#MeToo: Hyper-corrigerende AntiSex

VK 6-12-2018 Klik voor vergroting…

Het zat er aan te komen: de hyper­cor­ri­ge­ren­de AntiSex, of beter: de #StayA­way­From­Me­Too bewe­ging die aan het ont­staan is rond het hele onge­wens­te gedrag-inti­mi­tei­ten-kijk-me-niet-aan gedoe. Deze ver­sie wordt over­we­gend gedra­gen door mannen.

Het hier­naast getoon­de arti­kel­tje geeft een aar­di­ge opsom­ming van de naar ik aan­neem onge­wens­te gevol­gen voor de vrou­we­lij­ke werk­ne­mer. Op het gevaar af rechts langs de wen­se­lij­ke gedrags­ver­an­de­ring van man­nen door te schie­ten, is het tegen­woor­dig dus bon-ton om vrou­wen te mij­den. Het kan met geen moge­lijk­heid goed zijn voor die dames. Een nor­ma­le loop­baan, op een nor­ma­le werk­plek, is afhan­ke­lijk van nor­ma­le com­mu­ni­ca­tie tus­sen col­le­ga’s. Als er risi­co­mij­dend gedrag gaat ont­staan uit angst voor een nuckle-rap van de rech­ter, dan zul­len de dames daar­van de dupe wor­den en niet de man­nen die op de bete­re posi­ties zitten. 

Iets anders: ieder­een is wel eens het doel­wit van onver­kwik­ke­lij­ke beje­ge­ning of zelfs regel­rech­te ani­mo­si­teit op de werk­vloer; zowel man­nen als vrou­wen. Dat heb je als je meer dan drie men­sen bij elkaar zet. Moet ook kun­nen vol­gens mij, zon­der dat de Pavlow-slacht­of­fer­kaart gelijk wordt getrok­ken. Dit hele #MeToo, hoe terecht in aan­vang ook, wordt een heel moei­lijk te han­te­ren pro­bleem. Wie daar­van het mees­te last gaan krij­gen zijn niet de nu bui­ten­ge­woon voor­zich­tig gewor­den man­nen die in de regel nog gro­ten­deels de orga­ni­sa­tie-top­pen bevolken. 

De laat­ste opmer­king van het getoon­de arti­kel uit De Volks­krant van van­daag is trou­wens niet echt zin­nig. Ik heb men­sen vol­ko­men onte­recht het pre­di­caat kloot­zak zien krij­gen, die dat echt op geen enke­le manier ver­dien­den. Daar­uit blijkt maar weer: niet alleen “beau­ty is in the eye of the behol­der”.…

Gei­ni­ge kant­te­ke­ning: de vrou­wen uit mijn vader­land vin­den de Neder­land­se man­nen maar slap­pe zaf­fels, omdat ze niet weten hoe je een dame die haar best doet om er goed uit te zien een com­pli­ment maakt. Neder­land­se man­nen doen dat dus ook niet. De prach­tig­ste dames zijn hier (figuur­lijk!) paar­len voor de zwij­nen. Vrou­wen kle­den zich hier voor­al voor elkaar, om te laten zien dat ze echt wel hun mens­je staan…