Las Ve­g­as Shooting Spin-off: Do The Bump-Stock

Het is vast niet de eer­ste keer dat ik het hier aan­te­ken, maar in de na­sleep van de voor­als­nog do­de­lijk­ste schiet­par­tij ooit – in Las Ve­g­as aan het be­gin van de­ze week – is de ver­koop van (half-)automatische vuur­wa­pens fors ge­ste­gen. Daar­naast zijn mu­ni­tie en ma­ga­zij­nen niet meer aan te sle­pen. Ken­ne­lijk an­ti­ci­pe­ren de Ame­ri­ka­nen op een ver­bod en wil­len ze hun ei­gen ar­se­na­len nog even ze­ker stel­len. Het schijnt el­ke keer te ge­beu­ren als er een mas­sa­slach­ting on­der het Ame­ri­kaan­se pu­bliek wordt uit­ge­voerd. Die Am­mies kun­nen ech­ter ge­rust adem­ha­len; met een NRA-lob­by zo­als ze die daar heb­ben wor­den vuur­wa­pens nooit ver­bo­den; nu niet en over 100 jaar ook niet.

Een spe­ci­fiek item dat als war­me brood­jes ver­koopt is de bump-stock, een aan­pas­sing waar­mee een se­mi-au­to­ma­tisch ge­weer vrij een­vou­dig in een vol­au­to­ma­tisch ge­weer kan wor­den ver­an­derd. Het was het meest es­sen­ti­ë­le stuk­je hard­wa­re, waar­mee het bloed­bad van Las Ve­g­as zo ef­fec­tief werd ge­maakt. Zon­der de bump-stock was hoog­uit de helft van het aan­tal ko­gels het fes­ti­val-pu­bliek in­ge­vuurd en was het aan­tal do­den en ge­won­den na­ve­nant la­ger ge­weest. Gek ge­noeg is dit voor veel Ame­ri­kaan­se wa­pen­be­zit­ters ge­lijk een aan­lei­ding om zo’n ding te ko­pen, want de bump-stock is ei­gen­lijk al­leen zin­vol bij mas­sa­slach­tin­gen. Het geeft daar­om te den­ken wat ze er al­le­maal mee wil­len. Maar aan­ge­zien voor dit ding is een ver­bod ech­ter een re­ë­le drei­ging, wil ie­der­een er in­eens een­tje heb­ben. Het zal wel een soort pre­ëmp­tie­ve ver­lies­re­duc­tie zijn; iets zin­vol­lers kan ik er in ie­der ge­val niet van ma­ken.

En dan is er nog zo een­tje: de ge­luids­dem­per is in Ame­ri­ka il­le­gaal. Dat is ook lo­gisch, want het maakt het ge­bruik van vuur­wa­pens ge­mak­ke­lij­ker. De nieu­we re­ge­ring (Trump) is ech­ter van zins om dat ver­bod op te hef­fen, want, zo stelt Trump jr., “Het laat kin­de­ren toe met wa­pens te spe­len en het is een kwes­tie van ge­zond­heid”. Schiet mij maar lek, maar ik be­grijp de­ze re­de­ne­ring ge­woon niet. Wat be­doelt de­ze man pre­cies? Dat kin­de­ren met vuur­wa­pens moe­ten spe­len en dat dit ge­zond is? Hoe dom kan het nog wor­den met die Trumps daar in Ame­ri­ka? Een ge­luids­dem­per is goed voor maar één ding en dat is on­op­ge­merkt – of be­ter: min­der op­ge­merkt – een ko­gel kun­nen af­vu­ren. De po­pu­la­ri­teit van die din­gen on­der huur­moor­de­naars is niet toe­val­lig.

Ik zeg het el­ke keer, maar de door­snee Ame­ri­kaan is en blijft het slacht­of­fer van de veel te li­be­ra­le vuur­wa­pen­wet in de V.S.. Als el­ke schiet­par­tij daar voor een nieu­we be­wa­pe­nings­haus­se zorgt dan zie ik niet hoe dat land ooit veilig(er) zou moe­ten wor­den.