Op­rah Win­frey als pre­si­dent?

Ik geef toe, ik ben een be­voor­oor­deeld man. Ten eer­ste over Ame­ri­ka­nen, ten twee­de over Re­pu­bli­kei­nen, ten der­de over ka­pi­ta­lis­ten, ten vier­de over mach­ti­ge man­nen en ten vijf­de over blind nar­cis­me bij ma­ni­fes­te half­ga­ren. De hui­di­ge pseu­do-Pre­si­dent van de V.S. be­ant­woordt aan al­le vijf de­ze ken­mer­ken, dus hij komt er bij mij au­to­ma­tisch be­kaaid van­af. Trump is een zie­li­ge ver­to­ning, die al­les wat ik slecht te prui­men vind aan een mens in zich ver­e­nigt. Gek ge­noeg vin­den veel Ame­ri­ka­nen dat ook, maar dat lijkt niet echt veel uit te ha­len. Trump blijft zo maf doen als hij wil, het maakt al­le­maal niets uit en het heeft voor­als­nog geen en­ke­le con­se­quen­tie ge­had.

En­ter Op­rah Win­frey. Al eni­ge ja­ren ge­le­den zijn men­sen om haar heen be­gon­nen met de pre­si­den­ten-pitch. Zo wordt ze al een he­le tijd ge­pri­med om zich kan­di­daat te stel­len en gis­te­ren tij­dens de uit­rei­king van de Gol­den Glo­be Awards in Hol­ly­wood werd ze door de gast­heer Set Mey­ers en plein pu­blic voor het blok ge­zet, met woor­den van de strek­king: “Plea­se Op­rah, run!”. En pas­sant werd Tom Hanks, ook aan­we­zig, als run­ning ma­te aan­ge­we­zen.

Need­less to say.… ik ben he­le­maal voor, maar daar­in ben ik na­ïef. Zo­wel Win­frey als Hanks zijn voor mij Gro­te Men­sen, die po­li­tiek aan de goe­de kant staan en een bij­na Eu­ro­pees in­tel­lec­tu­a­lis­me met zich mee­dra­gen. Voor­al Op­rah is na­tuur­lijk ge­wel­dig. Ze is geen man, ze is geen Re­pu­bli­kein, ze is wel rijk maar geen ka­pi­ta­list, mach­tig is ze nog niet, he­laas en ik heb bij haar nog nooit het ge­ring­ste spoor­tje van mis­plaatste bost­klop­pe­rij ge­de­tec­teerd. In tan­dem met Hanks – waar­voor ik ook geen slecht woord kan vin­den – moet dat toch een gou­den kop­pel zijn voor het fe­de­ra­le lands­be­stuur, zou je zeg­gen.

Zo­als ge­zegd ben ik na­ïef in mijn ver­wach­tin­gen. Zo­wel Op­rah als Hanks zijn geen po­li­ti­ci, dus of ze kun­nen re­ge­ren is nog maar de vraag. Na de stunt van Mey­ers is er ook erg veel kri­tiek los­ge­ko­men van­we­ge het per­spec­tief we­der­om een ama­teur in dat Wit­te Huis te krij­gen; net zo­als Trump een ama­teur is. Maar is dat wel echt een pro­bleem, vraag ik mij wel eens af. Nu, met Trump en zijn en­tou­ra­ge, is het in­der­daad een pro­bleem, maar het staat niet in steen ge­bei­teld. De wer­ke­lij­ke macht van een pre­si­dent is niet zo su­per groot en hij kan sterk wor­den te­gen­ge­werkt door zijn ei­gen staat en door de na­tie (in de vorm van de Legal In­du­stry, die zo we­lig tiert in de V.S.). Het zou kun­nen dat een pre­si­dent met meer draag­vlak min­der Legal Ac­ti­ons te­gen zich krijgt, wat goed zou zijn. Die Legal In­du­stry maakt de V.S. na­me­lijk kreu­pel en het laat gro­te hoe­veel­he­den pu­bliek geld weg­lek­ken.

Dus wat ver­wacht ik ei­gen­lijk van Op­rah? In ie­der ge­val dat er kor­te met­ten ge­maakt wordt met de sys­te­ma­ti­sche ach­ter­stel­ling van niet-blan­ken in Ame­ri­ka. Ook zal die muur tus­sen de V.S. en Mexi­co wor­den af­ge­bro­ken. Veel in­te­res­san­ter ech­ter vind ik de in­tel­lec­tu­e­le in­vloed die Op­rah op het pre­si­dent­schap zou heb­ben, die er voor zal zor­gen dat Ame­ri­ka weer se­ri­eus gaat mee­doen in de we­reld van de we­ten­schap. Ook ver­wacht ik dat on­der een duo als Win­frey-Hanks de V.S. een stuk so­ci­a­ler zal wor­den; en waar­schijn­lijk ook een stuk min­der ge­vaar­lijk. Ik schat Win­frey-Hanks na­me­lijk als erg sta­biel in, iets wat ik over Trump met de bes­te wil van de we­reld niet kan be­we­ren.

Win­frey heeft tot nu toe al­tijd de boot af­ge­hou­den, maar ik hoop dat ze zich na het Trump-de­ba­cle – waar ie­der­een heeft kun­nen zien dat ach­ter­over leu­nen bij ver­kie­zin­gen le­vens­ge­vaar­lijk kan zijn – en de op­roep van Set Mey­ers, heeft la­ten over­tui­gen. Haar pre­si­dent­schap is on­der­tus­sen nood­zaak ge­wor­den. Een her­ver­kie­zing van Trump zou ramp­za­lig zijn voor de he­le we­reld. Het is zaak dat Win­frey zo snel mo­ge­lijk be­gint aan het her­stel­len van de scha­de die de geel­ge­kuif­de suk­kel in zijn vier jaar zal heb­ben aan­ge­richt.

La­ten we wel we­zen, ze maakt een zeer goe­de kans, want ze is vol­gens mij po­pu­lair­der dan al­le voor­gaan­de pre­si­den­ten bij el­kaar. Nog voor de lief­heb­bers: kijk naar de Gol­den Glo­be Award uit­rei­king met als gast­heer Seth Mey­ers.…