Klaar! met dat Turk­se Er­do­gan-Ge­tei­sem

In de re­gel ben ik een to­le­rant ie­mand die niet snel een he­le be­vol­king en/of na­tie over de­zelf­de kam zal sche­ren. Die tijd is ech­ter voor­bij voor Er­do­gans Tur­ken, die ik op geen en­ke­le ma­nier meer met enig fat­soen wil be­je­ge­nen of über­haupt maar kan ve­len. Tur­kije is een af­schu­we­lijk land aan het wor­den, waar de zit­ten­de pre­si­dent on­ver­ho­len aan­stuurt op de ab­so­lu­te macht en waar het er sterk op lijkt dat de­ze Ot­to­maan­se neo-Sul­tan pro­beert het ou­de Rijk – dat na WO-1 niet voor niets uit­een viel – weer nieuw le­ven in te bla­zen.

On­der­tus­sen be­gin ik me­zelf aar­dig te her­ha­len hier na zo veel ge­foe­ter op dat flut­land, maar het blijft een van de sterk­ste bron­nen van mijn ir­ri­ta­tie. Dat is niet in de laat­ste plaats zo om­dat ik hier in Ne­der­land aar­dig wat Tur­ken ken, waar­van een niet on­aan­zien­lijk ge­deel­te mij open­lijk weet te ver­tel­len dat die Er­do­gan goed be­zig is, dat de op­po­si­tie haar on­der­druk­king aan zich­zelf te dan­ken heeft en dat het Wes­ten niet de­mo­cra­tisch zou zijn.

Van­af van­daag wil ik niets meer met men­sen die het Turk­se re­gime steu­nen te ma­ken heb­ben, of dat nu in de pri­vés­feer is of op het werk. Een Ne­der­land­se Turk die zich ach­ter Er­do­gan stelt en ons Ne­der­lan­ders dus fas­cis­ten en nazi’s vindt, mag wat mij be­treft su­biet door de grond stor­ten. Uit pu­re aar­dig­heid mo­gen ze ook ge­woon weg uit dit land. Laat ze lek­ker op­rot­ten, die kloot­zak­ken met hun gro­te bek en hun au­to­ri­tai­re idi­o­tie.

Het is jam­mer dat Eu­ro­pa zich door die hon­den laat chan­te­ren in ver­band met de vluch­te­lin­gen­deal. Dit ge­zeik met An­ka­ra heeft ie­der­een met een half stel her­sens al van mij­len­ver zien aan­ko­men. He­laas heeft dat er niet toe ge­leid dat er een bruik­baar plan-B is uit­ge­werkt, dat on­ze af­han­ke­lijk­heid van die idi­o­ten aan de Bos­po­rus tot nul re­du­ceert. Ik heb wel een idee over wat de vol­gen­de stap­pen van de EU zou­den moe­ten zijn (in­dien mo­ge­lijk, wat he­laas niet al­tijd zo is):

  • Het as­so­ci­a­tie­ver­drag met Tur­kije moet he­le­maal weg,
  • El­ke on­der­han­de­ling met Tur­kije om tot de EU toe te tre­den moet stop­pen en
  • Tur­kije moet als op­ko­men­de dic­ta­tuur uit de NAVO wor­den ge­zet.
  • Ei­gen­lijk zou ik er ook voor zijn dat Ne­der­lan­ders met een Turks pas­poort lek­ker naar hun land te­rug gaan. Dat schept ruim­te voor de Tur­ken die Er­do­gan en zijn po­li­tiek niet zien zit­ten en die hun nieuw-fas­cis­ti­sche land wil­len ont­vluch­ten.

Na het de­ba­cle van af­ge­lo­pen week­ein­de, waar twee Turk­se mi­nis­ters, on­danks Ne­der­lands aan­drin­gen om dat niet te doen, toch naar ons land zijn af­ge­reisd om cam­pag­ne te voe­ren voor hun ab­so­luut fou­te re­fe­ren­dum – met nach­te­lij­ke rel­len als ge­volg – heb­ben die ach­ter­lij­ke sicko’s daar in Tur­kije nog het lef om te stel­len dat het po­li­tie­op­tre­den in Rot­ter­dam bui­ten­pro­por­ti­o­neel was ook. Dat dur­ven ze met dro­ge ogen te zeg­gen ter­wijl in Tur­kije de­mon­stran­ten tien keer har­der wor­den aan­ge­pakt, er mar­te­lin­gen plaats­vin­den, de op­po­si­tie met ge­weld wordt on­der­drukt, de vrije pers een her­in­ne­ring uit het ver­le­den is ge­wor­den en er een be­roeps­ver­bod geldt voor ie­der­een die (zo­ge­naamd) bij Gülen hoort. Veel sme­ri­ger kan het niet wor­den.

Noem het na­ïef, maar voor mij is de maat vol. Ik ga ac­tief an­ti-be­leid te­gen Tur­ken in dit land voe­ren. Ik vraag el­ke Turk die ik te­gen­kom of ze ach­ter Er­do­gan staan en is het ant­woord “Ja” dan wil ik niet meer met ze pra­ten en zal ik ze – als recht­ge­snaard So­ci­aal-An­ar­chist met een ster­ke aver­sie voor al­les wat naar des­po­tis­me riekt – ac­tief schof­fe­ren, af­zei­ken en be­le­di­gen. Ze zijn ge­waar­schuwd. El­ke aan­han­ger van Er­do­gan die ik hier te­gen­kom krijgt pro­ble­men met me, op een he­le ver­ve­len­de ma­nier en waar we ons ook be­vin­den. Dat is het ef­fect van Er­do­gans go­re be­leid, dat er­voor zorgt dat zijn volks­ge­no­ten straks col­lec­tief wor­den uit­ge­sche­ten in heel Eu­ro­pa.

Nog een laat­ste op­mer­king: aan de­ge­ne die zich af­vraagt of ik dit al­le­maal wel kan zeg­gen over die Tur­ken, zou ik wil­len ant­woor­den dat ik pre­cies het­zelf­de on­ge­cen­su­reer­de ve­nijn over de Ita­li­a­nen die hun land ver­prut­sen – mijn ei­gen et­ni­sche fa­cul­teit dus – op­schrijf. Dit blogdin­ge­tje staat er vol mee…