Gasten- / commentarenboek

Gasten- / commentarenboek

Nu je de­ze pa­gi­na ge­von­den hebt kun je net zo goed iets zeg­gen over dit no­ti­tie­boek. Het zou kun­nen dat jouw com­men­taar op de­ze si­te ge­pu­bli­ceerd wordt. Hoe lang iets blijft staan is vol­strekt af­han­ke­lijk van wil­le­keur. Al­les wat bin­nen­komt wordt ge­mo­de­reerd, want ik heb geen zin in bag­ger op de­ze plek. Even­wel, kri­tisch zijn mag en is zelfs prij­zens­waar­dig, maar aan grof­ge­bek­te reag­luur­ders heb ik ge­voe­ge­lijk bips. Die laat ik hier dan ook niet toe. Ik vind veel din­gen leuk maar on­ge­ci­vi­li­seerd ge­klie­der op mijn blog hoort daar niet bij.

Zo, nog zin? Ga je gang.…

Met Cor­di­a­le Groet van Car­li­to, er­go SUM!

Ondertussen staan hier 27 berichten...

← Vorige Pagina 2 van 2
 1. Bert van Zomeren

  Over Het be­staans­recht van Ho­mo Sapiens: on­ze pla­neet op­rui­men!

  De mens zal zijn pla­neet wel móe­ten zui­ve­ren, om te voor­ko­men dat ho­mo sapiens ten on­der gaat in de ei­gen vui­lig­heid. Als we zo­ver ko­men zul­len we tech­nisch ook wel in staat zijn om door mid­del van ge­nen­chi­rur­gie of iets der­ge­lijks uit­ge­stor­ven soor­ten weer tot le­ven te roe­pen.

  De gro­te vraag is of we er aan toe zul­len ko­men. Sta­tis­tisch ge­zien zou het uni­ver­sum moe­ten we­me­len van in­tel­li­gen­tie. Daar mer­ken we tot nu toe wei­nig van, wel­licht om­dat de mees­te evo­lu­tie­tra­jec­ten uit­ein­de­lijk vroeg­tij­dig stran­den in de ei­gen drek. Een an­de­re mo­ge­lijk­heid is dat die an­de­re in­tel­li­gen­ties pas kon­takt met ons op­ne­men als we on­ze pla­neet heb­ben op­ge­ruimd. “Voor de der­de pla­neet van de ster die be­kend is on­der de naam Sol geldt voor­als­nog een ne­ga­tief reis­ad­vies”.

  Het zou ook kun­nen dat de gees­te­lij­ke ca­pa­ci­teit van ho­mo sapiens ge­woon niet groot ge­noeg is om aan de ver­vui­ling een eind te ma­ken, maar dat diens op­vol­ger daar wel toe in staat is. Die zou dan waar­schijn­lijk wel in de ca­te­go­rie Li­fe 3.0 moe­ten val­len (zie Max Teg­mark).

 2. Bert van Zomeren

  Over Asi­mov ac­tu­eel – De Drie Wet­ten van de Ro­bo­ti­ca : In zijn la­te­re werk heeft Asi­mov de “nul­de” wet ge­ïn­tro­du­ceerd, die bo­ven al­le an­de­re wet­ten gaat. Hier­door is het een ro­bot toe­ge­staan om scha­de toe te bren­gen aan een mens, als dat het gro­te­re ge­heel, de mens­heid in het al­ge­meen dus, ten goe­de komt. Asi­mov had de­ze wen­ding no­dig om de foun­da­ti­on boe­ken en de vroe­ge ro­bot boe­ken aan el­kaar te kun­nen kno­pen. De lei­ders van de twee­de foun­da­ti­on be­schik­ken over pa­ra­nor­ma­le ga­ven, waar­door ze het brein van een mens kun­nen be­ïn­vloe­den. La­ter wordt dit toe­ge­schre­ven aan R. Da­neel, de ro­bot uit de eer­ste ro­bot boe­ken. Per­soon­lijk denk ik, in mijn al­ler­slecht­ste mo­men­ten, wel eens dat de aar­de be­ter af zou zijn met al­leen maar ro­bots. Mis­schien iets voor na de Sin­gu­la­ri­ty?

 3. Bert van Zomeren

  Over Met stip ge­ste­gen in de Flut­Land­Pa­ra­de: Ita­lië
  Ha Car­li­to,
  Ooit dacht ik van Ita­lië “een mooi land, maar ik ga er pas heen als er geen ita­li­a­nen meer wo­nen”. Een ge­dach­te die werd ge­sti­mu­leerd door in­fo ver­kre­gen via boe­ken, tijd­schrif­ten, ra­dio en tv. Ik hield dat vol tot­dat ik be­sef­te dat wij hier in .nl ook veel boe­ven heb­ben rond­lo­pen, die zich ech­ter be­ter ver­schui­len in net­jes ge­ste­ven hel­der wit­te pro­tes­tants chris­te­lij­ke boor­den. En toch be­zoek ik soms poe­len des ver­derfs zo­als Bre­da of Am­ster­dam. Daar­na heb ik een aan­tal pret­ti­ge be­zoe­ken aan Ita­lië ge­bracht met voor­na­me­lijk po­si­tie­ve er­va­rin­gen. Ben maar 1 keer op­ge­licht, en wel aan de kas­sa van het Va­ti­caans mu­se­um. Niet on­ver­wacht na­tuur­lijk.
  In mijn her­in­ne­ring is Ita­lië dus niet flut­ter dan ons ei­gen land. Van­daar mijn vraag: wel­ke er­va­rin­gen heb­ben Ita­lië doen stij­gen op jouw per­soon­lij­ke flut-lijst?
  Goe­de groet.

  • Carlito

   Tja Bert, dat is on­der­tus­sen een he­le lijst. Mis­schien moet je Jim Parks eens le­zen maar jou ken­nen­de heb je dat al lang ge­daan. Een (zeer be­perk­te) greep: af­we­zi­ge fis­ca­le dis­ci­pli­ne, iets wat in de rest van Afri­ka ook een pro­bleem is; be­weg­wij­ze­ring die niet te vol­gen is; een ci­vie­le in­fra­struc­tuur die niet werkt; ne­po­tis­me op vrij­wel al­le gou­ver­ne­men­te­le ni­veaus; win­kel­ope­nings­tij­den uit de vo­ri­ge eeuw; een so­ci­a­le men­ta­li­teit uit de eeuw daar­voor; aper­te des­in­te­res­se voor het ge­meen­schap­pe­lij­ke goed; ver­stik­ken­de fa­mi­lie­ver­hou­din­gen en het feit dat er in dat he­le land geen fat­soen­lijk brood­je kro­ket te krij­gen is…

 4. Sunshine

  Vind je het leuk om hip­pies en an­de­re al­ter­na­tie­ven be­la­che­lijk te ma­ken? Voel je je­zelf soms be­ter dan wij?

  • Carlito

   Ja en ja. Ik vind dat in­der­daad leuk en ik voel me­zelf ook be­ter dan jul­lie. Dat voel ik om­dat ik geen gro­te waf­fel op­zet over za­ken waar­van ik geen ver­stand heb en me niet ge­draag als een mo­der­ne Lud­diet die niets van Tech of We­ten­schap wil heb­ben. Het staat jul­lie soort snui­ters vrij om er­gens in een on­her­berg­zaam ge­bied de hei op te trek­ken om ver­der nie­mand meer las­tig te val­len. Laat het ver­be­te­ren van de we­reld maar aan de we­ten­schap over en niet aan ob­so­le­te en le­vens­ge­vaar­lij­ke goe­roes. Die uni­ver­se­le wijs­heid van jul­lie, die ner­gens op is ge­ba­seerd, geeft me jeuk op plek­ken waar ik het niet wil heb­ben.

   Zo, daar kun je het mee doen.

 5. Bert van Zomeren

  Over God heeft zin, als cul­tu­re­le en­ti­teit: Car­li­to, in je stuk heb je het over re­li­gie, maar in de ti­tel gaat het over God. La­ten we die twee schei­den.

  God, als on­zicht­ba­re vriend, die van je houdt, voor­al als je er be­hoef­te aan hebt dat er ie­mand van je houdt, pri­ma.
  God als on­zicht­ba­re vriend die je in­fluis­tert dat je de “an­de­ren” een kop­je klei­ner moet ma­ken: weg er mee.
  God als ver­kla­ring voor het heel­al etc. (hij trekt de zon aan zijn strijd­wa­gen door de he­mel) pri­mi­tief en ach­ter­haald. We we­ten be­ter, weg er mee.

  En dan re­li­gie.
  Re­li­gie als le­ve­ran­cier van mo­ra­li­teit, zeg maar ge­drags­re­gels voor de sa­men­le­ving, pri­ma als fun­da­ment maar moet nu plaats ma­ken voor wat mo­der­ne­re op­vat­tin­gen.
  Re­li­gie als dwin­gend op­leg­ger van vol­strekt niet meer nut­ti­ge en ach­ter­haal­de re­gels, weg er mee.
  Re­li­gie als bron van haat je­gens an­ders­den­ken­den, kun­nen we mis­sen als kies­pijn.
  Al­les bij el­kaar is res­pect en er­ken­ning van het ver­le­den op zijn plaats, maar meer ook niet.

  Ove­ri­gens ben ik het met je eens dat we er de ko­men­de 1000 jaar nog wel niet van af zul­len zijn. Maar ja dat geldt ook voor het plas­tic in de oce­a­nen, en daar heb­ben we ook geen res­pect voor.

  • Carlito

   Tsja Bert, je hebt wel een paar pun­ten. Ik dacht ook re­li­gie en god dui­de­lijk ge­schei­den te heb­ben, maar dich­ter­lij­ke vrij­heid laat hier en daar an­ders ver­moe­den. Het is in­der­daad wel een be­lang­rijk on­der­scheid om te ma­ken. Voor hen die god als ver­kla­ring of so­ci­aal kom­pas ge­brui­ken om an­de­ren af te knij­pen heb ik ook geen en­kel res­pect. Voor dat plas­tic trou­wens wel, maar dan voor­al als com­plex pro­bleem. Ge­luk­kig is het tast­baar en op­los­baar. Dat is met het pro­bleem god wel an­ders…

   • Bert van Zomeren

    Mis­schien dat Boy­an, als hij het plas­tic heeft op­ge­ruimd, ook iets kan ver­zin­nen voor re­li­gie. Wat mij be­treft als af­stu­deer­op­dracht oid.

 6. Master Loek

  Over Ver­war­ring – in­stru­ment van de dic­ta­tor: Het 4e rijk idd… Goed ver­woord mas­ter C Oe­fe­ning baart kunst..

  On­der­tus­sen zit de rest van de we­reld (en ik­ke nog steeds) te kij­ken, ..kij­ken kij­ken en niet ko­pen. En dan vin­den wij het gek dat we om­ver wor­den ge­lo­pen, ster­ker nog het ziet ons niet eens staan met dat (vlie­gend) ta­pijt­je voor zijn ogen…

  Die “ver­dwaal­de Vi­king” met zijn vet­kuif gaat dus (ho­pe­lijk op tijd) sub­tiel ge­kort­wiekt wor­den en dan, als het mee zit aan ban­den ge­legd, maar door wie dat is de vraag. De EU is wat mij be­treft de eni­ge die een over­dui­de­lijk en meest krach­tig de­mo­cra­ti­sche vuist kan ma­ken, een beeld en klank­bord aan de US en de rest van on­ze aard­kloot kan geven/reflecteren, om het tij op tijd te ke­ren.

  Zo niet dan strui­ke­len de rechts­ge­vleu­gel­de drie­de­li­ge pak­ken over hun ei­gen ge­vol­gen en neemt ons zon­der over­leg in zijn val mee, ..ein­de oe­fe­ning.

  Aard van het vetkuifje/beestje, .…meu­hoe­la an­no 2017.

 7. Mihoen

  Over 6 jaar ver­der: min­der rij­ken maar veel rij­ker: Zo dat was wel even schrik­ken dat lijst­je met de 8 meest rij­ke per­so­nen. Die be­dra­gen gaan elk voor­stel­lings­ver­mo­gen te bo­ven. Het is een van de ve­le na­re bij­ef­fec­ten van de vol­strekt ont­spoor­de glo­ba­li­se­ring. Het ne­o­li­be­ra­lis­me wordt als een soort re­li­gie aan ons ver­kocht. Ver­de­re eco­no­mi­sche groei zou be­ter zijn voor de mens­heid. Ik zou niet we­ten waar­om wij nog meer eco­no­mi­sche groei dan nu moe­ten heb­ben, ter­wijl het gros van de we­reld­be­vol­king er me­de hier­door al­leen nog maar ver­der op ach­ter­uit gaat. Uit wan­hoop ko­men men­sen hun heil in Eu­ro­pa zoe­ken, waar slechts een paar men­sen­smok­ke­laars en “Hap­py few” ge­luk­kig mee zijn, want het zijn goed­ko­pe werk­ne­mers.

  De glo­ba­li­se­ring is fu­nest voor on­ze pla­neet, waar­bij goe­de­ren mi­li­eu­ver­vui­lend en ener­gie­ver­spil­lend van A naar Z wor­den ge­trans­por­teerd, ter­wijl nie­mand op die kan­ker­ver­wek­ken­de plas­tiek- ramsj uit Zuid­oost-Azië zit te wach­ten of per se ap­pels uit Zuid-Afri­ka hoeft te eten.

  Als wij Trump mo­gen ge­lo­ven maakt hij kor­te met­ten met ver­de­re glo­ba­li­se­ring en wil hij be­drij­ven straf­fen die hun or­ga­ni­sa­tie ver­plaat­sen naar la­ge­lo­nen­lan­den. Het klinkt mooi en het zou wel­licht de ex­pan­sie­drift, de bui­ten­spo­ri­ge export/import en de ver­de­re ver­rij­king van en­ke­len voor een ge­deel­te aan ban­den leg­gen. Maar…In een van je stuk­ken schreef je al dat Trump on­voor­spel­baar is of zo­als Choms­ky in een in­ter­view met Al Ja­zee­ra zei: “The most pre­dic­ta­ble as­pect of Trump is his un­pre­dic­ta­bi­li­ty

  We gaan het mee ma­ken.

  • Carlito

   Eco­no­mi­sche groei wordt ge­acht no­dig te zijn om­dat de be­vol­king groeit. Daar­voor zijn ba­nen no­dig want die men­sen moe­ten wer­ken en eten. Zo on­ge­veer is de ge­dach­te. Er zijn ech­ter met een groei­en­de be­vol­king an­de­re scenario’s mo­ge­lijk die niet uit­gaan van eco­no­mi­sche groei en/of van een ex­trac­tie-eco­no­mie. Bo­ven­dien wordt er veel ver­spild aan men­sen die ka­pi­taal op­pot­ten om er ver­vol­gens niets meer mee te doen dan er ren­te of di­vi­den­den van te trek­ken.

   Ka­pi­ta­lis­ten zijn daar­om slech­te sti­mu­la­to­ren voor de eco­no­mie. Hier­op kun je Pi­ket­ty na­slaan als je ooit een week lang niets be­ters te doen hebt. Be­ter is een gro­te over­heid die veel in­ves­teert in in­fra­struc­tuur, on­der­wijs, ge­zond­heids­zorg en even­tu­eel de­fen­sie. Dat klinkt wel heel erg Keyn­si­aans en een Ame­ri­kaan zal ge­lijk zeg­gen dat je een com­mu­nist bent, maar die we­ten nu een­maal niet be­ter. Met een in­tel­li­gen­te en eer­lij­ke­re be­las­ting – voor­al op suc­ces­sie, die wat mij be­treft op ver­mo­gen bo­ven de mil­joen 100% zou mo­gen zijn – heb je ook geen last van op­lo­pen­de staats­schuld…

 8. Mihoen

  Naar aan­lei­ding van de aan­te­ke­ning Syl­va­na Si­mons: zeik­wijf & hui­le­balk met veel te lan­ge te­nen

  In mijn op­tiek heeft Bee­len ge­bruik ge­maakt van sa­ti­re om voor­al met Der­k­sen, die een beet­je dom was om twee spreek­woor­den door el­kaar te hus­se­len, de spot te drij­ven (en na­tuur­lijk ook met Syl­va­na die zich­zelf veel te se­ri­eus neemt) We heb­ben in Eu­ro­pa een lan­ge tra­di­tie als het om sa­ti­re gaat. Het is een bij­zon­der krach­tig in­stru­ment om in ar­tis­tie­ke en jour­na­lis­tie­ke vrij­heid me­nin­gen te ven­ti­le­ren, maat­schap­pe­lij­ke ge­sprek­ken aan te zwen­ge­len of vraag­stuk­ken ter dis­cus­sie te stel­len. Sa­ti­re is soms be­le­di­gend, ran­zig en rond­uit stui­tend. Nie­mand wordt ge­spaard, noch po­li­ti­ci, noch The Queen of de paus. De flau­we ra­dio­spot was de­ze keer be­le­di­gend voor Syl­va­na en zij heeft na­tuur­lijk het vol­ste recht om zich be­le­digd te voe­len en er pu­blie­ke­lijk iets over te zeg­gen. So far so good.

  Waar mijn be­grip ech­ter op­houdt is wan­neer Ku­zu pro­beert door te dram­men dat Plas­kerk zich er­mee moet be­moei­en en Bee­len het boe­te­kleed moet aan­trek­ken. Dat het in Tur­kije en in an­de­re dic­ta­tu­ren nor­maal is dat po­li­tie­ke macht­heb­bers zich be­zig hou­den met jour­na­lis­tie­ke vrij­he­den be­te­kent geens­zins dat wij dit hier ook maar moe­ten in­voe­ren.
  Op de­ze plaats wil ik graag re­fe­re­ren aan jouw eer­der ge­plaatste ar­ti­kel, waar­bij je Noam Choms­ky noem­de. In Chomsky’s vi­sie is de vrij­heid van me­nings­ui­ting een groot, on­aan­tast­baar goed. Zelfs de meest per­fi­de idee­ën zijn in zijn vi­sie geen on­der­werp voor ju­ris­pru­den­tie. Een me­ning is im­mers een per­soon­lij­ke idee en im­pli­ceert dat het niet ob­jec­tief hoeft te zijn. An­ders was het geen me­ning, maar een (we­ten­schap­pe­lijk on­der­bouwd) feit. De vrij­heid van me­nings­ui­ting is een es­sen­ti­ë­le voor­waar­de om te voor­ko­men dat macht zich cen­treert bij be­paal­de per­so­nen, zo­als b.v. in Noord-Ko­rea of an­de­re dic­ta­to­ri­a­le lan­den het ge­val is.

  Er zijn zo veel me­nin­gen en idee­ën die ik twij­fel­ach­tig vind, maar ik vind wel dat zij ge­uit mo­gen wor­den en dat men­sen recht heb­ben op hun ei­gen me­ning. Ook on­der de Denk-idee­ën zijn vi­sies die ik niet deel. Zij zit­ten in een po­li­tiek spec­trum en ik hui­ver als zij hun zin krij­gen om be­paal­de idee­ën te mo­gen uit­voe­ren. Dat kan al­leen voor­ko­men wor­den door met el­kaar in dis­cus­sie te gaan en niet bang te hoe­ven zijn dat je af­ge­straft wordt om­dat je iets hebt ge­zegd wat be­le­di­gend en dis­cri­mi­ne­rend is of als zo­da­nig ge­ïn­ter­pre­teerd zou kun­nen wor­den.

  Als het aan de mal­lo­ten van Denk ligt komt er een dis­cri­mi­na­tie-re­gis­ter voor men­sen die zich de­ni­gre­rend heb­ben uit­ge­la­ten, met als con­se­quen­tie een “Berufs­ver­bot” bij de over­heid. Een daar be­gint het toch wel erg en­ge trek­jes te krij­gen. Komt er bij­voor­beeld ook ie­mand in te staan die zijn zwaar­lij­vi­ge buur­man na de zo­veel­ste pes­te­rij “dik­zak” heeft ge­noemd? Of ie­mand die te­gen een niet al te snug­ger per­soon “Im­be­ciel” zegt? Geldt dit ook voor men­sen die ie­mand met een niet-is­la­mi­ti­sche ach­ter­grond K-jood noe­men? Waar trek je de grens? Moet dit via rechts­za­ken on­der­zocht wor­den? Het idee al­leen al is vol­strekt lach­wek­kend en on­uit­voer­baar. Dis­cri­mi­na­tie in wel­ke vorm dan ook moet be­stre­den wor­den, maar niet door angst te kwe­ken, te straf­fen of twee­dracht te zaai­en.

  Te­gen Syl­va­na zou ik wil­len zeg­gen: “Zo­lang jij en je Denk-col­le­gae om op­por­tu­ne re­de­nen geen kri­ti­sche ge­lui­den dur­ven te la­ten ho­ren over Tur­kije en de schen­din­gen van men­sen­rech­ten die er da­ge­lijks op gro­te schaal plaats­vin­den, zul je nog va­ker het doel­wit van spot zijn. Het is nog­al hy­po­criet om het over het be­straf­fen van dis­cri­mi­na­tie te heb­ben, om ver­vol­gens met geen woord te rep­pen over wel­ke straf ge­past zou zijn voor de Er­do­gan-aan­han­gers on­der de Ne­der-Tur­ken die zich af­ge­lo­pen zo­mer schul­dig heb­ben ge­maakt aan in­ti­mi­da­tie en ge­weld je­gens (ver­meen­de) po­li­tie­ke te­gen­stan­ders. En die man­tra van “Trap er niet in” ken­nen wij nu ook wel. Toch wel gek dat jul­lie de­zelf­de me­dia ge­brui­ken om in de spot­lights te ko­men.”

  • Carlito

   Kijk aan. En dan te be­den­ken dat ie­mand van me­ning was dat de be­wus­te aan­te­ke­ning de meest on­ge­nu­an­ceer­de en be­roerd­ste is die ik ooit ge­schre­ven heb. Ik ben het daar niet mee eens want er staan nog veel er­ge­re din­gen van aan­zien­lijk slech­te­re kwa­li­teit op dit schot­schrift. De boog kan ten­slot­te niet al­tijd ge­span­nen zijn… 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.