NAVO en Eu­ro­pa: laat Tur­kije val­len!

Bij wat na­bla­de­ren in de me­dia zie ik tot mijn ver­ba­zing en ver­ont­waar­di­ging dat de Turk­se di­rec­teur van Am­ne­sty In­ter­na­ti­o­nal is op­ge­pakt. De stan­daard re­den, die al sinds lan­ge tijd geldt, is de be­schul­di­ging van ban­den met de Gülen­be­we­ging. Hoe dat in el­kaar zou moe­ten zit­ten wordt niet eens meer ver­huld met iets dat in de ver­te enig hout zou kun­nen snij­den. De­ze keer is “het ge­bruik van een app die bij Gülen­aan­han­gers po­pu­lair is” vol­doen­de voor een ar­res­ta­tie.

Op het ge­vaar af me­zelf te her­ha­len: ik ben het nu zo zat aan het wor­den met de­ze Turk­se fas­cis­ten, dat ik er be­leid op ga voe­ren. Ie­de­re Turk die ik te­gen­kom zal ik vra­gen naar zijn of haar po­li­tie­ke le­a­ning. Als die in de rich­ting van Er­do­gan is en zijn au­to­cra­ti­sche be­leid wordt ver­de­digd met “het is goed voor Tur­kije”, dan is dat di­rect het ein­de van mijn ge­sprek met de­ze loy­a­le on­der­fas­cist en wei­ger ik nog el­ke com­mu­ni­ca­tie. Als het bij mij thuis plaats­vindt dan kan de­ze fi­guur di­rect ver­trek­ken, even­tu­eel ge­hol­pen met een har­de hand. Mijn nieu­we ada­gi­um luidt der­hal­ve:

Tur­ken al­ler lan­der, wees ge­waar­schuwd!”

Heb ik dit al eer­der ge­zegd hier? Ik vind het geen en­kel punt dat ik mij­zelf hier­over her­haal. Ik kan het niet vaak ge­noeg van de da­ken schreeu­wen lijkt me. Ik kan me na­me­lijk voor­stel­len dat de Duit­sers die zich zo’n 85 jaar ge­le­den in dit land be­von­den ook niet al te dui­de­lijk moesten la­ten blij­ken dat ze Hit­ler een tof­fe peer von­den. Dat had ze waar­schijn­lijk ge­lijk een for­se klap op hun smoel op­ge­le­verd; en te­recht. De ver­hou­din­gen zijn in ver­band met Tur­kije nu on­ge­veer het­zelf­de. Ik ver­wacht van el­ke Turk die iets met mij wil dat hij/zij af­stand neemt van wat er nu in dat land ge­beurt.

Iets an­ders: de Gülen­be­we­ging heeft Tur­kije he­le­maal niet no­dig voor haar be­staan. De be­we­ging wordt ruim vol­doen­de ge­dra­gen zon­der hulp van de Tur­ken in Tur­kije en is – als je al­le Gülen­aan­han­gers in dias­po­ra bij el­kaar op­telt – mis­schien wel gro­ter dan de in­wo­nen­de na­tie. Of­wel, dat de­ze club een staats­greep zou wil­len ple­gen is een on­zin­nig idee. He­laas maakt dat voor de fas­cis­ten van Er­do­gan niet uit.

Ik ben trou­wens aan­ge­naam ver­rast door het Duit­se be­sluit om haar troe­pen en ma­te­ri­eel uit dat flut­land te­rug te trek­ken. Laat die Tur­ken met hun ar­ro­gan­te ge­doe lek­ker zelf hun grens be­wa­ken. Waar­om de NAVO daar nog rond­hangt ont­gaat me. Ei­gen­lijk zou­den we Tur­kije als sanc­tie voor haar au­to­cra­ti­se­ring als lid moe­ten roy­e­ren. Hoe snel­ler we niet meer met dat land ge­as­so­ci­eerd zijn hoe be­ter het is. De Eu­ro­pe­se-Unie po­gin­gen van Tur­kije zijn denk ik van bei­de kan­ten al voor­bij en el­ke Er­do­gan-aan­han­ger die over­weegt te re­mi­gre­ren moet dat voor­al zo snel mo­ge­lijk doen; lie­ver van­daag dan mor­gen. Zo kun­nen ze plaats ma­ken voor de Tur­ken die hun re­gime moe­ten ont­vluch­ten, want wat mij be­treft zijn die van har­te wel­kom.