Min­der TTIP? Gaan we re­ge­len…

ttipSoms word ik blij van on­ze oos­ter­bu­ren in het Duit­se. Van­daag is weer zo’n dag waar­op die gas­ten wat mij be­treft voor­lo­pig niets meer ver­keerd kun­nen doen. De Duit­se vi­ce­kan­se­lier Sig­mar Ga­briel heeft een ap­plaus­je ver­diend om­dat hij de ge­sprek­ken over TTIP na veer­tien ron­des en nul re­sul­taat mis­lukt heeft ge­noemd.

TTIP is slecht voor Eu­ro­pa om­dat het voor­al goed is voor de V.S.. Zo werkt het on­ge­veer in de we­reld van van­daag. Ik laat na hier voor de zo­veel­ste keer over uit te wei­den, want ik heb het al­le­maal al eens ge­zegd. Ik vol­sta met de op­mer­king dat het mis­luk­ken van TTIP naast goed voor Eu­ro­pa ook goed is voor het mi­li­eu. In het al­ge­meen kun je zelfs stel­len dat af­ge­dwon­gen vrij­han­del tus­sen de con­ti­nen­ten so­wie­so niet goed is voor de­ze pla­neet, om­dat het pri­o­ri­teit geeft aan eco­no­mi­sche be­lan­gen en be­drij­ven en niet aan dat wat de ge­wo­ne bur­ger no­dig heeft. Die wil na­me­lijk een scho­ne pla­neet heb­ben, waar­op zijn ach­ter­klein­kin­de­ren nog kun­nen over­le­ven. (Al­thans, als hij echt zou na­den­ken.) Als we zo door­gaan met de (extractie-)economie die we nu heb­ben – die vol­le­dig drijft op con­sump­tie en groei en die voor­al de pro­du­cen­ten be­dient – dan zal dat ze­ker niet het ge­val zijn. Bo­ven­dien ver­stookt de hui­di­ge eco­no­mie erg veel die­sel om die vrij­ver­han­del­de spul­len van hot naar haar te trans­por­te­ren. Ook dat kan niet echt goed voor ons zijn.

Silicon BastardsDat het be­drij­ven bips zal zijn wat het be­lang van de bur­gers is, bleek van­daag ook nog eens uit de “brand­brief” die van­uit Si­li­con Val­ley naar de Ne­der­land­se re­ge­ring werd ge­stuurd. De al­ge­he­le te­neur: “Wij wil­len be­las­ting­voor­deel heb­ben, an­ders gaan we er­gens an­ders heen.” Ho­ren we dat goed? Be­las­tin­gen wor­den aan ons be­taald en ko­men de Ne­der­land­se bur­ger ten goe­de. Be­las­ting ont­dui­ken is dus or­di­nai­re dief­stal en wel van die­zelf­de bur­ger. On­der­tus­sen heb­ben de Si­li­con Val­ley be­drij­ven er dus geen en­ke­le moei­te mee om de­ze dief­stal als voor­waar­de te stel­len voor ves­ti­ging in ons land en wil­len ze de we­gen naar de be­las­ting­pa­ra­dij­zen open­hou­den. Dat is rond­uit af­per­sing en wel een­tje met een bij­zon­der vie­ze ach­ter­grond. Het is ei­gen­lijk heel erg raar dat re­ge­rin­gen én be­drij­ven zo­iets nor­maal vin­den.

Een be­te­re op­tie dan een TTIP ver­drag zou een pla­ne­tai­re fis­ca­le har­mo­ni­sa­tie van al­le be­las­ting­ta­rie­ven zijn. Dat zou be­las­ting-con­cur­ren­tie tus­sen lan­den su­biet on­mo­ge­lijk ma­ken en daar­mee dus ook de dief­stal uit de zak­ken van de bur­gers. Die moe­ten uit­ein­de­lijk el­ke eu­ro die niet door de be­drij­ven wordt be­taald op­hoes­ten. Of het haal­baar is weet ik niet, maar het fe­no­meen off-sho­re brie­ven­bus­fir­ma zou ge­lijk vol­le­dig ach­ter­haald zijn. Het pro­bleem: zo­wel re­ge­rin­gen als de ge­or­ga­ni­seer­de klep­to­cra­ten die er zit­ting in heb­ben of er om­heen cir­ke­len, wil­len de­ze con­struc­tie niet vaar­wel zeg­gen. Er wordt te­veel (smeer)geld mee ver­diend. Er is dan wel een “wa­ve” op gang ge­ko­men die de le­gi­ti­mi­teit van der­ge­lij­ke con­struc­ties aan de kaak stelt en de re­ge­rin­gen be­lo­ven al­le­maal be­ter­schap – naar aan­lei­ding van de pu­bli­ca­tie van de Pa­na­ma Pa­pers – maar de be­lan­gen zijn waar­schijn­lijk te groot om echt se­ri­eus be­dreigd te wor­den.


UPDATE 31–8‑2016: De ga­ten val­len er nu rap in. Ook an­de­re Eu­ro­pe­se mi­nis­ters, waar­on­der de Ne­der­land­se Plau­men, ke­ren zich te­gen TTIP, ter­wijl de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie stug blijft den­ken dat er nog best wel schot in zit. Ge­luk­kig heeft die niet het laat­ste woord en ver­wacht ik op elk mo­ment het nek­schot. Sail­lant de­tail: in Ame­ri­ka is ook vrij­wel ie­der­een te­gen, in­clu­sief de pre­si­dents­kan­di­da­ten. Ik denk (en hoop) dat TTIP bin­nen­kort ein­de oe­fe­ning is.