Mens Eu­r­oOr­i­gi­neel 1.0 was Zwart, NIET wit!

Dat wij als wit­men­sen een mu­ta­tie zijn van de cu­t­aan-ster­ke­re zwart­men­sen wist ik al. Dat die mu­ta­tie nog maar heel erg jong is wist ik niet. Waar ik dacht dat we zo’n 100.000 jaar ge­le­den – dat is ruw­weg hal­ver­we­ge ons be­staan als de mo­der­ne Ho­mo Sapiens – hier in Eu­ro­pa on­ze huids­kleur van zwart naar wit heb­ben ge­wij­zigd, is dat nog maar veel kor­ter te­rug. En wel zo’n 90.000 jaar kor­ter. Hoe ver kun je er naast zit­ten.…

Heel ver dus, blijkt. Maar ik heb een goe­de smoes. Tot niet zo lang ge­le­den dacht na­me­lijk ie­der­een wat ik dacht; al­thans, zij die de grote–mensenwetenschap in het al­ge­meen en de an­tro­po­lo­gie en de ge­ne­ti­ca in het bij­zon­der een warm hart toe­dra­gen: de mo­der­ne mens komt uit (Zuid-)Afrika, was zwart, heeft tot 40.000 jaar ge­le­den de Ne­an­der­tha­lers uit Eu­ro­pa weg­ge­kruist en is slechts een van de be­schei­den va­ri­a­ties op het the­ma mens.

De rest van Eu­ro­pa en Noord-Ame­ri­ka gaat nog steeds uit van een twee­tal bui­ten­ge­woon twij­fel­ach­ti­ge po­si­ties, die voor­al de whi­te-su­pre­ma­cy ge­dach­te fa­ci­li­te­ren: ten eer­ste zou het wit­te ras op zich­zelf staand, uit de lucht ge­val­len en als het even kan nog su­pe­ri­eur zijn ook; ten twee­de zou­den er bij Ho­mo Sapiens nog ras­sen zijn te on­der­schei­den. Bei­de stel­lin­gen zijn be­we­zen on­waar. Fa­ke-News, zou­den we van­daag zeg­gen.

Bo­gus-Je­zus

Het is dus niet ver­won­der­lijk dat de door­snee Brit – af­ge­me­ten aan de op han­den zijn­de Brexit geen gro­te vriend van de re­a­li­teit van van­daag – er niet van is ge­diend dat zijn di­rec­te voor­va­der de il­lus­te­re Ched­dar-man is, hier weer­ge­ge­ven als een on­ver­vals­te reg­gae-mu­zi­kant met een stie­kem ro­ker­tje ach­ter zijn kie­zen.

Even­wel is de­ze man ge­von­den in het En­gel­se Som­mer­set van on­ge­veer 10.000 jaar ge­le­den, wat vóór de uit­vin­ding van de land­bouw was, dus dat ro­ker­tje be­stond nog niet. Hoe het met de mu­ziek zat, daar wil ik van­af we­zen, maar ik ver­moed dat de­ze pre­his­to­ri­sche ka­me­raad al een heel be­hoor­lijk zin­gen­de flie­re­flui­ter was. Mu­ziek is voor ie­der­een wel be­lang­rijk, en wij – in het hier en nu – ver­schil­len con­cep­tu­eel ei­gen­lijk niet sig­ni­fi­cant van on­ze voor­gan­gers van bij­na 70.000 jaar voor on­ze jaar­tel­ling. (Voor de ken­ners: dat is het mo­ment van de cog­ni­tie­ve re­vo­lu­tie.) Wel is de op­komst van de Ska in En­ge­land in­eens heel erg lo­gisch.

Re­a­lis­tisch exem­plaar

Ik schrijf dit nieu­we in­zicht op bij die an­de­re hoen­der­hok­knup­pel die spe­ci­aal ge­schikt is voor feest­je en par­tij­en. In de ko­men­de da­gen is dat na­me­lijk een he­le gei­ni­ge: vraag de ge­mid­del­de chris­ten met een ge­mid­deld kerst­stal­le­tje en een ge­mid­deld kruis­beeld aan de muur hoe Je­zus er uit zag en hij komt met een soort ge­mo­di­fi­ceer­de Vi­king op de prop­pen: lang blond haar, een gol­ven­de blon­de baard en een leng­te van bij­na 2 me­ter. Als we ech­ter naar de we­ten­schap­pe­lij­ke re­a­li­teit kij­ken, dan is het vrij­wel ze­ker dat on­ze pro­feet-vrind er uit­zag als de ge­mid­del­de kan­toor-schoon­ma­ker van van­daag: kort en don­ker; on­ge­veer zo­als de mo­der­ne Pa­les­tij­nen op de Ga­za­strook.

We le­ren hier voor­al één ding van: kleu­ren­blind­heid is een deugd, want kleur zegt geen fluit over ons. En al­les wat we er als niet ge­ï­ni­ti­eer­de goe­ge­meen­te over den­ken te we­ten is waar­schijn­lijk on­zin. Dus: men­sen­ras­sen be­staan niet, de Eu­ro­pe­se oer­mens was tot voor kort zwart en Je­zus was een be­sne­den ar­moed­zaai­er van 1 me­ter 60 met een he­le gro­te bek. Ik schrijf ze even op voor het kerst­di­ner.…

Voor de ze­ker­heid: lees dit ar­ti­kel uit De Volks­krant.…