Ge­weld te­gen ge­beds­hui­zen – een nieuw diep­te­punt

Rio de Jan­ei­ro krijgt een con­cur­rent voor het enor­me Chris­tus de Ver­los­ser beeld dat ze daar met ver­bruik van veel arm­las­ti­ge re­sour­ces op een berg­top heb­ben ge­zet. Ik be­grijp dat het beeld met de­zelf­de sprook­jes­fi­guur in het Pool­se Swie­bod­zin veel ho­ger wordt. Als ik zo iets zie moet ik toe­ge­ven dat de graf­fi­ti vin­gers gaan jeu­ken, als ik die zou heb­ben. Hoe­veel spuit­bus­sen zou je op zo’n ding kwijt kun­nen?

Mo­men­teel is er erg veel dei­ning over het ge­weld dat te­gen Mos­lim ge­beds­hui­zen wordt ge­richt, en ik moet zeg­gen dat ik in­der­daad geen goed woord over heb voor de brand­stich­tin­gen, de be­klad­din­gen en de an­ders­zins aan­tas­tin­gen van de in­te­gri­teit van mos­kee’s. Ik zou ook niet voor een nieu­we beel­den­storm zijn in de Chris­te­lij­ke ker­ken die over­al in Ne­der­land in het rond staan. En het­zelf­de geldt na­tuur­lijk voor de Sy­na­go­gen. Dus een reu­ze-graf­fi­ti op een reu­ze-Je­zus kan ei­gen­lijk ook niet door de beu­gel. Je zou er he­le be­vol­kings­groe­pen mee kun­nen kwet­sen, en dat wil je mis­schien niet. Het is net zo­als bij het sprook­jes­bos in de Ef­te­ling, dat je niet zou wil­len be­zoe­de­len voor de te­re kin­der­ziel­tjes die er op be­zoek ko­men.

De por­tee is naar mijn me­ning de­zelf­de: het fic­tie­ve van het con­cept – bij zo­wel sprook­jes­bos als ge­beds­huis – is on­der­ge­schikt aan de sen­ti­men­ten die er­aan ver­bon­den wor­den. God, Chris­tus, Ja­weh, Al­lah, Pin­kel­tje, Rood­kap­je en Re­pel­steel­tje: het blij­ven ver­haal­tjes, maar ze heb­ben een gro­te reik­wijd­te voor hen die er­in ge­lo­ven – voor kin­de­ren en re­li­gi­eu­zen dus.