Leeg geneuzel van Khloé Kardashian – Sterk Ziet Er Naakt Beter Uit?

Al eni­ge ja­ren er­ger ik mij – ook hier – ka­pot aan “ce­le­bri­ties” in de me­dia die niets toe­voe­gen aan het wel­zijn van de­ze pla­neet, geen noe­mens­waar­di­ge vaar­dig­he­den heb­ben en toch per­ma­nent in de spot­lights staan, met als eni­ge doel het volk te ver­ma­ken met hun le­ge be­roemd­heid. Zo’n vol­strekt over­bo­dig griet­je als Pa­ris Hil­ton is daar­van een goed voor­beeld. Van­daag word ik ge­pro­vo­ceerd door de mel­ding dat me­vrouw Khloé Kar­das­hi­an niet komt op­da­gen bij een aan­tal voor­stel­lin­gen om­dat ze ziek is ge­wor­den.

Ik was bij­na aan­ge­naam ver­rast. “Niet ko­men op­da­gen op een voor­stel­ling” sug­ge­reert na­me­lijk een ac­ti­vi­teit in de hoek van de po­di­um­kunst. Het idee dat er een Kar­das­hi­an is die ech­te kunst maakt vind ik zelfs ver­fris­send. De wer­ke­lijk­heid is ech­ter zeer te­leur­stel­lend. Khloé Kar­das­hi­an komt na­me­lijk niet op­da­gen bij haar boek-sig­neer­ses­sies. Om me­zelf toch nog een beet­je te troos­ten heb ik eens op­ge­zocht waar­over zo’n meis­ke dan wel niet een boek zou kun­nen schrij­ven. Een aar­di­ge fic­tie wel­licht? Je weet maar nooit of er spra­ke is van een – door mij – on­ver­moed ta­lent.

En weer kwam er zo’n te­leur­stel­ling. K.K. heeft na­me­lijk geen fic­tie ge­schre­ven, iets wat als eni­ge op­tie hout zou heb­ben ge­sne­den, want dat kun je he­le­maal zelf be­den­ken. Een beet­je door­ge­win­ter­de ver­tel­ler kan een we­reld schep­pen die ge­heel ima­gi­nair is maar te­ge­lij­ker­tijd heel boei­end en le­zens­waar­dig. Het had kun­nen zijn dat K.K. er zo een­tje is. Zo is het ech­ter niet. Ze heeft na­me­lijk iets over zich­zelf en haar ei­gen le­ven ge­schre­ven. En dat is nu pre­cies het pro­bleem: haar le­ven kan niet veel voor­stel­len in die rij­ke ivo­ren to­ren waar­in ze is af­ge­schermd van de ech­te we­reld. Wat kan zo’n kind nou he­le­maal te mel­den heb­ben? Het is een mys­te­rie, dat door de ti­tel enigs­zins wordt op­ge­hel­derd: “Strong Looks Bet­ter Nak­ed” (2015). De uit­spraak op zich be­grijp ik niet he­le­maal, maar wat wel hel­der wordt, is het aper­te nar­cis­me van dit soort men­sen in het al­ge­meen en K.K. in het bij­zon­der. Het idee al­leen al, dat zij – als niets­nut­ten­de “so­ci­a­li­te” met een ei­gen “re­a­li­ty show” – de we­reld iets zin­nigs te ver­tel­len zou heb­ben en dan ook nog over Khloé Kar­das­hi­an, is een schro­me­lij­ke zelf­over­schat­ting. Het zal wel een “agent” zijn ge­weest die met het idee ge­ko­men is, dat voor­al lijkt te die­nen als geld­ge­ne­ra­tor, waar­bij het dom­me, pro­le­ta­ri­sche en “awe-struck” mas­sa­me­dia­pu­bliek van te­gen­woor­dig als prooi fun­geert.

Het is om mis­se­lijk van te wor­den. Ik ver­lang, zo­als ik wel eer­der heb ver­zucht, naar een tijd waar­in we we­ten­schap­pers en soort­ge­lijk volk ster­sta­tus gaan toe­ken­nen. Dat zou wat zijn: me­ri­tes als ba­sis voor me­dia-aan­dacht. Voor­als­nog zit het er voor de we­ten­schap­pers niet in. In ie­der ge­val niet op mon­di­aal ni­veau. Daar moe­ten we het met troep als Khloé Kar­das­hi­an en soort­ge­lijk vul­lis doen. Wie nog over­tuigd moet wor­den van de de­plo­ra­be­le staat van on­ze mas­sa-in­te­res­se, le­ze het on­der­staan­de, ge­ci­teerd van de Ama­zon web­si­te”

The­re is no such thing as per­fect. No­bo­dy at­tains per­fec­ti­on. But if you keep trying, you grow and evol­ve, and to me that’s the point: To be a bet­ter per­son to­day than I was yes­ter­day; to be­co­me the best pos­si­ble ver­si­on of my­self.” —KHLOÉ KAR­DAS­HI­AN

Khloé Kar­das­hi­an sha­res her se­crets for fin­ding strength of bo­dy, mind, and heart with re­ve­la­to­ry sto­ries of her own strug­gles with weight, re­la­ti­ons­hips, and her self-ima­ge.

In a cul­tu­re that wor­ships skin­ny, Kar­das­hi­an wri­tes with pas­si­on about the po­wer of strength: a strong bo­dy lays the foun­da­ti­on for a strong mind, which leads to strength of heart, charac­ter, and ul­ti­ma­te­ly spi­rit. Fil­led with prac­ti­cal ad­vi­ce, re­ci­pes, and com­pel­ling per­so­nal an­ec­do­tes, Strong Looks Bet­ter Nak­ed is an in­spi­ring me­dita­ti­on on how to cre­a­te strength, con­fi­den­ce, and true beau­ty in eve­ry fa­cet of your li­fe.

Heeft ie­mand een teil­tje no­dig? Ik moet de eer­ste in mijn om­ge­ving nog te­gen­ko­men die voor het bo­ven­staan­de pseu­do-in­te­res­san­te ge­wau­wel een goed woord over­heeft. He­laas is mijn om­ge­ving niet re­pre­sen­ta­tief voor de staat van wel­den­kend Ne­der­land, dus ik moet me goed­be­schouwd nog ge­luk­kig prij­zen ook.

Seks maakt het ge­luk­kigst – één keer per week
Pa­rijs 11–2015 & de G20: fi­nan­ci­ë­le dienst­ver­le­ners voor ter­ro­ris­ten aan­ge­pakt
T⛪UIS | MUURK✍NT | | Carlito, ergo SUM! - JAARGANG 8 | ◬