Hoed je voor Bui­ten­aards Be­zoek

Als je op het plaat­je hier­on­der klikt, dan kun je voor je­zelf waar­ne­men dat we in ons (op kos­mi­sche tijd­schaal nog steeds zeer) pril­le be­schaaf­de be­staan van on­der­tus­sen een scha­me­le paar-1.000 jaar meer­de­re ke­ren door bui­ten­aard­se we­zens moe­ten zijn be­zocht. Al­thans, dat is de stel­ling van een he­le hor­de aan Spo­ken­kij­kers an­nex Ufo­ïs­ten.

Je kunt het ook aan mij vra­gen, dan hoor je een heel an­der ver­haal.…

Een greep uit het “be­wijs” van de bui­ten­aard­se in­men­ging in on­ze za­ken

Ik maak de­ze kor­te aan­te­ke­ning om­dat er in de pers cond ge­daan werd van de ont­dek­king van nieu­we ge­og­lie­fen in Pe­ru. Zo’n vondst geeft in de re­gel ruim baan aan de spe­cu­la­ties over wij­ze waar­op der­ge­lij­ke vroeg­men­se­lij­ke ar­te­fac­ten tot stand moe­ten zijn ge­ko­men. Ui­ter­aard zijn er dan al­tijd wel ele­men­ten die de bui­ten­aard­se her­komst van de af­ge­beel­de fi­gu­ren, de kun­ste­naars of de ar­chi­tec­ten sug­ge­re­ren.

De door­snee ufo-sa­men­zwe­rings-adept on­der­schat de mens schro­me­lijk door te stel­len dat py­ra­mi­des en an­de­re me­ga- of mo­no­li­thi­sche bouw­wer­ken veel te com­plex en te zwaar zou­den zijn om door de vroe­ge mens ge­bouwd te kun­nen wor­den. Ook zou het vi­su­e­le ar­chief (rots­te­ke­nin­gen, hi­ë­ro­glie­fen, beel­den etc.) van Ho­mo Sapiens vol staan met af­beel­din­gen van Aliens. Het plaat­je hier­bo­ven is een col­la­ge van af­beel­din­gen waar­van een der­ge­lijk ver­band wordt ge­claimd. Ook de nieu­we ge­og­lie­fen die nu bij Naz­ca zijn ge­von­den wor­den on­der­tus­sen toe­ge­schre­ven aan be­zoe­kers van een an­de­re we­reld, zij het dat de­ze wijs­heid nog op een be­schei­den schaal wordt ge­op­perd in ver­hou­ding tot de re­gu­lie­re (we­ten­schap­pe­lij­ke) ver­kla­ring er­voor. Ech­ter, als ik af moet gaan op het bui­ten­spo­rig hoog me­dia­pro­fiel dat de Von Dä­ni­kens en de Hey­er­dahls met hun nep­nieuws en pseu­do-ken­nis we­ten te krij­gen, dan vrees ik het erg­ste.

Dit is­sue is een mooi voor­beeld van een on­te­recht toe­ge­ken­de cau­sa­li­teit, en wel een he­le spe­ci­a­le. De­ze werkt (heel sim­pel) als volgt: als een re­gu­lie­re ver­kla­ring niet voor­han­den is, dan ver­zin­nen we een bui­te­nis­sig al­ter­na­tief in de vorm van god, in­tel­li­gent de­sign of bui­ten­aard­se we­zens. Dus prak­tisch houdt dat in dat als je niet kunt uit­leg­gen hoe de evo­lu­tie zo­iets als men­se­lijk be­wust­zijn ge­ne­reert, dan moet er wel spra­ke zijn van een ho­ger we­zen dat de “geest” bij ge­boor­te op mys­te­ri­eu­ze wij­ze bij de mens in­jec­teert. Voor de py­ra­mi­des heet het dan dat Aliens de bouw wel moe­ten heb­ben be­dacht en be­ge­leid, om­dat de nauw­keu­rig­heid van de bouw­wer­ken niet door de huis-tuin-en-keu­ken Ara­bier van 4 tot 6.000 jaar te­rug ge­haald had kun­nen wor­den. Af­ge­zien van het feit dat Ara­bie­ren hier on­te­recht wor­den weg­ge­zet als een stel­le­tje hei­kneu­ters, is het ook in zijn al­ge­meen­heid zo dat de mens van nu net zo slim is als die van toen. We we­ten al­leen iets meer. Van de 20 mil­joen ma­nie­ren om de zwaar­te­kracht te over­win­nen die we te­gen­woor­dig ken­nen – dé co­re-bu­si­ness van “en­gi­nee­ring” – had­den we er 4.000 jaar ge­le­den al aar­dig wat on­der de knie.

Mo­raal van dit ver­haal: be­denk geen sprook­jes om de we­reld om je heen te ver­kla­ren. Dat is uit de tijd en het komt bij­zon­der sul­lig over. Je kunt er wel – als je het zo­als Erich Von Dä­ni­ken en Thor Hey­er­dahl aan­pakt – heel veel geld mee ver­die­nen. En dat mag, want met on­zin geld ver­die­nen is in on­ze maat­schap­pij een vol­le­dig ge­ac­cep­teerd ver­schijn­sel. “To find your ni­che” heet het dan in en­tre­pre­neur-ter­men.