Mijl­paal: ik ben al­loch­toon af…

allochtoonaf
Zegt een Turk.…

Heel snel en heel kort.…

Sinds van­daag ben ik al­loch­toon af. Dat komt niet om­dat er iets aan mij is ver­an­derd, maar om­dat De We­ten­schap­pe­lij­ke Raad voor het Re­ge­rings­be­leid (WRR) en het Cen­traal Bu­reau voor de Sta­tis­tiek (CBS) ge­za­men­lijk heb­ben be­slo­ten de term te schrap­pen uit hun vo­ca­bu­lai­re. Hij zou te stig­ma­ti­se­rend zijn. Al­loch­toon be­staat dus niet meer.

Even kij­ken? Ik ben al meer­de­re ke­ren ge­re­or­ga­ni­seerd, van “gast­ar­bei­der” naar “nieu­we Ne­der­lan­der” naar “me­de­lan­der” naar “al­loch­toon”; nu word ik een “in­wo­ner met een mi­gra­tie­ach­ter­grond”.

Ge­luk­kig krij­gen we er de roet­piet voor te­rug…

Het is maar even dat ik het weet. Ik moet toe­ge­ven, de term is lek­ker hand­zaam, leent zich nau­we­lijks voor een fer­me kracht­term, is goed te be­grij­pen en een­dui­dig… als je ten­min­ste vast­stelt hoe ver je in de fa­mi­lie te­rug­gaat voor die mi­gra­tie­ach­ter­grond. Of heb ik nu weer iets ge­zegd?