RAF wind­vaan Horst Mah­ler – asiel in Hon­ga­rije?

Ik moest even slik­ken bij het nieuws van­mor­gen, want ik wist niet dat de hal­ve-ga­re van dienst Horst Mah­ler – bij de recht­bank tij­dens de RAF pro­ces­sen in de ja­ren 1970 – net zo’n suk­kel kon zijn als die ui­terst an­ar­chis­ti­sche Rot­ter­dam­se Red-Rat punks, die in 19zoveelen80 van de ene op de an­de­re dag col­lec­tief ne­o­na­zis­ti­sche skin­heads wer­den. Hoe prin­ci­pi­eel is dat voor een beet­je ste­vi­ge po­li­tie­ke af­fi­li­a­tie…? Ge­heel niet als je het mij vraagt.

Van­daag zie ik een te­nen­krom­mend be­richt over Horst Mah­ler, de ad­vo­caat van die RAF kneu­ters. Hij kon toen­ter­tijd met zijn gro­te an­ti-im­pe­ri­a­lis­ti­sche bek de recht­bank haar­fijn uit­leg­gen waar­om zijn RAF-pro­te­gés geen blaam trof voor hun bom­aan­sla­gen op Duit­se bur­gers: het ka­pi­ta­lis­me en het im­pe­ri­a­lis­me had­den een ni­veau be­reikt dat het ge­wa­pen­de ver­zet in de stra­ten van Duits­land recht­vaar­dig­de. Me­neer Mah­ler nam daar­bij zelf een ui­terst links-ra­di­ca­le po­si­tie in en li­eer­de zich daar­mee di­rect aan de RAF-le­den die te­recht ston­den.

Te­gen­woor­dig zit Horst Mah­ler ech­ter aan de an­de­re kant: die van ex­treem rechts. Hoe lang al weet ik niet, maar hij heeft asiel aan­ge­vraagd in Hon­ga­rije om­dat hij bang is in Duits­land we­gens zijn sym­pa­thie­ën pro­ble­men te krij­gen. Hij is ra­di­caal van zij­de ge­wis­seld en ont­kent zelfs op aan­vraag de ho­lo­caust. Hij moet van­we­ge dat laat­ste zelfs nog een deel van een 10-ja­ri­ge cel­straf uit­zit­ten en hij heeft daar be­grij­pe­lij­ker­wijs geen zin in. Daar­om is hij uit­ge­we­ken naar het oos­ten. Het is me voor­als­nog niet dui­de­lijk waar­om Mah­ler juist voor Hon­ga­rije heeft ge­ko­zen. Hij had be­ter naar Rus­land kun­nen gaan, maar wel­licht is het ge­spro­ken Duits daar een stuk min­der. Boed­a­pest ont­kent on­der­tus­sen een aan­vraag ge­kre­gen te heb­ben en stelt ook dat de­ze in geen ge­val zal wor­den ge­ho­no­reerd. Of­wel, me­neer Mah­ler gaat bin­nen­kort weer ge­woon de bak in.

Het wordt daar ge­zel­lig voor hem. Ex-RAF-fers zul­len er niet meer zit­ten, maar mis­schien wel een paar oud-DDR Ge­nos­sen of hier en daar een cri­mi­ne­le bui­ten­lan­der. In bei­de ge­val­len heeft hij slech­te kaar­ten. Mah­ler is niet al­leen ge­switcht van ui­terst links naar ui­terst rechts. Hij is – toen de RAF in de DDR be­scher­ming ge­noot – ook nog eens STA­SI-in­for­mant ge­weest. Ik kan me niet voor­stel­len dat hij daar­mee veel vrien­den heeft ge­maakt. Het zal een be­lang­rij­ke drijf­veer ach­ter zijn lands­vlucht zijn ge­weest.

Ik had al geen ho­ge pet op van die RAF-knak­kers, maar nu is die club zo mo­ge­lijk nog een paar tand­jes in mijn ach­ting ge­zakt. Een ra­di­ca­le zij­de­wis­se­ling, die nog wel zo breed over het po­li­tie­ke spec­trum gaat, is wat mij be­treft een in­di­ca­tie van het feit dat het de RAF dah­mals al­leen maar om het ge­weld en het wet­te­lo­ze le­ven ging.

En dan nog iets: el­ke boe­ren­lul die een re­vo­lu­ti­o­nair en mi­li­tant lo­go moet be­den­ken stopt daar een AK-47 (A.K.A. Ka­lasjnik­ov) in. De ont­wer­per van de RAF was ken­ne­lijk zo bij­de­hand niet. Die heeft – als ik het goed zie – een Heckler & Koch MP5 ge­bruikt. Dat was hét wa­pen van de Duit­se po­li­tie en ge­ïn­spi­reerd op de Is­ra­ë­li­sche UZI. En dat ter­wijl de eer­ste lich­ting RAF-com­bat­ten­ten in Pa­les­ti­na op trai­ning ging. Hoe dom kun je ei­gen­lijk zijn.