Mars­man­ne­tjes, mi­nus­cuul wel­licht, maar toch…

Als ze er zijn (ge­weest) dan lijkt het er voor­als­nog op dat ze erg klein zijn (wa­ren): de Mars­man­ne­tjes. Het zijn dan ook geen man­ne­tjes maar tot na­der or­der bac­te­ri­ën of iets wat er op lijkt. Zo­als wordt ge­steld in de me­dia is de waar­ne­ming nog niet een­dui­dig en min­stens ge­deel­te­lijk spe­cu­la­tief. Er wor­den schom­me­lin­gen in de me­thaan-spie­gel van de Mar­ti­aan­se at­mos­feer ge­me­ten en er zijn or­ga­ni­sche mo­le­cu­len ge­von­den. We­ten­schap­pe­lijk is het dan nog veel te vroeg om te jui­chen, maar ik sta al in de start­blok­ken. Mijn groot­ste hoop­ge­ver hier­bij is de ob­ser­va­tie dat le­ven (op aar­de) op de gekste plaat­sen voor­komt, ook daar waar je het ab­so­luut niet zou ver­wach­ten, zo­als in su­per­he­te en van de am­mo­ni­ak ver­ge­ven gei­sers op de zee­bo­dem.

Nu is het al zo dat de door­snee ge­lo­vi­ge, die het schep­pings­ver­haal heel pu­ris­tisch aan­hangt, een pro­bleem heeft als hij “het le­ven” wil ver­kla­ren. Daar­om stop­pen de cre­a­ti­o­nis­ten de ge­schie­de­nis van de dino’s schaam­te­loos diep weg, er­gens in de af­ge­lo­pen 4.000 jaar. Het ge­brek aan over­le­ven­de di­no­sau­ri­ërs is ge­le­gen in het feit dat ze “te groot wa­ren om in de ark te pas­sen”. Er zijn ook he­le an­de­re the­o­rie­ën trou­wens.

Een der­ge­lij­ke ver­gaan­de zelf­ver­ko­zen de­cep­tie is best char­mant en mis­schien ook nog wel met dro­ge ogen vol te hou­den, om­dat het bij­bel­ver­haal zich voor­al hier op on­ze pla­neet af­speelt. Er is voor de door­snee chris­ten best mee weg te ko­men om zich­zelf zo voor de gek te hou­den door de bi­o­lo­gi­sche tijd­lijn ex­treem in de dik­ken. Maar nu de ont­dek­king van le­ven op een an­de­re pla­neet voor de deur staat, zal dat foef­je een stuk in­ge­wik­kel­der wor­den. Het is na­me­lijk heel niet een­vou­dig om Mar­ti­aans le­ven in het bij­bel­ver­haal te zien; al­thans, dat denk ik. Maar ik ben geen bij­bel-spe­ci­a­list. Ik kan dus ook geen de­ge­lij­ke bij­ge­werk­te in­ter­pre­ta­tie van het Ge­ne­sis-ver­haal bie­den, om daar het even­tu­eel nog te vin­den le­ven op Mars een beet­je net­jes in te puz­ze­len. De chris­te­nen ken­nen­de ko­men ze daar ech­ter wel uit. Ik heb ze wel gek­ke­re din­gen ho­ren zeg­gen.