NASA: le­ven op ar­se­ni­cum i.p.v. fos­for­ba­sis mo­ge­lijk

Ik zie dat het be­richt dat NASA voor ons ei­gen­lijk van­daag pas in pet­to had is uit­ge­lekt door een paar on­ge­dul­di­ge en on­be­trouw­ba­re (als het om em­bar­go-af­spra­ken gaat ten­min­ste) Brit­se kran­ten. Jam­mer, want een be­kend­ma­king met eni­ge gran­deur was wel op zijn plaats ge­weest. In het Yo­se­mi­te park in de U.S.A. zijn bac­te­ri­ën ge­von­den (GFAJ‑1) die als ba­sis voor een van hun bouw­ste­nen voor het DNA en het stof­wis­se­lings­pro­ces ar­se­ni­cum kun­nen ge­brui­ken in plaats van fos­for. Daar­mee wordt het be­woon­ba­re ge­deel­te van ons uni­ver­sum in­eens een stuk gro­ter.

De­ze ont­dek­king is er een van de mag­ni­tu­de van de kunst­ma­ti­ge, met men­se­lij­ke in­tel­li­gen­tie uit­ge­rus­te ma­chi­nes. Die zien bin­nen af­zien­ba­re tijd ook een keer het le­vens­licht en daar­mee is dan in prin­ci­pe be­we­zen dat wij geen van het li­chaam los­staan­de geest heb­ben, die op enig mo­ment door een mys­te­ri­eu­ze en­ti­teit in ons li­chaam wordt ge­ïn­jec­teerd. Jam­mer, me­neer Des­car­tes, maar u wordt zeer bin­nen­kort door een we­ten­schap­pe­lijk ex­pe­ri­ment in­ge­haald.

Le­ven in een voor “nor­ma­le” or­ga­nis­men zeer toxi­sche om­ge­ving is dus mo­ge­lijk (mits het ex­pe­ri­ment goed is uit­ge­voerd). Dit is con­sis­tent met de ob­ser­va­tie dat hier op aar­de in de meest on­waar­schijn­lijk hoe­ken en ga­ten le­ven ont­staat; naast on­ze in-hou­se pro­duc­tie er van. Leuk om ons weer eens te re­a­li­se­ren: we we­ten nog NIX.

UPDATE 6–6‑2012: Er klopt geen reet van de claim hier­bo­ven, zo blijkt an­der­half jaar la­ter. Eer­der zou er ge­bruik ge­maakt zijn van ver­vuil­de pe­tri­scha­len. Lees dit rap­port voor meer de­tails.…