Naai­ba­re Brit­ten & de fa­len­de markt

Er zijn twee din­gen die me op­val­len aan de vrije-markt­wer­king. De eer­ste is dat hij niet werkt en de twee­de is dat hij niet vrij is. Als ik die din­gen eens los­jes com­bi­neer dan kom ik ook tot de con­clu­sie dat de markt niet iets is om on­ge­brei­deld doch asym­me­trisch zijn gang te la­ten gaan.

Een en an­der schiet me te bin­nen als ik lees dat de Brit­se fi­nan­ci­ë­le markt de Eu­ro­pe­se richt­lij­nen voor bank-bo­nus­sen aan haar laars gaat lap­pen en daar ook heel open over is. Een bo­nus-pla­fond voor ban­kiers zou vol­gens de Brit­se re­ge­ring en de vrije ban­ken het Lon­den­se hart te­veel tref­fen. Daar zit het na­me­lijk vol met cri­mi­ne­le bloed­zui­gers, dus er moet daar vol­gens de En­gel­sen drif­tig ge­com­pen­seerd wor­den. Ze zou­den toch niet wil­len dat de arm­las­ti­ge geld­wer­kers met hun me­ga­sa­la­ris­sen in in­ko­men naar be­ne­den gaan, ter­wijl de door­snee Brit aan de geeuw­hon­ger dreigt te ster­ven? Het eni­ge man­koot­je aan dit ver­haal is dat ze er niet bij kun­nen uit­leg­gen waar­om ban­kiers naast een (veel te hoog) sa­la­ris über­haupt een bo­nus no­dig heb­ben. Is het die markt soms? Dat is ge­ze­ver na­tuur­lijk, want als er iets sterk markt­ver­sto­rend is, dan is het wel die bo­nus-on­zin.

Of­wel, de Brit­ten la­ten zich lek­ker col­lec­tief in hun bips ne­men om­dat ze voor­ge­kauwd krij­gen hoe be­lang­rijk hun fi­nan­ci­ë­le Ci­ty wel niet is. On­der­tus­sen staat het hal­ve land on­der wa­ter, om­dat ze het niet ge­bak­ken krij­gen om hun pol­ders te on­der­hou­den. En dan ma­ken ze zich nog on­ster­fe­lijk door bij mon­de van hun in­com­pe­ten­te pre­mier te ver­kla­ren dat ze na­tuur­lijk geen Ne­der­land­se hulp no­dig heb­ben, maar al­leen wat ex­per­ti­se. On­der­tus­sen wil­len ze wel in­for­ma­tie uit­wis­se­len. In­for­ma­tie uit­wis­se­len? Waar­om “in the bla­zing bol­locks” zou­den wij van de En­gel­sen wil­len le­ren hoe je een pol­der van net 200 jaar moet la­ten ver­pie­te­ren zo­dat het wa­ter­be­heer­sings-po­ten­ti­eel er­van to­taal “obli­te­ra­ted” is? Ik zeg: “ga toch lek­ker op het dak zit­ten met jul­lie in­for­ma­tie! Daar zit je ge­lijk lek­ker droog!”

Pff, En­gel­se suf­fels. Wij heb­ben hier pol­ders die eeu­wen ou­der zijn dan die in dat mid­del­eeuw­se En­ge­land en die van ons lo­pen nog als “clock­work”. Wat we hier voor­al niet no­dig heb­ben, zijn Brit­ten of hun ge­wel­di­ge “ex­per­ti­se”; ten­zij we hier ook de am­bi­tie krij­gen om ons prach­ti­ge land met haar ge­wel­di­ge del­ta­plan toch nog on­der wa­ter te la­ten lo­pen. Ik schat die kans ech­ter mi­ni­maal.

On­der­tus­sen staan in En­ge­land de hui­zen en vel­den on­der wa­ter. Als ik het goed be­grijp is dat ech­ter niet su­per erg, want er staat in Eu­ro­pa heel veel leeg ter­wijl er ook veel men­sen op straat le­ven. Die ver­hou­din­gen be­wij­zen on­om­sto­te­lijk de slech­te wer­king van de vrije markt. Er staan in heel Eu­ro­pa meer dan 11 mil­joen hui­zen leeg, ter­wijl het aan­tal dak­lo­zen een der­de van dat aan­tal is. Zo gaat dat met die ij­ze­ren wet van vraag en aan­bod. Schiet mij maar lek, maar ie­der­een die nog pro­beert te ver­kon­di­gen dat de vrije markt-eco­no­mie za­lig­ma­kend is, komt bij mij di­rect op het ge­vaar­lij­ke de­bie­len­lijst­je te staan.

Het zou een leu­ke exer­ci­tie zijn om het Lon­den­se fi­nan­ci­ë­le hart on­der wa­ter te zet­ten. Ik zou wel eens wil­len zien hoe snel ze de Ne­der­lan­ders en hun ap­pa­ra­tuur dan zou­den bin­nen­ha­len.