Ge­no­ci­de, dé Trum­pi­aan­se ar­moe­de­be­strij­ding

Dit is een met alu­mi­ni­um-pro­duc­tie-af­val ver­vuil­de ri­vier­del­ta in Loui­si­a­na. Voor meer schok­ken­de beel­den, klik op het plaat­je…

Van­daag moet ik he­laas weer een nieu­we wijs­heid uit het Trump-cir­cus le­zen: de pro­du­cen­ten van elek­tri­ci­teit hoe­ven niet meer te let­ten op het af­val­wa­ter dat ze op ri­vie­ren lo­zen. Dat mag vol­gens de laat­ste  pre­si­den­ti­ë­le “exe­cu­ti­ve or­der” sterk ver­vuild zijn. Het volk dat voor hun drink­wa­ter van die ri­vie­ren af­han­ke­lijk is mag van­af nu dus of­fi­ci­eel de moord stik­ken en let­ter­lijk de kan­ker krij­gen. Ame­ri­ka heeft hier­mee weer een stap te­rug ge­zet naar de ja­ren 1970.

Een­zelf­de soort ver­haal geldt voor de au­to-in­du­strie, waar­voor van­af nu geen emis­sie­nor­men meer gel­den. Het ge­sjoe­mel van VW, dat ze on­der Oba­ma een aar­di­ge tik op de vin­gers heeft op­ge­le­verd, zou van­daag niet meer re­le­vant zijn. Ook de lucht is nu – naast de ri­vie­ren – vo­gel­vrij ver­klaard.

De af­braak van het mi­li­eu­be­leid is hier­mee weer een stap ver­der. Ame­ri­ka wordt de ko­men­de ja­ren naar ver­wach­ting een zwaar­de­re ver­vui­ler dan Chi­na en Rus­land bij el­kaar, niet in de laat­ste plaats om­dat Chi­na ein­de­lijk de ver­ant­woor­de­lijk­heid gaat ne­men voor een leef­ba­re om­ge­ving voor haar be­las­ting­be­ta­len­de bur­gers, waar­van ze uit­ein­de­lijk ook als staat af­han­ke­lijk is. Die over­we­ging is door de Trump-club van­af van­daag of­fi­ci­eel vol­strekt on­der­ge­schikt ge­maakt aan de eco­no­mi­sche be­lan­gen van cor­po­ra­tief Ame­ri­ka. Sail­lant de­tail: de in­ni­ge re­la­tie tus­sen de staat en de cor­po­ra­ties is een uit­vin­ding van Mus­so­li­ni, die in het hui­di­ge V.S. he­laas gre­tig af­trek vindt. Ik vraag me af of ze dat daar wel in de ga­ten heb­ben.

Het de­creet waar­mee het mi­li­eu in één pen­nen­streek on­be­lang­rijk wordt ver­klaard is Trump ten voe­ten uit. De ar­ro­gan­tie van de­ze man en zijn club om het con­ti­nent te be­vui­len ten be­hoe­ve van de ka­da­ver­ka­pi­ta­lis­ten en ten kos­te van het volk, haar ge­zond­heid en haar leef­om­ge­ving, is bij­zon­der stui­tend. Het is een klein ge­luk – bij dit voor het ove­ri­ge vrij ramp­za­li­ge on­ge­luk – dat het voor­al de Ame­ri­ka­nen zelf zijn die hier last van gaan krij­gen. De vraag is wan­neer ze wak­ker wor­den en zich gaan ver­zet­ten te­gen de ver­gif­ti­ging van hun land en hun wa­ter en te­gen de op­war­ming van hun kli­maat. Het wordt nu al­leen maar er­ger door ge­richt be­leid van hun zelf­ge­ko­zen re­ge­ring. Ik ver­wacht er wei­nig van. De tries­te waar­heid is dat er klaar­blij­ke­lijk niet ge­noeg in­tel­li­gen­tie in die na­tie zit om echt hout te snij­den. Dit wordt met een par­ti­ci­pe­rend elec­to­raat van rond de 25% wel heel erg dui­de­lijk. (Ne­der­land haalt 80%!) Daar­naast zal de hei­lig­heid van het gro­te geld nooit ver­an­de­ren.

De eni­ge ech­te hoop is dat de Ame­ri­ka­nen zich­zelf ef­fec­tief uit­roei­en; iets waar­mee ze voort­va­rend op weg zijn. Het jam­me­re daar­bij is dat de ha­ve-nots als eer­ste over de kling gaan. Voor­dat de rij­ken – die zich in hun hoog­ge­le­gen ga­ted com­mu­ni­ties kun­nen te­rug­trek­ken – aan de beurt zijn, zijn we ze­ker een paar de­cen­nia ver­der. Pas dan zul­len zij zich gaan af­vra­gen met wel­ke men­sen ze hun eco­no­mi­sche groei­mo­del, dat hun ooit in staat stel­de de aar­de te ver­nie­ti­gen, moe­ten on­der­hou­den. Zou­den ze dan toch al­le ar­bei­ders uit die on­der- en mid­den­klas­se voor ro­bots gaan ver­van­gen? Het lijkt wel hun eni­ge op­tie. Het is toch wat: ar­moe­de­be­strij­ding door lang­za­me ge­no­ci­de. Wie an­ders had dat kun­nen be­den­ken dan de Ame­ri­kaan­se ka­da­ver-ka­pi­ta­lis­ten…


Ar­jen van der Horst, Ame­ri­ka-cor­res­pon­dent van de NOS, heeft een spe­ci­a­le Trump-nieuws­brief. Hij geeft de on­der­staan­de ana­ly­se:

Pre­si­dent Trump on­der­te­ken­de een de­creet dat een groot deel van Obama’s kli­maat­a­gen­da moet ont­man­te­len. “My ad­mi­ni­stra­ti­on is put­ting an end to the war on co­al”, zei de pre­si­dent bij de on­der­te­ke­ning. Het de­creet volgt op eer­de­re stap­pen van de pre­si­dent om de ko­len-, gas- en oliein­du­strie een ste­vi­ge zet in de rug te ge­ven. Een over­zicht:

Oba­ma had ko­len­cen­tra­les op­ge­dra­gen om hun CO2-uit­stoot met een­der­de te ver­min­de­ren. Trump wil die stren­ge re­gels nu los­la­ten. Me­thaan is een van de groot­ste broei­kas­gas­sen. Be­drij­ven die naar olie en gas bo­ren, hoe­ven niet lan­ger bij te hou­den hoe­veel me­thaan bij hun ope­ra­ties vrij­komt. Trump schrapt een he­le reeks klei­ne mi­li­eu­maat­re­ge­len. Eco­no­men van de fe­de­ra­le re­ge­ring moesten on­der Oba­ma al­tijd de so­ci­a­le kos­ten van CO2-uit­stoot in hun be­leids­plan­nen op­ne­men. Die ver­plich­ting is ge­schrapt. Amb­te­na­ren hoe­ven ook niet lan­ger re­ke­ning te hou­den met de mo­ge­lij­ke ge­vol­gen voor kli­maat­ver­an­de­ring als ze mi­li­eu­ver­gun­nin­gen af­ge­ven.

Oba­ma had de au­to-in­du­strie op­ge­dra­gen om zui­ni­ge­re voer­tui­gen te pro­du­ce­ren. Trump heeft aan het mi­li­eu­agent­schap EPA de op­dracht ge­ge­ven de emis­sie­re­gels voor auto’s juist te ver­soe­pe­len. De aan­leg van de om­stre­den pijp­lij­nen Key­sto­ne XL en de Dako­ta Ac­cess Pi­pe­li­ne wordt her­vat. Be­lang­rijk is ook wat niet in het de­creet staat. Trump had tij­dens de ver­kie­zings­cam­pag­ne be­loofd Ame­ri­ka te­rug te trek­ken uit het kli­maat­ak­koord van Pa­rijs. Dat is ech­ter niet ge­beurd. Het Wit­te Huis lijkt in­tern ver­deeld over de­ze stap. Naar ver­luidt zijn Trumps doch­ter Ivan­ka en haar man Ja­red Kus­h­ner fel ge­kant te­gen het schrap­pen van de Pa­rij­se deal.
Wat zijn de ge­vol­gen van Trumps kli­maat­plan­nen?

Ame­ri­ka mag dan nog steeds on­der­deel zijn van het kli­maat­ak­koord van Pa­rijs, door Trumps maat­re­gel zal het waar­schijn­lijk niet de doel­stel­lin­gen ha­len zo­als die wa­ren uit­ge­stip­peld in de Fran­se hoofd­stad. Ame­ri­ka moet in 2025 zijn CO2-uit­stoot heb­ben te­rug­ge­bracht met 26% ten op­zich­te van het ni­veau van 2005. Obama’s maat­re­ge­len wa­ren al niet vol­doen­de om dat doel te ha­len. Met Trump wordt dat nu nog moei­lij­ker, zo niet on­mo­ge­lijk. Trumps de­creet is een aan­val op het Clean Po­wer Plan, een van de be­lang­rijk­ste on­der­de­len van Obama’s kli­maat­a­gen­da. Toch kan Trump het Clean Po­wer Plan niet zo­maar schrap­pen. Wel kan hij nieu­we richt­lij­nen uit­vaar­di­gen, maar die moe­ten dan al­tijd ge­paard gaan met een we­ten­schap­pe­lij­ke on­der­bou­wing van de maat­re­gel. Dat geeft ruim­te voor mi­li­eu­groe­pen om nieu­we richt­lij­nen van Trump via de rech­ter aan te vech­ten. Trump wil met het de­creet een ste­vi­ge im­puls ge­ven voor de ko­len­in­du­strie. Obama’s stren­ge re­gels dwong som­mi­ge ko­len­cen­tra­les hun deu­ren te slui­ten. Trumps de­creet blaast de cen­tra­les nieuw le­ven in.

De pre­si­dent be­loof­de ba­nen te­rug te bren­gen voor de ko­len­mijn­wer­kers. Dat lijkt een il­lu­sie. De ko­len­in­du­strie is al ruim der­tig jaar in neer­gang. Ko­len­mij­nen heb­ben meer last van de con­cur­ren­tie met scha­lieg­as dan stren­ge­re mi­li­eu­re­gels. Bo­ven­dien zijn door au­to­ma­ti­se­ring veel ko­len­ba­nen ver­lo­ren ge­gaan. De pre­si­dent wil met het de­creet Ame­ri­ka ener­gie-on­af­han­ke­lijk ma­ken. Een mooie be­lof­te, maar de re­a­li­teit is dat de Ver­e­nig­de Sta­ten al min of meer ener­gie-on­af­han­ke­lijk is. Ener­gie­cen­tra­les im­por­te­ren nau­we­lijks ko­len of gas voor de ener­gie­voor­zie­ning.