Naak­te Vrouw (1917 – Ame­deo Mo­dig­li­a­ni): 157 mil­joen dol­lar

Mooie dij­en, daar houd ik van. Toch vind ik die die an­de­re Mo­dig­li­a­ni mooi­er

Ik kan er geen ge­noeg van krij­gen, de­ze Mo­dig­li­a­ni. Ken­ne­lijk geldt dat voor een he­le­boel men­sen, want an­ders was dit doek niet voor zo veel geld – 157 mil­joen dol­lar- ver­kocht. Het be­hoort nu tot de TOP-5 van de duur­ste schil­de­rij­en ooit. Op de eer­ste plaats staat mo­men­teel Picasso’s Les Fem­mes D’Alger, dat voor 179 mil­joen dol­lar werd ge­veild. Ook Mo­dig­li­a­ni scoort wat dat be­treft ho­ger dan hij met dit werk doet: hij “ver­kocht” eer­der een doek voor 170 mil­joen dol­lar.

De ver­dien­ste van dit schil­de­rij is voor mij de tref­fen­de mix tus­sen ab­strac­tie en le­vens­echt­heid. De­ze bij­zon­der mooie da­me is bij­zon­der mooi neer­ge­legd. Ik kan me voor­stel­len dat dit plaat­je in zijn tijd (1917) veel man­nen op een spe­ci­a­le ma­nier heeft be­roerd. Er is een an­de­re Mo­dig­li­a­ni uit 1919 die ik wat dat aan­gaat nog be­ter vind. Als je door de kunst­ge­schie­de­nis heen bla­dert zie je wel meer van dat soort werk, maar dit (en die an­de­re) zijn toch wel he­le fraaie exem­pla­ren uit de col­lec­tie  “Avant Gar­de na­tuur­voor­stel­lin­gen.” De re­den waar­om ik de­ze ver­koop über­haupt aan­te­ken ligt pre­cies daar: Modigliani’s da­mes spo­ken al heel erg lang en com­for­ta­bel rond in mijn her­in­ne­rin­gen.

On­danks zijn on­mis­ken­ba­re ta­lent stierf de schep­per van dit moois in 1920 ge­heel be­rooid in Pa­rijs. Per­soon­lijk vind ik dat een heel erg sneu ver­haal. Zijn be­roeps­ge­noot Pi­cas­so deed het wat dat be­treft be­ter en ik had Mo­dig­li­a­ni ruim­schoots het­zelf­de ge­gund. Ie­mand die dit zo kan ma­ken ver­dient een le­ven in weel­de, met veel com­fort en ge­noe­gens & als het even kan al zijn voor­tref­fe­lij­ke mo­del­len. Dat zou ik veel eer­lij­ker heb­ben ge­von­den.