te­res­sant om jouw stuk­ken te le­zen. Vaak ben ik het met jouw opi­nies eens, maar toch wil re­a­ge­ren op het stuk over de Boer­ki­ni. Syl­va­na Sim­mons stelt dat het dra­gen er­van de ul­tie­me vorm van eman­ci­pa­tie is. Ik ben het we­der­om niet met haar eens. Als dit een be­wijs is van eman­ci­pa­tie dan is het eman­ci­pa­tie­pro­ces mak­ke­lij­ker dan ik dacht (of al ver­lo­ren??) of is de po­si­tie van de vrouw in de Is­la­mi­ti­sche we­reld nog be­roer­der dan ik al vrees­de. Als je dit ver­der door­trekt moet een vrouw in Sau­di Ara­bië blij zijn met de Ni­qab, want al val­len de mus­sen met tem­pe­ra­tu­ren van bij­na 50 gra­den van de da­ken, zo mo­gen zij ten­min­ste nog de straat op.

  Ik durf wel te stel­len dat het dra­gen van een hoofd­doek, ni­qab, boer­ka of boer­ki­ni niet al­tijd een kwes­tie van vrij­wil­lig dra­gen is. In de Is­la­mi­ti­sche cul­tuur is de so­ci­a­le con­tro­le groot en draait al­les om eer en schan­de, waar­bij de fa­mi­lie-eer voor­al door man­nen wordt bin­nen ge­haald en schan­de bij­na uit­slui­tend via de vrouw, voor­al wan­neer zij zich “niet ge­past” kleed of ge­draagt. Daar be­gint al de on­ge­lijk­heid. Een ge­volg daar­van is dat een vrouw die wel stel­ling durft te ne­men te­gen kle­ding­voor­schrif­ten of an­de­re dogma’s dat mag be­zu­ren met al­ler­lei sanc­ties. Je moet dus ver­domd ste­vig in je schoe­nen staan wil je daar­te­gen in gaan. Met na­me vrou­wen wor­den nauw­let­tend in de ga­ten ge­hou­den door de ge­meen­schap en dat is in mijn op­tiek ook de re­den waar­om er in bij­voor­beeld Trans­vaal of de Schil­ders­wijk veel vrou­wen in Is­la­mi­tisch ge­o­ri­ën­teer­de kle­ding lo­pen. Kom je in een Fries of Lim­burgs ge­hucht zal je geen vrou­wen in lan­ge ge­wa­den te­gen ko­men want dan speelt de nood­zaak geen rol om­dat er toch ver­der geen men­sen zijn die tot de­zelf­de cul­tu­re­le groep be­ho­ren.

  De de­mo­cra­ti­se­ring van on­ze sa­men­le­ving be­gon in de ja­ren 60 en ik ben de fe­mi­nis­tes van toen erg dank­baar dat zij mis­stan­den aan de kaak heb­ben ge­steld. Ook de kerk kreeg be­hoor­lijk wat kri­tiek te ver­du­ren en me­de hier­door is de he­den­daag­se in­vloed zeer mar­gi­naal te noe­men. Op en­ke­le fun­da­men­ta­lis­ten in de Bi­ble-belt na, laat zelfs de meest vro­me Ka­tho­liek of Her­vorm­de zich niet nog ver­tel­len wat hij/ zij mag dra­gen, hoe om te gaan met man/vrouwverhoudingen, ar­beids­par­ti­ci­pa­tie en sek­su­a­li­teit. De Fe­mi­nis­ten van toen heb­ben vrouw­on­vrien­de­lij­ke, ver­stik­ken­de ele­men­ten van de kerk ter dis­cus­sie ge­steld en de vrou­wen hier­mee een gro­te dienst be­we­zen. Waar­om zou men nu geen stel­ling ne­men te­gen de­zelf­de (of er­ge­re) ab­sur­di­tei­ten bin­nen de Is­lam? Je hoeft nie­mand wat op te leg­gen of te ver­bie­den, maar in een in­clu­sie­ve sa­men­le­ving (om maar wat Denk-ter­men te be­zi­gen) mag je wel een dis­cus­sie aan­gaan en la­ten zien wel­ke ver­wor­ven­he­den in elk ge­val in het Wes­ten ge­koes­terd wor­den.

  Ik weet niet of de fo­to van de non­nen moet sug­ge­re­ren dat er bin­nen het Chris­ten­dom ook zul­ke be­dek­ken­de kle­ding ge­dra­gen wordt en dat het dus niet ex­clu­sief is voor de Is­lam. Het be­treft hier non­nen die een uni­form dra­gen om­dat zij lid zijn van een be­paal­de or­de. Hier­mee de­mon­stre­ren zij dat zij ge­ko­zen heb­ben voor een le­ven in een­voud. Het zijn geen bur­ger­vrou­wen en dat vind ik van een an­de­re ca­te­go­rie.

 2. Drs. C.

  Ik lees in je aan­te­ke­ning van gis­te­ren voor zo­ver ik kan na­gaan voor de 52e keer dat het “niet jouw stijl is om te zeg­gen dat je het ge­zegd hebt…

  Het is maar dat je het weet…

 3. Willem van Oranje

  Ik kan niet goed­keu­ren dat vor­sten over het ge­we­ten van hun on­der­da­nen wil­len heer­sen en hen de vrij­heid van ge­loof en gods­dienst ont­ne­men.

 4. Benito Mussolini

  Ras­sen­leer? De zo­ge­naam­de men­se­lij­ke ras­sen zijn voor min­stens 95% een ge­voel en geen re­a­li­teit. Niets zal me ooit doen ge­lo­ven dat er van­daag de dag men­se­lij­ke ras­sen be­staan.

  Na­ti­o­na­le trots heeft geen de­li­ri­um zo­als “ras” no­dig. Dat is iets voor die Teu­toon­se nep-fas­cis­ten in Duits­land die zich­zelf na­ti­o­naal­so­ci­a­lis­ten noe­men.

 5. Errico Malatesta

  Wij zijn van me­ning dat de Staat niet in staat is goed te doen. Zo­wel op het ge­bied van in­ter­na­ti­o­na­le- als van in­di­vi­du­e­le re­la­ties kan het agres­sie slechts be­strij­den door zich­zelf tot aan­val­ler te ma­ken; het kan mis­daad slechts be­lem­me­ren door nog gro­te­re mis­daad te or­ga­ni­se­ren en te be­gaan.

  • Carlito

   Leuk klas­siek an­ar­chis­tisch maar on­werk­baar in el­ke sa­men­le­ving die gro­ter is dan de ge­mid­del­de groep chim­pan­sees. En het we­zen van de staat is nu een­maal – sa­men met het mo­no­po­lie op be­las­ting­hef­fing – het mo­no­po­lie op ge­weld.

 6. Karl Marx

  De ge­schie­de­nis van el­ke tot dus­ver­re be­staan­de maat­schap­pij is de ge­schie­de­nis van de klas­sen­strijd. Ma­chi­nes wa­ren daar­bij la­ter, zou je kun­nen zeg­gen, een wa­pen in dienst van de ka­pi­ta­lis­ten om de op­stand van ge­spe­ci­a­li­seer­de ar­beid te on­der­druk­ken. Land­ei­ge­na­ren wil­len daar­naast, net als an­de­re men­sen, graag oog­sten wat ze niet ge­zaaid heb­ben.

  De heer­sen­de idee­ën van een tijd wa­ren slechts de idee­ën van de heer­sen­de klas­sen.

  Ten­slot­te: re­li­gie is het on­ver­mo­gen van de men­se­lij­ke geest om te gaan met ge­beur­te­nis­sen die ze niet be­grijpt.

 7. Attatürk

  We zijn als Ne­der­land­se een­heids-Tur­ken niet blij met jouw com­men­ta­ren op wat er in ons land ge­beurt. Je moet je mond hou­den over din­gen waar je niks van­af weet. We heb­ben de de­mo­cra­tie be­schermd. We zou­den juist ge­pre­zen moe­ten wor­den en Er­do­gan moet wor­den ge­zien als de gro­te man die hij is. Daar­van vind ik hier niets he­le­maal te­rug. Gülen ze­ker?

 8. Karel van Dongen

  Zo zo, ik heb al va­ker ge­pro­beerd hier iets te­rug te zeg­gen te­gen al die din­gen die je op­schrijft en waar­mee ik het vaak niet eens ben. (Vaak ook wel, maar ik ge­loof va­ker niet.) Nu kan het dan ein­de­lijk. Ho­pe­lijk blijft het de­ze keer staan want com­men­ta­ren op de ar­ti­ke­len zijn al een keer vol­le­dig ver­dwe­nen.

  Voor het ove­ri­ge wil ik ook even kwijt: “Ga zo door, ik vind het wel heel nood­za­ke­lijk wat je doet!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.