Kaddafi’s ge­lij­ke­nis met een wan­ho­pi­ge Hit­ler

Het is uit­zon­der­lijk dat ik op de­ze plek voor een twee­de ach­ter­een­vol­gen­de keer over de­zelf­de zaak iets neer­krie­bel. Maar voor Mu­ha­mar Kad­da­fi maak ik toch maar een uit­zon­de­ring. Gis­ter­avond gaf hij op de Li­bi­sche staats TV een speech waar­bij de ver­ge­lij­king met Adolf Hit­ler zich ij­zer­sterk aan mij op­drong.

Eer­der op de dag ver­scheen hij te vel­de – in een golf­kar­re­tje – tus­sen zijn loy­a­le man­nen om te la­ten zien dat hij niet naar Ve­ne­zu­e­la ge­vlucht was, zo­als veel van zijn on­der­da­nen had­den ge­hoopt. Daar­na kreeg de na­tie zijn don­der­preek, waar­in hij aan­gaf dat hij tot aan de laat­ste drup­pel van zijn ei­gen bloed – maar voor­al ook dat van an­de­ren – zal vech­ten om zijn oud­bak­ken en door­ge­rot­te re­vo­lu­tie van meer dan 40 jaar ge­le­den te ver­de­di­gen. Een ge­ë­mo­ti­o­neer­de Kad­da­fi liet daar­bij ook nog we­ten dat hij en zijn land de lei­ding zul­len ne­men over heel Afri­ka én de rest van de we­reld. Toen ver­oor­deel­de hij zijn na­tie ter dood – daar­bij ci­te­rend uit zijn groe­ne boek­je.

Toen hij dat een­maal had ge­zegd wist ik het: het ein­de zal voor Kad­da­fi snel ko­men, en dan be­gint de gro­te af­re­ke­ning.

Er is een be­roem­de fo­to, die een bij­na ge­heel ge­des­il­lu­si­o­neer­de laat Hit­ler zien, eni­ge da­gen voor zijn dood, ter­wijl hij bij de ma­quet­te van zijn groot­se nieu­we Linz zit te mij­me­ren over be­te­re tij­den. Dit beeld flits­te mij door het hoofd toen ik Kad­da­fi gis­te­ren zag. Hit­ler is op de­ze fo­to ten do­de op­ge­schre­ven – en hij weet het.

De preek van Kad­da­fi liet het­zelf­de de­fai­tis­me zien. Ook Hit­ler vond dat Duits­land en de Duit­sers zon­der hem het over­le­ven niet waard wa­ren en daar­om de hoog­ste straf ver­dien­den: de to­ta­le ver­nie­ti­ging.