Is Trump zo slecht nog niet?

vrijhandelNa een You­Tu­be film­pje van gis­te­ren, waar­in Trump zijn in­ten­ties voor de eer­ste 100 da­gen van zijn aan­staan­de be­wind uit de doe­ken doet, moet ik toch iets po­si­tiefs over hem op­te­ke­nen. Er is veel mis met hem en zijn cam­pag­ne heeft hem la­ten zien als een on­be­hou­wen boer met een enor­me plaat voor zijn kop, maar lang­za­mer­hand wordt ook een Trump zicht­baar waar­over ik met de bes­te wil van de we­reld niet on­ver­deeld ne­ga­tief kan zijn.

Ik ben er nog niet he­le­maal uit of ik lijd aan po­li­tiek op­por­tu­nis­me (ik was al eer­der po­si­tief over Trump) maar ik ben zeer ge­char­meerd van een aan­tal za­ken die hij gis­te­ren heeft aan­ge­kon­digd. Zijn te­rug­trek­king uit al­ler­lei han­dels­ak­koor­den en zijn on­ver­ho­len pro­tec­ti­o­nis­me vind ik per­soon­lijk een he­le goe­de zaak. In­ter­na­ti­o­na­le han­del is een van de meest be­las­ten­de men­se­lij­ke ac­ti­vi­tei­ten voor on­ze pla­neet en het te­rug­ha­len van in­du­stri­ë­le pro­duc­tie naar ei­gen land is daar­om een heel goed ding. De “duur­za­men” roe­pen dat al ja­ren, in­clu­sief ik­zelf en aan hen die nog twij­fe­len raad ik aan het boek­je “Crad­le to Crad­le” (2002) van Wil­li­am Mc­Do­nough en Mi­chael Braun­g­art eens goed door te le­zen.

De be­we­ging van het on­ge­brei­del­de glo­ba­lis­me naar de in­ten­tie om weer in Ame­ri­ka te pro­du­ce­ren is een he­le ge­zon­de, die ken­ne­lijk de bot­heid no­dig heeft van het soort dat Trump – in te­gen­stel­ling tot al­le an­de­re ex-ge­ga­dig­den (met uit­zon­de­ring van Ber­nie San­ders) – kan le­ve­ren. Ame­ri­ka is vol­gens veel ana­lis­ten in de laat­ste 20 jaar af­ge­gle­den naar een con­su­men­ten­cul­tuur die haar spul­len voor­al uit het bui­ten­land be­trekt, die de ei­gen in­du­stri­ë­le pro­duc­tie heeft ver­legd naar la­ge­lo­nen­lan­den (zo­als Mexi­co) en waar high-fi­nan­ce de eco­no­mi­sche hoofd­moot is ge­wor­den. Dat moet an­ders, vol­gens Trump en ik ben het daar van har­te mee eens. Hij wil weer ba­nen in de pro­duc­tie­sec­tor om de in­du­strie te ver­ster­ken in plaats van die ex­clu­sie­ve fi­nan­ci­ë­le wind­han­del met geld waar al­leen de ka­pi­ta­lis­ten (ten kos­te van de ge­wo­ne bur­ger) van pro­fi­te­ren. Hij wil ta­lent uit ei­gen land naar de high-tech be­drij­ven van o.a. Si­li­con Val­ley ha­len en hij stuurt aan – net als Ken­ne­dy met zijn maan­lan­ding – op een al­ge­me­ne na­ti­o­na­le boost in in­no­va­tie. Voor zo­ver ik het nu kan over­zien is hij in de­ze eeuw de eer­ste Ame­ri­kaan met eni­ge re­le­van­te slag­kracht die dat struc­tu­reel en op een zin­vol­le ma­nier lijkt te gaan aan­pak­ken.

Een an­der ge­wel­dig plan: Trump legt een re­stric­tie op de Was­hing­ton­se lob­by, die hij straks als het mee­zit ef­fec­tief uit­scha­kelt als de be­lang­rijk­ste “de­mo­cra­ti­sche” machts­fac­tor. Vol­gens mij wordt dat, sa­men met zijn iso­la­ti­o­nis­me, een van de gro­te ze­gens van het Trump­tijd­perk, waar­voor de an­ti-glo­ba­lis­ten van de we­reld hem nog eens dank­baar zul­len zijn. De zeg­gen­schap moet weer te­rug naar waar de­ze thuis­hoort: naar de kie­zers (hoe dom die ook mo­ge zijn). Dat is hoe een de­mo­cra­tie (Grieks: de­mos = volk,  kra­tein = be­stu­ren) be­hoort te wer­ken.

Even een op­mer­king over Trumps Mexi­ca­nen­ge­doe: het be­sef lijkt te be­staan dat mas­sa­le de­por­ta­tie van “il­le­ga­le” Mexi­ca­nen een te gro­te im­pact zou heb­ben op de Ame­ri­kaan­se eco­no­mie. Er be­staat gro­te af­han­ke­lijk­heid van die mi­gran­ten voor bij­voor­beeld het werk dat geen Ame­ri­kaan meer wil doen. De Mexi­caan­se hul­pen in het huis­hou­den zijn niet meer te tel­len, ze­ker niet in de zui­de­lij­ke sta­ten. Ik heb in de ja­ren 1980 al eens een Mexi­caan­se spreek­ster op een vrou­wen­sym­po­si­um ho­ren zeg­gen dat de Ame­ri­kaan­se vrou­wen hun eman­ci­pa­tie ver­we­zen­lij­ken op kos­ten van de Mexi­caan­se, die van­we­ge de ar­moe­de in ei­gen land de grens over moe­ten om te wer­ken. Die vrou­wen wil­len dat on­ge­twij­feld ook lie­ver in ei­gen land en dicht­bij het ei­gen ge­zin doen. De wes­ter­se le­vens­stijl en de eman­ci­pa­tie van de Ame­ri­kaan­se vrouw – die be­taald werk en car­ri­è­re ma­ken hoog in het vaan­del zet­ten – dic­te­ren ech­ter iets an­ders. Die ver­oor­za­ken juist die gro­te vraag naar de dien­sten van een huis­houd­ster. Het werkt net zo­als de Ame­ri­kaan­se ver­sla­ving aan co­ca­ï­ne. Er is in de V.S. een enor­me markt voor dat spul en daar­om wordt het (in Zuid-Ame­ri­kaan­se lan­den) ge­pro­du­ceerd en noord­waarts ge­smok­keld. Het is zin­loos om de pro­du­cent of de ex­pe­di­teur daar­voor plat te slaan ter­wijl on­der­tus­sen de markt on­ver­an­derd groot blijft. Dat dit sim­pe­le prin­ci­pe maar niet aan schijnt te ko­men in dat met markt­wer­king door­dron­gen ne­o­li­be­ra­le Ame­ri­ka, blijft me toch ver­ba­zen.

Ten­slot­te iets heel geks: ik vind Trump in­eens bij­zon­der sym­pa­thiek over­ko­men, zelfs wat zijn smoel­werk be­treft. Hij spreekt goed en on­ge­kun­steld, hij zegt din­gen die zin heb­ben en hij lijkt au­then­tiek in zijn in­ten­tie om het le­ven voor al­le Ame­ri­ka­nen be­ter te ma­ken. Wat ik wel bij­zon­der ir­ri­tant vind is zijn ges­ti­cu­leer. Hij zou op zijn han­den moe­ten zit­ten als hij in beeld is. Wat zijn glo­ba­le over­ko­men be­treft ben ik ech­ter 1.000 % po­si­tie­ver over hem dan ik twee we­ken ge­le­den nog durf­de dro­men.

Zie ver­der: een over­zicht van mijn no­ti­ties over Trump