Nep-Nieuws

knipsel
VK 17-11-2016

Naar aan­lei­ding van het ge­zoem rond de me­dia-blun­der over Trump, die on­danks het mon­di­a­le ge­a­mu­seer en de uit­la­che­rij tij­dens zijn cam­pag­ne toch zo­maar pre­si­dent van de V.S. wordt, vraagt in­eens ie­der­een zich af hoe het ei­gen­lijk is ge­steld met on­ze nieuws-ex­po­su­re. De me­dia za­ten er met hun ge­noeg­za­me voor­spel­lin­gen dat Trump te ge­stoord was om te wor­den ver­ko­zen goed naast. Ik ook, met mijn ver­trou­wen in het Ame­ri­kaan­se elec­to­raat, waar­van ik ver­wacht­te dat het hem ge­na­de­loos zou af­straf­fen. Het mocht he­laas niet zo zijn. Nu zit ik daar, met een ui­terst ge­frus­treerd idee over die Yan­kees en een som­ber beeld van de toe­komst. Ie­der­een die zegt te we­ten hoe het met Trump ver­der zal gaan roept maar wat. Nie­mand weet het echt.

Ik kom er wel weer over­heen, al­hoe­wel ik me over som­mi­ge din­gen echt zor­gen maak; voor­al over het kli­maat-ak­koord dat Trump dreigt te tor­pe­de­ren. De rest van zijn nar­cis­ti­sche re­to­riek ge­loof ik wel. Iets an­ders wat we ons al­le­maal mo­gen aan­trek­ken is dat we bij de neus zijn ge­no­men door… voor­al ons­zelf. We heb­ben dat ge­daan door – vol­gens een re­gu­lie­re pro­du­cent als De Volks­krant – af te gaan op nieuws­bron­nen die geen nieuws­bron­nen zijn, na­me­lijk de so­ci­a­le plat­forms Fa­ceBook en Goog­le+. Daar­naast wa­ren de main­strea­mers die het had­den kun­nen we­ten ook niet echt goed in vorm en zij heb­ben on­der­tus­sen col­lec­tief het boe­te­kleed aan­ge­trok­ken. De New York Ti­mes ging daar tij­dens het acht­uur­jour­naal van gis­ter­avond zelfs be­hoor­lijk pu­bliek mee, met de open­lij­ke vraag of ze niet al te­veel bi­as in hun ei­gen da­ta had­den zit­ten; een bi­as die Clin­ton al als over­win­naar dood­verf­de voor­dat er ge­ko­zen werd.

Ik zou me­zelf kun­nen wijs­ma­ken dat ik er niet voor ben ge­val­len en ik geef toe mij­zelf – al dan niet te­recht – be­ter ge­ïn­for­meerd te vin­den dan de ge­mid­del­de nieuw­s­con­su­ment. Dat komt voor­al om­dat ik veel boe­ken lees die een on­der­grond bie­den voor een opi­nie met een iets lan­ge­re houd­baar­heids­da­tum en een bre­de­re fo­cus. Daar­naast pro­beer ik mijn ove­ri­ge bron­nen zorg­vul­dig te kie­zen en an­ders een be­richt om te be­gin­nen al met een flin­ke kor­rel zout te ne­men. Zo denk ik mij in ie­der ge­val enigs­zins in te dek­ken te­gen nep-nieuws.

Even tus­sen­door: een en an­der maakt me he­laas niet uni­ver­seel im­muun voor aper­te on­zin, ze­ker niet als die goed ver­pakt is. En als ik al te be­so­de­mie­te­ren ben, dan heeft de rest van de we­reld geen schijn van kans. Ik denk dat graag van mij­zelf. Goed ge­do­seer­de zelf­over­schat­ting is min­stens net zo pret­tig als een goe­de bor­rel en heeft waar­schijn­lijk een­zelf­de ef­fect op mijn re­a­li­teits­zin.

Het ge­volg van de zout­kor­relt­ac­tiek is dat ik zo­wel Fa­ceBook als Goog­le+ niet se­ri­eus neem als nieuws­bron­nen. Dat heeft me er niet van weer­hou­den om af en toe eens te vol­gen wat er zich zo voor­deed op de Fa­ceBook-rol van mijn da­me. Die heeft veel con­tac­ten aan de an­de­re kant van de At­lan­ti­sche oce­aan en die heb ik spo­ra­disch ge­ob­ser­veerd in hun Clin­ton vs Trump dis­cus­sies ge­du­ren­de de af­ge­lo­pen maan­den. Daar zag ik dat het in­tel­li­gen­tie­ge­hal­te van wat ik las niet echt hoog was en dat in­houd zel­den in­drin­gen­der werd be­spro­ken dan met veel he­te lucht en di­rect op de huid. Er was ef­fec­tief geen en­ke­le diep­gang en er werd voor­al ge­zeurd over ir­re­le­van­te za­ken. Ech­te be­lang­rij­ke is­sues wer­den voor­al uit het zicht ge­hou­den – zo leek het – en het gro­te voor­beeld voor de­ze be­scha­men­de non-in­houd werd ge­le­verd door de kan­di­da­ten zelf. Ei­gen­lijk zat het er daar­om al in dat het elec­to­raat met de on­der­buik zou kie­zen en niet met het hoofd.

Wat leer ik hier­van? Heel kort door de bocht, dat po­pu­lis­me waar­schijn­lijk zal toe­ne­men en dat daar­om het re­fe­ren­dum moet wor­den af­ge­schaft. Ver­der zou een dis­clai­mer in de Fa­ceBook he­a­der waar je niet van­af komt een goed idee zijn:

facebogus

Mis­schien moet het zelfs meer “In Your Face(Book)” door er een he­le per­sis­ten­te pop-up ban­ner van te ma­ken die je el­ke keer moet weg­klik­ken. Met si­ga­ret­ten waar­schu­wen we te­gen­woor­dig ook op een niet mis te ver­sta­ne ma­nier. Daar­bij zou je bij­na gaan den­ken aan een com­plot met als doel de men­sen min­der te la­ten ro­ken. Zo­iets moet ook met de so­ci­a­le me­dia kun­nen zou je den­ken.

Ten­slot­te: Oba­ma heeft ook een me­ning, even­als Sundar Pi­chai, de top­man van Goog­le en Fa­ceBooks Mark Zuc­ker­berg