Gie­ren azen op Ak­zoNo­bel

Ik kon het niet la­ten na het zo­veel­ste be­richt over de drei­gen­de vij­an­di­ge over­na­me van het be­drijf Ak­zoNo­bel door PPG In­du­stries. Zo­juist heb ik de vol­gen­de tekst naar Ak­zoNo­bel ge­stuurd:


Aan de raad en CEO van Ak­zoNo­bel,

Met bui­ten­ge­wo­ne zorg volg ik het nieuws in­za­ke de vij­an­di­ge over­na­me van uw be­drijf en de dwang van­uit de Ame­ri­kaan­se hed­ge-funds. Ik moet u be­ken­nen bui­ten­ge­woon mis­se­lijk te wor­den van de­ze aas­gie­ren, die over de rug van een ge­zond be­drijf en al haar me­de­wer­kers pro­be­ren hun al over­vol­le zak­ken te vul­len. Ik hoop van gan­ser har­te dat u er in slaagt de­ze van el­ke mo­re­le ver­ant­woor­de­lijk­heid ver­sto­ken roof­rid­ders in hun ab­jec­te in­ten­ties te stop­pen.

Ik wens u al­les wat no­dig is om uw be­drijf te be­scher­men en te be­hou­den!

Met be­trok­ken groet,

Car­li­to


Waar­om heb ik dat ge­daan? Om­dat het be­drijf on­der vuur ligt van twee Ame­ri­kaan­se Hed­ge-Funds, die Ak­zo wil­len in­lij­ven bij het be­drijf PPG In­du­stries. Daar­na is het de be­doe­ling om het in de­len te slo­pen en te li­qui­de­ren. Wie al­les wil le­zen treft hier een bruik­ba­re in­gang.

Het ver­haal is mis­da­dig, maar het komt va­ker voor. Voor een goe­de en on­der­hou­den­de uit­leg van de ma­noeu­vre zelf ver­wijs ik naar de film “Other People’s Mo­ney (1991) van Nor­man Je­wi­son met in de hoofd­rol Dan­ny De­Vi­to. Het komt er op neer dat een min­der­heid van he­le rij­ke Ame­ri­kaan­se aan­deel­hou­ders – met die­pe zak­ken, die ge­vuld zijn met zo’n 9 nul­len (1.000.000.000 !) – het geld dat in Ak­zoNo­bel zit er als kor­te ter­mijn winst uit wil ha­len, ten kos­te van het be­drijf zelf. Het kan dui­zen­den men­sen hun baan kos­ten, het ver­nie­tigt een ge­zond be­drijf en het ver­rijkt een klein groep­je men­sen over de rug van ve­le an­de­ren.

Ak­zoNo­bel zegt een af­doen­de vei­li­ge be­scherm­wal te heb­ben op­ge­wor­pen te­gen vij­an­di­ge over­na­mes. Ik help het ze ho­pen. Het on­der­staan­de ar­ti­kel uit De Volks­krant van van­daag zorgt voor eni­ge ge­moeds­rust.

VK 13-4-2017: het vol­le­di­ge ar­ti­kel zit ach­ter dit plaat­je…

Up­da­te 30-5-2017: de on­der­ne­mings­ka­mer heeft ge­spro­ken. In een rechts­zaak van een paar aan­deel­hou­ders, die be­oog­den Ak­zo te dwin­gen op het bod van PPG in te gaan, haal­den ze gis­te­ren bak­zeil. Ak­zo hoeft he­le­maal niks van de rech­ter.