Niet Oor­log maar Seks is dé Pri­me Tech­no­lo­gy Mo­ver

Di­gi­taal Klaar­ko­men is de ti­tel van een ar­ti­kel van Do­rien van Lin­ge dat van­daag in De Volks­krant staat. Het ver­baast me soms hoe ex­pli­ciet de­ze main­stream krant af en toe is, zelfs wat be­treft het beeld­ma­te­ri­aal dat ze pu­bli­ce­ren. De Volks­krant is bij tijd en wij­le een niet on­aan­ge­naam in­tel­lec­tu­eel pseu­do-por­no­gra­fisch pe­ri­o­diek­je. Het is best gek dat ze dit niet ex­pli­cie­ter bren­gen, want het zou wel eens ex­tra op­la­ge in de­ze bar­re tij­den kun­nen ge­ne­re­ren. Het zal wel iets in­tel­li­gents in hun mar­ke­ting-stra­te­gie zijn, net zo­als bij De Nec­ker­mann-ca­ta­lo­gus uit mijn jeugd.

Ik houd het ar­ti­kel­tje even vast voor la­te­re re­fe­ren­tie, om­dat het een klas­siek hei­lig huis­je om­ver schopt, na­me­lijk: “Oor­log en con­flict zijn “Pri­me Mo­vers” voor de tech­no­lo­gi­sche voor­uit­gang.” Dat is in­der­daad ge­deel­te­lijk waar, maar het is ze­ker niet het he­le ver­haal.

We we­ten het al­le­maal. De ruim­te­vaart, die in de pe­ri­o­de van­af de ja­ren 1950 werd ont­wik­keld, heeft voor een enor­me haus­se aan nieu­we tech­no­lo­gie ge­zorgd. De maan­lan­ding van de Ame­ri­ka­nen (1969) en al hun ruim­te­lij­ke ge­prie­gel van voor die tijd, was het recht­streek­se ge­volg van de lan­ce­ring van de Rus­si­sche Sput­nik (1953). De Ame­ri­ka­nen dach­ten dat dit soort sa­tel­lie­ten – met het be­schei­den maatje wa­ter­me­loen – uit­ein­de­lijk kern­wa­pens kon lan­ce­ren.

De wer­ke­lijk­heid was an­ders. Zelfs nu, bij­na 65 jaar la­ter, zijn er voor zo­ver ik weet nog geen kern­wa­pens in de ruim­te ge­sta­ti­o­neerd. (Ik hoop wel dat ik daar niet naast zit.) We heb­ben ech­ter wel veel ple­zier van de spin-off van die on­ge­gron­de angst, waar­bij tech­no­lo­gie niet de eni­ge ver­wor­ven­heid is. Ook de tak van sport die pro­ject-ma­na­ge­ment heet komt uit de­ze ui­terst ge­ne­reu­ze ko­ker.

Dat de strijd voor een boost in tech­no­lo­gi­sche ont­wik­ke­lin­gen zorgt was dus voor een lan­ge pe­ri­o­de waar. Die lijkt – en vol­gens mij heb ik dat hier al eens eer­der ge­steld – nu ech­ter te zijn af­ge­lo­pen. Als ik het ar­ti­kel van Van Lin­ge goed lees dan is het stok­je door de por­no-in­du­strie over­ge­no­men. Ken­ne­lijk zit daar zo veel geld en am­bi­tie in, dat het een he­le ef­fec­tie­ve sti­mu­lans voor tech­no­lo­gi­sche ont­wik­ke­lin­gen biedt. De he­ge­mo­nie van de VHS-ta­pe van vroe­ger is daar­van een voor­beeld. De ont­wik­ke­ling van Vir­tu­al Re­a­li­ty en Cy­ber­Droids komt daar nu bij en we zijn als ik het goed be­grijp al lang in een nieuw tijd­perk aan­ge­land. De “ear­ly adop­ters” heb­ben het al ge­zien en het duurt voor het ge­wo­ne volk nog maar heel even en de sek­su­e­le er­va­ring kan vol­le­dig syn­the­tisch wor­den be­trok­ken. Daar­bij zal er geen merk­baar ver­schil meer zijn tus­sen het ana­lo­ge vle­se­lij­ke vlees en de di­gi­ta­le cy­ber­va­ri­ë­teit. Ik geef toe, dit is een gun­sti­ge ont­wik­ke­ling. Seks komt zo voor ie­der­een be­schik­baar, on­af­han­ke­lijk van de be­schik­baar­heid van een me­de­plich­ti­ge.

Ik houd hier­van. Ik houd ook van de he­le volks­stam­men men­sen die het al­le­maal maar on­zin vin­den om­dat ze zelf niet kun­nen be­den­ken wat de aar­dig­heid of de zin er­van is. Ze we­ten nu een­maal niet be­ter. Ge­luk­kig staat die con­cep­tu­e­le oer­blind­heid de ont­wik­ke­lin­gen niet in de weg. Die he­le ge­a­van­ceer­de cy­ber-seks is er om nooit meer weg te gaan, net zo­als al die an­de­re tech­no­lo­gie waar­van ooit werd be­weerd dat het geen en­ke­le zin had. De te­le­foon is er daar één van. Need I say mo­re?

Voor de no­toi­re nay­say­ers: lees voor­al het ar­ti­kel van Van Lin­ge eens. Dan weet je ge­lijk be­ter.