Het blijft een po­pu­lair mis­ver­stand…

Na een he­le hoop steek­par­tij­en, aan­rij­din­gen, bom­aan­sla­gen, ter­reur, lyn­chings, oor­lo­gen en meer van die ver­schrik­ke­lijk leed­ver­wek­ken­de on­zin die uit naam van een of an­de­re sa­che­rij­ni­ge he­mel­se ho­te­me­toot wordt uit­ge­haald kan ik niet sterk ge­noeg be­na­druk­ken dat au­to­ma­tisch en ge­ne­riek res­pect voor re­li­gie in on­ze mo­der­ne tijd on­zin­nig is en dat het – net zo­als die an­de­re de­struc­tie­ve ide­o­lo­gie­ën fas­cis­me, na­ti­o­naal so­ci­a­lis­me, ka­da­ver­ka­pi­ta­lis­me, de vrije markt en sta­li­nis­tisch com­mu­nis­me – op zijn best is te er­ken­nen als een cul­tu­reel fe­no­meen dat on­der­tus­sen ra­di­ca­le en ex­tre­me re­vi­sie be­hoeft.