Gou­ver­neur ver­oor­deeld – An­ti-Kruis­tocht in In­do­ne­sië

Er val­len me van­daag bij de och­tends­can van de me­dia twee kop­pen op: er is een chris­te­lij­ke gou­ver­neur in In­do­ne­sië ver­oor­deeld voor blas­fe­mie en in Ne­der­land is een ni­ka­bist ge­kort op haar uit­ke­ring. De over­een­komst tus­sen de twee “events” is het con­fes­si­o­ne­le ka­rak­ter van het han­de­len van de slacht­of­fers. Het gro­te ver­schil is de rich­ting er­van.

De de-se­cu­la­ri­se­ring van In­do­ne­sië is al een tijd aan de gang. Al­leen wordt dat niet se­ri­eus op­ge­merkt, want we zijn aan on­ze kant van het con­ti­nent voor­al met ons­zelf (Eu­ro­pa), het Mid­den-Oos­ten, Ame­ri­ka en Rus­land be­zig. We ma­ken ons voor­al druk om mo­gend­he­den waar­mee we om een of an­de­re re­den een goe­de ver­stand­hou­ding no­dig heb­ben; een or­di­nai­re cen­ten-kwes­tie, waar­voor zelfs het wel­zijn van de pla­neet re­gel­ma­tig moet wij­ken. In­do­ne­sië lijkt – laat ik voor­al voor mij­zelf spre­ken – er­gens in een blin­de vlek te lig­gen. En toch is het wel de­ge­lijk van be­lang wat daar ge­beurt.

In­do­ne­sië is een po­pu­lair va­kan­tie­land voor Ne­der­lan­ders en voor som­mi­gen van ons zelfs de ba­ker­mat (of die van de vo­ri­ge ge­ne­ra­tie). Er is een aan­zien­lij­ke stroom Ne­der­lan­ders die elk jaar rich­ting de­ze “Gor­del van Sma­ragd” af­reist. De­ze toe­ris­ten zijn van Ne­der­lands-li­be­ra­le snit en dat kan heel on­han­dig uit­pak­ken in een re­pres­sief land. Bij­voor­beeld, de bo­ven­ge­noem­de gou­ver­neur is ver­oor­deeld we­gens blas­fe­mie. Niet om­dat hij iets ver­schrik­ke­lijks heeft ge­daan, maar om­dat hij stel­de dat “de is­lam het mos­lims toe­staat om op niet-mos­lim po­li­ti­ci te stem­men.” Ik ver­moed daar­om dat ze in Jak­ar­ta de re­gel han­te­ren dat niet-mos­lims daar geen uit­spra­ken over mo­gen doen, op straf­fe van ver­vol­ging. Het zijn al­leen de mos­lim die iets over chris­te­nen mo­gen vin­den en niet an­ders­om. Dus als je als niets­ver­moe­dend toe­rist een der­ge­lij­ke mis­stap be­gaat – wat niet heel erg moei­lijk is – dan kun je wel eens met he­le slech­te kaar­ten ein­di­gen. Ster­ker nog: er zijn daar ook Ne­der­lan­ders ter dood ver­oor­deeld en zelfs ge­ëxe­cu­teerd, zij het voor ern­sti­ge­re ver­grij­pen dan blas­fe­mie. Of dat zo blijft is de vraag.

In­do­ne­sië, de groot­ste “de­mo­cra­tie” ter we­reld met het groot­ste aan­tal mos­lims ter we­reld, is in een he­le en­ge rich­ting aan het af­glij­den. Het is hard op weg een the­o­cra­tie te wor­den die wat ge­brek aan men­sen­rech­ten be­treft Rus­land en Tur­kije naar de kroon steekt. Ik zou ie­der­een ge­loof ik af­ra­den om er ooit nog een voet aan de grond te zet­ten.

In het licht van het bo­ven­staan­de ben ik er nog niet uit waar­om een ni­ka­bist op haar uit­ke­ring ge­kort zou moe­ten wor­den. Uit mijn ge­voel ge­dacht vind ik het ech­ter bij­zon­der gei­nig, maar dat heeft voor­al te ma­ken met het feit dat ik het ver­zet te­gen die con­fes­si­o­ne­le on­zin wel kan waar­de­ren en het niet erg vind dat een mos­lim wordt te­rug­ge­pakt voor wat ze in Jak­ar­ta die chris­te­lij­ke gou­ver­neur heb­ben aan­ge­daan. Oog om oog, tand om tand. Waar kwam dat ook al­weer van­daan?

…toch maar even se­ri­eus. Up­da­te 10–5‑2017 – De Volks­krant