#Me­Too: Hy­per-cor­ri­ge­ren­de An­tiSex

VK 6-12-2018 Klik voor ver­gro­ting…

Het zat er aan te ko­men: de hy­per­cor­ri­ge­ren­de An­tiSex, of be­ter: de #StayA­way­From­Me­Too be­we­ging die aan het ont­staan is rond het he­le on­ge­wens­te ge­drag-in­ti­mi­tei­ten-kijk-me-niet-aan ge­doe. De­ze ver­sie wordt over­we­gend ge­dra­gen door man­nen.

Het hier­naast ge­toon­de ar­ti­kel­tje geeft een aar­di­ge op­som­ming van de naar ik aan­neem on­ge­wens­te ge­vol­gen voor de vrou­we­lij­ke werk­ne­mer. Op het ge­vaar af rechts langs de wen­se­lij­ke ge­drags­ver­an­de­ring van man­nen door te schie­ten, is het te­gen­woor­dig dus bon-ton om vrou­wen te mij­den. Het kan met geen mo­ge­lijk­heid goed zijn voor die da­mes. Een nor­ma­le loop­baan, op een nor­ma­le werk­plek, is af­han­ke­lijk van nor­ma­le com­mu­ni­ca­tie tus­sen col­le­ga’s. Als er ri­si­co­mij­dend ge­drag gaat ont­staan uit angst voor een nuckle-rap van de rech­ter, dan zul­len de da­mes daar­van de du­pe wor­den en niet de man­nen die op de be­te­re po­si­ties zit­ten.

Iets an­ders: ie­der­een is wel eens het doel­wit van on­ver­kwik­ke­lij­ke be­je­ge­ning of zelfs re­gel­rech­te ani­mo­si­teit op de werk­vloer; zo­wel man­nen als vrou­wen. Dat heb je als je meer dan drie men­sen bij el­kaar zet. Moet ook kun­nen vol­gens mij, zon­der dat de Pavlow-slacht­of­fer­kaart ge­lijk wordt ge­trok­ken. Dit he­le #Me­Too, hoe te­recht in aan­vang ook, wordt een heel moei­lijk te han­te­ren pro­bleem. Wie daar­van het mees­te last gaan krij­gen zijn niet de nu bui­ten­ge­woon voor­zich­tig ge­wor­den man­nen die in de re­gel nog gro­ten­deels de or­ga­ni­sa­tie-top­pen be­vol­ken.

De laat­ste op­mer­king van het ge­toon­de ar­ti­kel uit De Volks­krant van van­daag is trou­wens niet echt zin­nig. Ik heb men­sen vol­ko­men on­te­recht het pre­di­caat kloot­zak zien krij­gen, die dat echt op geen en­ke­le ma­nier ver­dien­den. Daar­uit blijkt maar weer: niet al­leen “beau­ty is in the eye of the be­hol­der”.…

Gei­ni­ge kant­te­ke­ning: de vrou­wen uit mijn va­der­land vin­den de Ne­der­land­se man­nen maar slap­pe zaf­fels, om­dat ze niet we­ten hoe je een da­me die haar best doet om er goed uit te zien een com­pli­ment maakt. Ne­der­land­se man­nen doen dat dus ook niet. De prach­tig­ste da­mes zijn hier (fi­guur­lijk!) paar­len voor de zwij­nen. Vrou­wen kle­den zich hier voor­al voor el­kaar, om te la­ten zien dat ze echt wel hun mens­je staan…