2 — Nieuwsbrief volgen foutje

Met het for­mu­lier hier­on­der kun je con­tact met me op­ne­men. Het zou zo maar kun­nen dat ik je nog een ant­woord geef ook, mits we aar­dig blij­ven.

Voor in- of uit­schrij­ving voor de nieuws­brief scroll je naar be­ne­den.….


Je kunt je in­schrij­ven voor de Car­li­to, er­go SUM nieuws­brief. Je krijgt dan een per maand een over­zicht­je van wat er is ge­pu­bli­ceerd, ALS er iets is ge­pu­bli­ceerd. Je kunt je er ook weer voor uit­schrij­ven. Vul je adres in en klik op de re­le­van­te knop.

Door je in te schrij­ven ver­leen je toe­stem­ming om jouw e-mail adres op te slaan. Bij uit­schrij­ving wordt je e-mail adres weg­ge­gooid.


 

Als je een fout­je hebt ge­von­den, wat niet on­waar­schijn­lijk is bij de hoe­veel­heid die ik schrijf, meld het me dan. Fout­jes zijn geen ge­zicht en ze sto­ren tij­dens het le­zen. Dus als je er een­tje bent te­gen­ge­ko­men dan ben je zeer wel­kom om me daar­op te wij­zen. Geef me de ti­tel van de aan­te­ke­ning en de ali­nea waar­in de fout staat. Ik zorg er dan voor dat de­ze zo snel mo­ge­lijk wordt ver­be­terd.