Met een in­tel­li­gent oog de mens voor­bij

De My­riad X – klik voor een ver­gro­ting

Er is een nieu­we stap ge­zet in de rich­ting van Ho­mo Sapiens 2.0. (HS 2.0). We noe­men dat in de li­te­ra­tuur ge­loof ik Ho­mo De­us, Cy­borg of The Sin­gu­la­ri­ty. Het is in elk ge­val De Ver­be­ter­de Mens, een ver­sie die ons ver voor­bij zal stre­ven in in­tel­li­gen­tie, vaar­dig­he­den en leef­ba­re tijd. Als ik het hui­di­ge tem­po van ont­wik­ke­lin­gen ex­tra­po­leer en niet al te­veel dom­me din­gen doe, dan zou ik dat zelfs nog kun­nen mee­ma­ken.

Vo­ri­ge week werd door Chips­bak­ke­rij In­tel een be­lang­rij­ke mijl­paal op de weg naar HS 2.0 ge­pre­sen­teerd, na­me­lijk de My­riad X, high-per­for­man­ce, low-po­wer, on-de­vi­ce AI chip (van 8,8 mil­li­me­ter!); een su­per­klei­ne, in­tel­li­gen­te, zelfle­ren­de chip, die bij een ho­ge ca­pa­ci­teit een ex­treem laag stroom­ver­bruik heeft. Het ap­pa­raat­je is daar­mee ui­ter­ma­te goed ge­schikt om bij klei­ne de­vi­ces zo­als camera’s, be­we­gings­sen­so­ren en mi­cro­foons e.d. in te bou­wen. Voor een ca­me­ra zou dat be­te­ke­nen dat de­ze in­tel­li­gent wordt en ook slim­mer dan het men­se­lij­ke oog van nu. Dat oog heeft voor beeld­ver­wer­king na­me­lijk een ex­ter­ne vi­su­e­le cor­tex van aan­zien­lijk for­maat – veel gro­ter dan 8,8 x 8,1 mil­li­me­ter – in het ach­ter­lig­gen­de brein no­dig.

Of­wel, ons vol­gen­de gla­zen oog is een in­tel­li­gen­te ca­me­ra op zich­zelf. Daar kun­nen we heel nor­maal over doen te­gen­woor­dig, want we le­zen bij­na we­ke­lijks over de ene na de an­de­re door­braak als het gaat om de “Tech-Know­led­ge-y” die we in HS 2.0 no­dig heb­ben. Die is niet al­tijd elek­tro­nisch van aard, maar ook bi­o­lo­gisch, me­disch, cy­ber­ne­tisch, soft­wa­re­ma­tig of na­tuur­kun­dig. En de bood­schap is el­ke keer dat de tij­den van het ro­man­ti­sche ho­mo­cen­tris­me van de door­snee bur­ger rap voor­bij zul­len zijn. In­tel ver­pakt hem nog wel een beet­je in een mis­lei­den­de wrap­per door de chip voor­al als brein in syn­the­ti­sche de­vi­ces zo­als camera’s te po­si­ti­o­ne­ren. Die toe­pas­sing is ech­ter slechts een tus­sen­stap. De ge­ne­ra­ties na de­ze My­riad X zul­len voor im­plan­ta­tie ge­schikt zijn. Het wach­ten is op de bi­o­tech­no­lo­gen, die de aan­slui­ting op on­ze ei­gen hard­wa­re moe­ten gaan re­ge­len. Ik hoor ech­ter zeer ster­ke ge­lui­den dat ook die gas­ten al aar­dig op weg zijn.

Als het zo door­gaat dan is Ho­mo Sapiens bin­nen een jaar of 50 ob­so­le­te. Ik ga denk ik maar vast spa­ren voor mijn aan­pas­sin­gen. Voor mijn (klein-)kinderen zit het straks ge­woon in de ziek­te­kos­ten­po­lis, want dat is waar­schijn­lijk goed­ko­per dan wat veel me­di­sche han­de­lin­gen van nu kos­ten. Het zou zo­maar kun­nen dat ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij­en om die re­den een ster­ke mo­tor ach­ter de nieuw mens gaan wor­den.

Voor de lief­heb­ber: een pro­mo-film­pje van de My­riad X.